79961 icon thumb

Results from Moth Week!

The results are in: during National Moth Week (July 17 - 25), Oregon Coast Insect Inventory (OCII) catalogued 126 observations of moths, which represented 79 different species from 9 superfamilies. Not too shabby!

In comparison, last year during Moth Week, OCII catalogued 116 observations, with 64 species from 7 superfamilies of moths.

פורסם ב יולי 28, 2021 10:28 אחה"צ על־ידי biologymatt biologymatt | 0 comments | הוספת תגובה
74164 icon thumb

Yellow-horned horntail (Urocerus flavicornis)

It's that time of year when the yellow-horned horntails are emerging but don't let their looks deceive you, they are gentle giants! Horntails are related to wasps but cannot sting. Instead, that long projection on the back of the females is called an ovipositor, which they use to lay their eggs beneath the bark of dying or freshly cut trees. Some key features to help you identify a yellow-horned horntail are 1 - long, bright yellow antennae, 2- bright yellow eyes, and 3 - a tube-like body shape. Check out the photo below to see the features of our local yellow-horned horntail.

The yellow-horned horntail is a natural part of our forest ecosystem here in Alaska but is frequently mistaken for the Asian giant hornet (AGH) due to its size and bright striping. AGH has not been found in Alaska, but we do appreciate that folks are keeping an eye out for exotic organisms.

פורסם ב יולי 28, 2021 08:54 אחה"צ על־ידי awenninger awenninger | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

213-Landschapsgeschiedenis Het huidige landschap in Noord-Nederland werd

Landschapsgeschiedenis Het huidige landschap in Noord-Nederland werd gevormd in de voorlaatste ijstijd, het saalien (370.000-130.000 jaar geleden). Tijdens het saalien vormde zich een aantal lobvorminge ijstongen die soms een doorsnede hadden van enkele tientallen kilometers. In het grensgebied van Groningen en Drenthe ontstond het brede oerstroomdal van de Hunze, vermoedelijk ten gevolge van uitschuring door een dergelijke landijstong. Dit Hunzedal, waarvan de westelijke dalrand door de Hondsrug wordt gevormd, is ongeveer 20 km breed. De oostelijke dalrand is door opvulling met jonger sediment echter niet goed aan het oppervlak waarneembaar. Het gebied ten oosten van dit Hunzedal wordt aangeduid als de Hunzevlakte (het huidige veenkoloniale gebied). Het landijs drong in het saalien door tot in Midden-Nederland en voerde een enorme hoeveelheid zwerfstenen (uit Scandinavië) en fijner materiaal mee, een zogenaamde grondmorene. Onder het gewicht van het honderden meters dikke landijspakket werden zand, grind en stenen samengedrukt en uitgesmeerd tot een keileempakket. De Hondsrug is de meest oostelijke rug van een aantal noordnoordwest-zuidzuidoost lopende ruggen langs de oostrand van het Drents plateau. De Hondsrug bestaat uit een opeenvolging van lagere grondmoreneruggen en hogere stuwwallen met daartussen laagten. Deze ruggen worden in verband gebracht met een ijsbeweging die evenwijdig aan deze ruggen verliep, namelijk in zuidzuidoostelijke richting. Na het saalien brak tussen 130.000 en 115.000 jaar geleden een warmere periode aan, het eemien genaamd, waarin de ijskappen smolten en de zeespiegel rees. Op het keileemplateau ontstonden door het terugtrekken van de saalien- ijskappen metersdiepe smeltwatergeulen waaronder het geulensysteem van de Drentsche Aa. Tijdens het eemien raakten de lagere delen van het toenmalige landschap overstroomd door de Eemzee. In de Hunzevallei kwamen mariene afzettingen in de vorm van grove zanden tot bezinking. Na de warmere periode van het eemien brak opnieuw een ijstijd aan, het weichselien (115.000-10.000 jaar geleden). In deze periode bereikte het landijs Noord-Nederland echter niet. Wel was de invloed van het koude klimaat goed merkbaar. Oudere afzettingen van klei en zand erodeerden door vorst, dooi en smeltwaterstromen. Aan het einde van het weichselien werden dekzanden afgezet. Vanwege het ontbreken van dichte vegetatie en het droge (koude) klimaat, kon de wind gemakkelijk grip krijgen op het fijne zand aan de oppervlakte. Dit proces van erosie en hernieuwde afzetting had tot gevolg dat het bestaande reliëf in het landschap vervlakte: dalen werden met zand opgevuld en hoge koppen werden door winderosie afgevlakt. Op vlaktes ontstond ook nieuw reliëf in de vorm van dekzandkoppen en –ruggen.

