יומן של Grup de Recerca Botànica de Muntanya i Natura

ארכיון יומן של ינואר 2022

ינואר 12, 2022

Espècies al·lòctones: ja en portem més de 30!

De les 300 plantes observades des del naixement del Grup de Recerca Botànica, més de 30 són espècies al·lòctones, aixó representa més del 10% de les observacions.
La més vista amb diferència és el Seneci del Cap (Senecio inaequidens), una planta invasora que s'ha estès àmpliament pel nord-est de Catalunya.

En el següent enllaç pots consultar l'article sobre les espècies invasores:
https://www.muntanyainatura.org/post/de-fora-vingueren-i-de-casa-ens-tragueren-les-plantes-invasores

Llistat d'espècies no natives observades pel Grup de Recerca Botànica:

Ailanthus altissima
Amaranthus hypochondriacus
Bidens frondosa
Buddleja davidii
Castanea sativa
Catalpa bignonioides
Celtis australis
Conyza (Erigeron) sumatrensis
Cuscuta campestris
Cymbalaria muralis subsp. muralis
Datura stramonium
Eleusine tristachya
Erigeron annuus
Erigeron canadensis
Ficus carica
Hyssopus officinalis
Ipomoea purpurea
Juglans nigra
Lavandula angustifolia
Medicago sativa subsp. sativa
Mercurialis annua
Olea europaea subsp. europaea
Opuntia ficus-indica
Passiflora caerulea
Platanus x hispanica
Robinia pseudoacacia
Salvia officinalis subsp. officinalis
Senecio inaequidens
Veronica persica
Vicia faba
Xanthium spinosum
Xanthium orientale
Yucca recurvifolia

הועלה ב-ינואר 12, 2022 07:53 אחה"צ על ידי ressotaelspeus ressotaelspeus | 0 תגובות | הוספת תגובה