יומן של Grup de Recerca Botànica de Muntanya i Natura

ארכיון יומן של אוקטובר 2021

אוקטובר 7, 2021

Sortida de presentació del Grup de Recerca Botànica

Diumenge 10 d'octubre de 2021 a les 4:00h de la tarda al Parc del Castell de Montesquiu es fa la presentació del Grup de Recerca Botànica i posterior itinerari pel parc a la recerca de les primeres observacions botàniques.
Més informació: https://www.muntanyainatura.org/rutes/guiades/grup-recerca-botanica-sortida-presentacio

הועלה ב-אוקטובר 7, 2021 07:50 אחה"צ על ידי ressotaelspeus ressotaelspeus

אוקטובר 10, 2021

Sortida de presentació del Grup de Recerca Botànica

Avui hem fet la sortida de presentació del GRB al Parc del Castell de Montesquiu.L'itinerari ha consistit en una passejada pels jardins del castell, l'obaga del castell, la riera de la Solana i la masia de la Solana. Hem vist 40 espècies diferents entre arbres, arbustos i una orquídia, en un recorregut que no ha arribat als 4 km. Aquí el llistat de les espècies que hem observat:

 1. Espirant de tardor (Spiranthes spiralis)
 2. Til.ler (Tilia platyphyllos)
 3. Teix (Taxus baccata)
 4. Pi roig (Pinus sylvestris)
 5. Roure martinenc (Quercus pubescens)
 6. Alzina (Quercus ilex)
 7. Freixe (Fraxinus excelsior)
 8. Blada (Acer opalus)
 9. Om (Ulmus minor)
 10. Castanyer d'índies (Aesculus hippocastanum)
 11. Arç blanc (Crataegus monogyna)
 12. Acàcia (Robinia pseudoacacia)
 13. Auró negre (Acer monspessulanum)
 14. Boix (Buxus sempervirens)
 15. Auró blanc (Acer campestre)
 16. Moixera de pastor (Sorbus torminalis)
 17. Grèvol (Ilex aquifolium)
 18. Sanguinyol (Cornus sanguinea)
 19. Totellatge (Viburnum lantana)
 20. Avellaner (Corylus avellana)
 21. Ginebró (Juniperus communis)
 22. Fràngula (Frangula alnus)
 23. Emborratxacabres (Coriaria myrtifolia)
 24. Olivereta (Ligustrum vulgare)
 25. Xuclamel atlàntic (Lonicera xylosteum)
 26. Vidalba o didorta (Clematis vitalba)
 27. Esbarzer (Rubus ulmifolius)
 28. Argelaga (Genista scorpius)
 29. Sajolida (Satureja montana)
 30. Pomera borda (Malus sylvestris)
 31. Pollancre (Populus nigra)
 32. Faig (Fagus sylvatica)
 33. Figuera (Ficus carica)
 34. Noguera (Juglans regia)
 35. Moixera (Sorbus aria)
 36. Suguer o saüc (Sambucus nigra)
 37. Heura (Hedera helix)
 38. Freixe d'olor (Fraxinus ornus)
 39. Llorer (Laurus nobilis)
 40. Lledoner (Celtis australis)
הועלה ב-אוקטובר 10, 2021 08:33 אחה"צ על ידי ressotaelspeus ressotaelspeus | 0 תגובות | הוספת תגובה

אוקטובר 14, 2021

Sortida del GRB als Bufadors de Beví

Avui hem fet la sortida del Grup de Recerca Botànica als Bufadors de Beví. En un recorregut d'uns 6km i uns escassos 220 metres de desnivell hem pogut observar una trentena d'espècies, entre falgueres, molses i plantes vasculars.

 1. Sajolida
 2. Roure de fulla gran
 3. Arç blanc
 4. Boix
 5. Argelaga
 6. Gramínies
 7. Farigola
 8. Timó mascle
 9. Estanactis
 10. Rpser
 11. Lleteresa
 12. Falguera aquilina
 13. Esbarzer
 14. Herba prima
 15. Fonoll
 16. Polygala
 17. Espina-xoca (o enganxadones)
 18. Ull de bou
 19. Auró negre
 20. Clavell
 21. Om
 22. Aranyoner
 23. Roure martinenc
 24. Alzina
 25. Faig
 26. Llengua de cérvol
 27. Orella d'ós
 28. Falguera d'avellanosa
 29. Suguer o saüc
 30. Heura
 31. Carbassina
הועלה ב-אוקטובר 14, 2021 08:26 אחה"צ על ידי ressotaelspeus ressotaelspeus | 0 תגובות | הוספת תגובה