Rivieren, zoals de Hunze, moesten grote hoeveelheden smeltwater met sediment uit de ontdooide toplaag afvoeren, waardoor de beddingen verstopt raakten. Door de permanent bevroren ondergrond konden de rivieren zich niet meer diep insnijden en werden voortdurend nieuwe beddingen gevormd. In het weichselien ontwikkelde zich een patroon van beekdalen vanuit het centrale deel van het Drents plateau. De benedenloop van de Drentsche Aa was in de loop van deze ijstijd dichtgestoven door dekzand en het water baande zich een weg do

n het weichselien ontstonden pingo’s of vorstheuvels doordat grote concentraties water in de ondergrond bevroren (permafrost). Ondergronds water zette door bevriezing uit en vormde een grote ijslens en de bovenliggende grond werd opgetild tot een heuveltje. Toen het klimaat weer warmer werd, smolt de ijslens en gleed de bovengrond van de ijsmassa af naar de buitenkant en vormde een wal rond het nu ontstane meer. Deze pingoruïnes komen veelvuldig voor in Haren e

9In het weichselien brak de Drentsche Aa ten noorden van het huidige Noordlaarderbosch door de Hondsrug heen (zie afbeelding 3). Hier ontstond een klein dwarsdal, nu de Besloten Venen genoemd. Het landschap veranderde in een toendra met daarin wat boomgroei zoals dwergberken en dwergwilgen. In deze periode deden mens en dier intrede in het landschap. Door een toenemende opwarming en door het vochtiger worden van het klimaat verdween langzamerhand de toendra aan het begin van het holoceen. Dennen, loofbomen en struiken deden hun intrede en vormden een parkachtig landschap en de rondtrekkende rendierkuddes maakten plaats voor standwild. In de laatste fase van het weichselien kwamen op de zandruggen langs het dal van de Hunze open dennenbossen of groepjes dennen voor. In het Hunzedal zelf stonden denn
fbeelding 3: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland waarop de doorbraak van de Drentsche Aa door de Hondsrug goed zichtbaar is. Rond 6000 v. Chr. was het parklandschap langzamerhand getransformeerd tot dicht loofbos. Dit loofbos wordt wel aangeduid als het Atlantische climaxbos. Verondersteld wordt dat de dichtheid van deze bossen van negatieve invloed was op de aanwezigheid van wild, voornamelijk grote grazers. Hierdoor verloor het gebied haar aantrekkelijkheid voor de mens die met de jacht grotendeels in z’n levensbehoefte moest voorzien. Het zeer dichte, aaneengesloten loofwoud bedekte de zand- en leemgronden van het Drents Plateau en dus de Hondsrug nog tot circa 3000 v. Chr.. De rivier de Hunze ging door de toenemende neerslag en de stijging van het grondwaterniveau periodiek meer water afvoeren. De Hunze sneed zich in in de pleistocene zandgronden in het westelijk deel van het Hunzedal. In het oostelijke deel van het dal vond veenvorming plaats. De komst van de eerste landbouwers was van grote invloed op het landschap. Eerst kleinschalig maar in de loop van de eeuwen steeds grootschaliger, omdat de bevolkingsdichtheid groter werd en e

meer landbouwgebied nodig was. Dit resulteerde in het kappen van steeds grotere stukken van het Atlantische woud. In de loop van de eeuwen daarna (2800-1300 v. Chr.) maakte het gesloten loofwoud plaats voor een halfopen tot open landschap. In deze periode kreeg het gebied dat in gebruik was genomen voor de landbouw te maken met vernatting door lokale en regionale grondwaterstijging ten gevolge van de ontbossing. Bovendien leidde ook de sterke stijging van de zeespiegel, en een daarmee samenhangende verslechterde afwatering van rivieren vanaf het Drents Plateau, tot vernatting. De vernatting had tot gevolg dat het veenpakket steeds verder aangroeide. Veenvorming vond het eerst plaats in rivier- en beekdalen en in depressies. Door het steeds verder stijgende grondwater kon het veen zich ook ontwikkelen op de hogere flanken langs het beekdal. Vanuit de dalen en depressies kroop het veen langzamerhand over het beboste dekzandlandschap van de Hunzevlakte ten oosten van de gemeente Haren en bedekte daar ook de dekzandkoppen en –ruggen. In de beekdalen van de Hunze en de Drentsche Aa ontstonden uitgestrekte wolden, met struikvegetatie begroeide laagveengebieden. Het landschap ontwikkelde zich in de loop van de eeuwen tot een door mensenhand gevormd landschap, een cultuurlandschap. Het gebied van de gemeente Haren werd vanaf de Hondsrug in cultuur gebracht. Zetten aanvankelijk de boeren het landschap op de Hondsrug naar hun hand op zoek naar steeds weer nieuwe landbouwgronden, vanaf de late middele Door zandverstuivingen ontstonden in de loop van de middeleeuwen en later stuifduinen in de Appelbergen en het Noordlaarderbosch. Door deze gebieden liepen van noord naar zuid wegen over de heide heen. Karren en wagens die gebruik maakten van deze weg, moesten steeds opnieuw een ander spoor volgen omdat de oudere sporen in de loop van de tijd uitstoven. Zo ontstonden langgerekte stuifzandruggetjes en holle wegen. In de Appelbergen en het Noordlaardernbosch zijn deze holle wegen nog zichtbaar. Elders zijn deze oude routes geëgaliseerd of verdwenen onder bebouwing, maar archeologische w Laat-paleolithicum (jonge oude steentijd: in Noord-Nederland vanaf circa 12.000 – 8800 v. Chr.) In de laatste fase van het weichselien, zo rond 12.000 v.Chr., was er sprake van een lichte klimaatsverbetering. Hierdoor veranderden de spaarzaam begroeide dekzandgronden in een toendra met verspreide boomgroei. De mens hield zich ook op de toendra op, levend van de jacht en het verzamelen van voedsel. Het jachtwild bestond vermoedelijk in hoofdzaak uit rendier. Naar de belangrijkste vindplaats worden deze rendierjagers doorgaans aangeduid als mensen van de ‘Hamburg cultuur’. De rendierjagers van de Hamburgcultuur trokken waarschijnlijk met hun voedsel (rendieren) mee en hadden daarom een groot leefgebied. Binnen de gemeentegrenzen van Haren is ten oosten van het Paviljoen Sassenhein een kampement van deze rendierjagers aangetroffen. De vindplaats is in 1982 en de jaren daarna opgegraven. Het kampement van de rendierjagers was gesitueerd aan de voet van de Hondsrug langs het dal van de Drentsche Aa. Deze vindplaats moet dicht bij water hebben gelegen, zoals ook het geval is bij andere vindplaatsen van de Hamburgcultuur. Bij de opgravingen zijn ongeveer 3500 vuurstenen verzameld, waarvan ongeveer 290 vuurstenen werktuigen. In het midden van de vindplaats zijn platte zandstenen aangetroffen die brandsporen vertonen: de resten van een haardplaats. Aan het eind van het laat paleolithicum werd het klimaat al een stuk milder. In deze relatief warme periode werd vooral gejaagd op standwild, zoals edelhert, eland en wild zwijn, maar esolithicum (midden-steentijd: 8800 – 4900 v. Chr.) Met de opwarming van het klimaat veranderden ook de flora en de fauna. De toendra van het late pleistoceen veranderde in een meer gevarieerd landschap met daarin berken en dennen. Met de opwarming werd het klimaat ook vochtiger en de loofbomen deden hun intrede. Deze periode wordt het holoceen genoemd. De transformatie van de toendra van het laat pleistoceen naar het parklandschap, en later boslandschap van het holoceen, vereiste aanpassing van de (stenen) werktuigen die de mens voor z’n voedselvoorziening gebruikte. Kenmerkend is het kleiner worden van de werktuigen, in het bijzonder de spitsen. In archeologische termen spreken we van de midden-steentijd. Uit de gemeente Haren zijn mesolithische bewoningslocaties bekend rond de pingoruïne’s bij het Noordlaarderbosch en bij de Glimmer Esch. Tijdens onderzoek bij hunebed G3 op de Glimmer Esch zijn mesolithische haardkuilen aangetroffen. Op de laat-paleolithische vindplaats van de Hamburg-cultuur bij Sassenhein is een mesolithisch haardje aangetroffen. Verder is van de Veldkamp te Glimmen een zogenaamde Spitzhaue (spitsvormige stenen bijl) bekend. Neolithicum (late steentijd: 4900-2000 v. Chr.) Het neolithicum wordt gekenmerkt door de intrede van de akkerbouw en veeteelt en het onstaan van permanente nederzettingen. Jagen, vissen en verzamelen was nu niet meer de voornaamste bron van voedselvoorziening zoals in de eeuwen daarvoor. Een tweede kenmerk is het gebruik van aardewerk en geslepen stenen bijlen. De eerste boerengemeenschappen in Nederland vestigden zich rond 5300 v. Chr. op de lössgronden in Zuid-Limburg. Noord-Nederland werd toen nog bewoond door nomadische jagers-verzamelaars. Rond 4900 v. Chr. deed een vroeg neolithische cultuur van jagers, vissers en verzamelaars zijn intrede die zich ook bezig houden met kleinschalige akkerbouw en veeteelt . Deze groep kende ook het gebruik van aardewerk. Deze Swifterbantcultuur, vernoemd naar opgravingen van nederzettingsresten en graven bij Swifterbant in Oostelijk Flevoland, bewoog zich op de overgang van een rondtrekkend bestaan en het settelen in permanente nederzettingen. Uit de gemeente Haren zijn geen vondsten bekend uit deze vroege periode van het neolithicum. Het duurde nog tot circa 3350 v. Chr. (midden neolithicum) voordat de eerste landbouwers in de gemeente Haren neerstreken. Het gaat dan om de boeren van de Trechterbekercultuur, beter bekend als hunebedbouwers (3350-2850 v. Chr.). De nederzettingen en grafmonumenten van deze cultuur werden bij voorkeur aangelegd op droge dekzandgronden in de nabijheid van beken en vennen. Men bedreef akkerbouw en veeteelt op kleine velden die in het bos waren opengehakt. Op de veldjes verbouwde men granen en verder hield men er koeien, varkens, geiten en schapen. Kleine akkertjes werden aanvankelijk bewerkt met graafstokken en hakken. Toen men grotere akkertjes in gebruik ging nemen ging men over op een door mensen of ossen getrokken graafstok (primitieve vorm van eergetouw). Het dagelijkse menu werd aangevuld door jacht en visvangst en door het verzamelen van vruchten en noten. In Groningen en Drenthe zijn nog geen huisplattegronden aangetroffen van de boerderijen uit de Trechterbekercultuur, wel op verschillende plaatsen in Duitsland. Van de nederzettingslocaties zijn alleen aardewerkscherven, vuurstenen werktuigen en afvalkuilen bekend. Bij Anloo werd wel de palissade v
213-Landschapsgeschiedenis Het huidige landschap in Noord-Nederland werd

פורסם ב יולי 28, 2021 08:24 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
75981 icon thumb

Tips for Identifying Honeysuckle

There are many different species of honeysuckle (Lonicera), both invasive and native, but honeysuckle leaf blight is most commonly found on invasive Asian bush honeysuckle, like Amur honeysuckle (Lonicera maackii). Amur honeysuckle grows as a perennial shrub and is one of the first understory plants to leaf out in the spring and the last to lose its leaves in the fall. Key identifying characteristics to look for include:

 1. Leaves - oppositely arranged on stems with an oval shape and tapered end
 2. Flowers - present in late spring, tubular in shape with a white to yellow color and sweet fragrance
 3. Stems - mature stems are hollow in the middle
 4. Fruit - bright red to orange berries are produced in clusters in late summer

Honeysuckle leaf blight may also be found on invasive Japanese honeysuckle (Lonicera japonica), which grows as a twining vine. The leaves are oval shaped with a more rounded end, the flowers are similar to those of bush honeysuckle, the stems are reddish-brown in color, and the berries are distinctly black in color.

Honeysuckle leaf blight symptoms are easily distinguished on bush honeysuckle, but Japanese honeysuckle can get many other leaf spots that can be difficult to tell apart without laboratory confirmation.

פורסם ב יולי 28, 2021 07:29 אחה"צ על־ידי mjeaton mjeaton | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

212-De '''Zwagermieden''' is een weidegebied in de Nederlandse provincie Friesland. Het

{{weg|Auteursrechten en andere zaken}}
De '''Zwagermieden''' is een weidegebied in de Nederlandse provincie Friesland. Het waterrijke gebied wordt begrensd door de Petsloot, de Kollumerzwaagstervaart, Easterbroeksterwei en de Miedwei, en bestaat uit laaggelegen veen en klei-op-veen.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/perceel/triemen/|titel=Triemen1-Zwagermieden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Henk Verschoor|achternaam=Verschoor|voornaam=Henk|datum=Juli 2021|uitgever=Land van Ons}} Het gebied ligt op en aan de noordelijke flank van het Drents Plateau op de overgang van het oudere zandlandschap naar het jongere vveen en kleilandschap. Het gebied is aangewezen voor (agrarische) natuurontwikkeling en bevat naast percelen van Land van Ons ook een in 2004 nieuw aangelegd SBB Natuurreservaat. Mogelijk dat dit reseveraat gerealiseerd is via de ruilverkaveling Kllumerland. Samen met Lauwersmeer, Triemen, Houtwiel, Ottema-Wiersma reservaat en Groote Wielen complex maakt het onderdeel van van een natte as van natuurgebieden. In het centrum van het gebied liggen een paar broekbosjes. De plassen zijn begin vorige eeuw drooggelegd{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}}.

Vroeger liep in de Zwagermieden het stroomdal van de [[Oude Zwemmer]], een waterloop ten noordoosten van de Zwagermieden die in de [[Petsloot]] uitkomt. In het natuurgebied zijn nog sporen te vinden van vier plassen die hier vroeger lagen. Zoals het moeras De Brekken aan de Petsloot.

==Geologie, Prehistorie, Landschaphistorie==
Het [[Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond]] werd gevormd in het [[Saalien]] of [Drenthien] toen het [[landijs]] heel Noord West Europa bedekte en tot Midden Nederland kwam. Bij deze [[voorlaatste ijstijd]] lag hier 300m [[landijs]] waarbij het [[Drents Plateau (gebied)|Drents Plateau]], de [[Hondsrug]] en de oerbeekdalen als [[de Hunze]] en [[Drentse Aa]] door het smeltwater ontstaan zijn een dikke keileemlaag afkomstig van het landijs. Bij de [[laatste ijstijd]] 20.000 jaar geleden bereikt het [[landijs]] Zwagermieden niet en ontstaat een duinlandschap en stuifzanden zoals de [[Friese Wouden]] met hun zandafzettingen.
In de [[laatste ijstijd]], het [[Weichselien]] ontstonden pingo’s of vorstheuvels doordat grote concentraties water in de ondergrond bevroren (permafrost). Ondergronds water zette door bevriezing uit en vormde een grote ijslens en de bovenliggende grond werd opgetild tot een heuveltje. Toen het klimaat weer warmer werd tijdens het [Holoceen] smolt het ijs en vormde een wal rond het nu ontstane meer.
De oude Beekdalen werden opgevuld met dekzand. 2000 jaar terug is alle koude weg en tijdens het [[interglaciaal]] komt de zee omhoog en verdwijnt de Noordwesthoek van Europa onder hoogveen. Het gebied is dan kwelder en wordt niet bewoond{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}}.

== Middeleeuwen ==
Tijdens de [[Grote Ontginning]] komen de nieuwe bewoners vanuit de kleigebieden via de toen ontstane beeklopen en veenriviertjes het gebied in.
Sinds de 13e eeuw wordt turf gewonnen uit Zwagermieden dat tijdens het [[interglaciaal]] ontstaan is. Rondom 1400 verdwijnt de bewoning van de nu lagere [[mieden]] naar de dan hogere zandruggen{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=6|titel=Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Landschapsbeheer Friesland|achternaam=SGB Noordelijke Friese Wouden|voornaam=Gemeenten in Noordoost Friesland|datum=Juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}}. Tegen het einde van de Middeleeuwen was de ontging voltooid. Mieden zijn laaggelegen hooilanden die niet bemest werden omdat ze vaak ver van de boerderij lagen{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}} {{Citeer web|url=https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/zeekleilandschap|titel=Geologie van Nederland-ZeekleiLandschap|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Frank Wesselingh|achternaam=Wesselingh|voornaam=Frank|medeauteurs=Educatieve dienst Naturalis|datum=Juli 2021|uitgever=Naturalis|taal=nl}} {{Citeer web|url=https://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen#head3|titel=Geologie van Nederland-Laat Pleistoceen|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Frank Wesselingh|achternaam=Wesselingh|voornaam=Frank|medeauteurs=Educatieve dienst Naturalis|datum=Juli 2021|uitgever=Naturalis|taal=nl}}.

== Na de Gouden Eeuw ==
Door afgraven van het veen en door inklinking is de bewoning verschoven naar de zandruggen en liggen de [[Made (hooiland)|Mieden]] lager en zijn veel natter door ontwatering waardoor alleen hooi gewonnen wordt in de drogere zomer. Na de 18e eeuw wordt ook het veen onder de kleilaag gewoonen en daar wijzen de verlande petgaten met riet en de wijken en kanalen op{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=49|titel=Wandelroute 48. Zwagermieden–Rinsma Pôlle|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gemeenten Noordoost Friesland|achternaam=Ferwerderadiel|voornaam=Kollumerland|datum=Juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}}.

Waar nu rietvelden zijn lagen vroeger petgaten lagen waar in de 19e eeuw nog turf gewonnen werd. De boerderijen stonden met het bijbehorende vee en bouwland in het dropslint Zwaagwesteinde, Kollumerzwaag Driesum, Westergeest en De Triemen. Sinds 1800 is het veenweidegebiede weing veranderd. Na de turfwinnning was het veenweidegebied eigenlijk alleen nog maar geschikt als hooiland. In de 20ste eeuw is het gebied rondom "De Dolle" in beheer geweest als weideperceel en hooiland en kent weinig kruiden{{Citeer boek|titel=DeskResearch Zwagermieden Triemen 2|auteurlink=https://landvanons.nl/|auteur=Henk Verschoor|medeauteurs=Henk Verschoor|url=https://landvanons.nl/|uitgever=Land van Ons|datum=Juli 2021}}. De Oude of kleine Zwemer liep vol in dit gebied bij hoog water. Het is een stroom vanuit de middeleeuwen gevoed met zoutwater en voor de middeleeuwen werd de Zwemmer gevoed met zoet water uit het veen. Wat hoog lijkt in het gebied is laag geweest. De klei rug is een kreekrug van vroeger dat vroeger vlak geweest moet zijn geweest. In 1926 is er een weg, een dijk en een sloot aangelegd waardoor het aan het einde van een watergebied is komen te liggen. Met de aanleg van het kanaal konden in 1910 de overige plassen droog gelegdeggen. Het [[veenweidegebied]] van de Zwagermieden is heel anders dan het veenweidegebied in Holland.

==Infrastructuur ==
Begin jaren '30 is het gebied ontsloten door de Miedwei. De ontwatering van de wieden gebeurt door greppels. De grond is [[knipklei]] die slecht geschikt is akkerbouw. Het is klei die niet droog wil worden als het nat is en die snel verzuurd wat voor het bodemleven wel aandacht geeft. De grondstoorten in het gebied zijn zand, veen en klei.
==Land van Ons, de Toekomst en Onderzoek ==
Eind 2020 heeft Land van ons Triemen( 4 hectare, De Zwagermieden) aangekocht en in 2021 is dit gevolgd door een 16,4 hectare groot "De Dolle" perceel gelegen aan de Miedwei in de Zwagermieden naast een terrein van Staatsbosbeheer, net als bij Holtesch en Hezenes(Diever).

=== Onderzoek en Monitoring ===
Bij andere aangekochte gebieden werken Land van Ons vaak samen met universiteiten(Leiden, Rug, Amsterdam) en andere Inventariesatieorganisaties om in een langduring traject het herstel van biodiversiteit en landschap te volgen. Plaatselijk, ook voor het perceel op de Zwagermieden, worden vrijwilligers-beheerteam gevormd, die gaan over de inrichting van het perceel. Monitoringteams kunnen een [https://waarneming.nl/bioblitz/vrouwevennepolder/ Bioblitz] houden. Verwacht kan worden dat de nadruk op Weidevogels zal liggen. De Zwagermieden hebben een behoorlijke kweldruk waardoor de sloten een bovengemiddelde waterkwaliteit hebben wat tot een hoge dichtheid aan slakjes en modderkruipers leidt. Op [https://waarneming.nl/locations/19798/photos/? waarneming.nl is de Biodiversiteit] te bewonderen.

=== Flora ===
Het landschap van Zwagermieden is al honderden jaren niet aangetast en ook de flora is hier van oudsher aanwezig zonder grootschalige inzaaing met bijzondere planten als Stijve moerasweegbree, kleinste egelskop{{Citeer web|url=https://vimeo.com/562511743|titel=Land van Ons Podcast - Bezoek aan het perceel Zwagermieden 2021|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gertie Floron Papenburg|achternaam=Papenburg|voornaam=Gertie|uitgever=Floron}}. De Zwagermieden is een bolwerk voor de Welriekende agrlnonie.

=== Bouwplan===
Het land wordt extensief gebruikt als wei- en hooiland en enkele boerenpercelen dienen nog als aardappel- en maïsland. De Zwagermieden is vooral een vogelgebied dat volloopt door de Zwemmer.
Op het land grazen 20 kleine geharde Ierse [[Dexter]] koeien, een ras van ongeveer een meter hoog en voldoen aan ‘Agrarisch met waarden – open gebied’. In het voorjaar wordt de waterstand verhoogd om een plas dras situatie te creeren en zal eind juni gemaaid gaan worden gevolgd door begrazing met koeien en bemesting met vaste mest. De Greppels worden 'verslenkt' en robuster om het water vast te houden. Er zijn nu smalle zwartstroken met niet inheemse bloemen gemaakt. De bedoeling was om voor de kievit zwarte grond met mais aan te legggen omdat kievit veel op akkerland zit. Omdat de jongen daar niet op kunnen groeien is het nut beperkt. Maaisel uit SBB beheerd gebied wordt aangebracht in vijf stroken in het gebied. De bedoeling is dat er ook percelen gehooid gaan worden terwijl hooien steeds minder gebruikelijk is in Nederland. Mogelijk dat ingeschreven wordt op pakketten als reguliere plasdras, greppel-plasdras, kruidenrijk grasland, ruige mest, legselbeheer en grasland met rust periode.

=== Visie ===
Gronden aan De Dolle hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – besloten gebied’ met extra bestemming ‘Waarde – landschap’ en ook in het Zoekgebied water. De bedoeling is om de percelen voor Weide vogels in te richten.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/06/Resultaten-vogeltelling-Triemen.pdf|titel=Resultaten Vogeltelling 2021|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Vogelwacht Sije Schotanus|achternaam=Schotanus|voornaam=Sije|datum=Juli 2021|uitgever=Vogelwacht Friesland}}

==Links==

{{Appendix|2=
{{References}}
}}

[[Categorie:Geografie van Friesland]]
[[Categorie:Landschapsmonument]]
[[Categorie:Natuurgebied in Friesland]]
[[Categorie:Polder in Friesland]]
[[Categorie:Provinciaal landschap]]
{{Navigatie Land van Ons}}

פורסם ב יולי 28, 2021 06:52 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

211-De '''Onneres''' is een vrij hoog gelegen

{{Infobox park|park=Onneres|afbeelding=8405.OnnerEs.Glimmen.ZuidVeld.KoelenBergSteeg.Paviljoen.AppelBergen.jpg|onderschrift=|type=
| provincie={{NL-vlag|Groningen (provincie)}}
| gemeente={{NL-vlag|Groningen}}
|locatie=[[Groningen (gemeente)|Groningen]]|status=|aantalbezoekers=|voorzieningen=Cultuurlandschap|beheerder= Land van Ons |oppervlakte=26 [[hectare|ha]]|opening= Middeleeuwen
| lat_deg = 53 | lat_min = 08 | lat_sec = 55 | lat_dir = N | lon_deg = 6 | lon_min = 38 | lon_sec = 26 | lon_dir = E|mapname=Groningen|maptype=relief
}}
De '''Onneres''' is een vrij hoog gelegen [[Es (geografie)|es]] dat ruim buiten en onder het dorp [[Onnen]] ligt in de gemeente [[Groningen (gemeente)|Groningen]].{{Citeer web|url=https://www.onnen.nu/wp-content/uploads/2019/02/Verleden-heden-en-toekomst-van-de-Fruitberg-4.pdf|titel=Verleden Heden Toekomst Fruitberg }} Op het hoogste punt van deze voormalige gemeenschappelijke akkers van Onnen is in het oosten het Hunzedal te zien en in het westen bos, de pingorestanten en op het 4 meter lagere punt is het veen{{Citeer boek|titel=Rekreatie en Natuur in de Appelbergen|auteur=Els Loef|medeauteurs=Jan Jacob Stam|url=https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/10145/1/Biol_Ma_1981_ELoeff.CV.pdf|uitgever=Rijksuniversiteit Groningen|datum=1981|ISBN=D409}}.

De Onneres ligt in het oude rechtsgebied [[Gorecht (streek)|Het Gorecht]] onder [[Onnen]] en [[Haren (gemeente)|Haren]] is sinds de herindeling van 2019 onderdeel van de gemeente Groningen. De es ligt op de oostelijke flank van de [[Hondsrug]] waar het zand overgaat in het veen van de Hunzelaagte]]. In combinatie met [[Appelbergen]] is de Onneres een gebied voor open-luchtrecreatie.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/welkom-op-de-onner-es//?mt=8|titel=Welkom op de Onner Es}}{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/14-Gorecht.html|titel=Landschappen van Noord-Nederland Gorecht|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerbern|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|werk=Landschappen van Noord-Nederland|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}}

== Wegen en paden op de Onneres ==
Het ''Tranendal'' is een pad dat in het verlengde ligt van de Dalweg bij het in 1920 aangelegde viaduct (Viaductweg) over het [[Spoorlijn Meppel - Groningen|spoor]]. In deze omgeving liepen vroeger veel meer paden, zodat de eigenaren bij hun percelen konden komen en ook deze zijn in de [[1980-1989|jaren tachtig]] opgeruimd en is het Tranendal aangelegd als vervanging van de verbinding tussen de Dalweg en de Onneresweg ([[Appelbergen]]). Dwars door het gebied loopt een intensief gebruikt wandel- en ruiterpad, de Onneresweg naar de Hoge Heereweg.{{Citeer web|url=https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/08/Zandwegen-deel-I-def-concept-nota.pdf/?mt=8|titel=Zandwegen deel 1 Haren}}{{Citeer web|url=https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/08/Zandwegen-deel-II-def-Inventarisatie.pdf/?mt=8|titel=Zandwegen deel 2 Inventarisatie}} De Vlasoorsteeg was tot de bouw van het viaduct in 1920 de verbindingsweg tussen Onnen en Harendermolen. In 2010 is het laatste deel van de Vlasoorsteeg bij de weilanden gevoegd.{{Citeer web|url=https://www.onnen.nu/wp-content/uploads/2019/02/Verleden-heden-en-toekomst-van-de-Fruitberg-4.pdf|titel=Verleden Heden Toekomst Fruitberg }} De Onneresweg is een zeer oude weg over het hoogste deel van de oostelijke uitloper van de [[Hondsrug]]. De weg ligt hoger dan de Hoge Hereweg en loopt langs hunebed [[G4 (hunebed)|G4]] en een middeleeuws grafveld.{{Citeer boek|titel=Ruimtelijk beleid van Gemeente Haren in Onner en Oostpolder|auteurlink=https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/10274/1/Bio_Ma_1983_SBroekhuizen.CV.pdf|auteur=S.F. Broekhuijsen|medeauteurs=S.F. Broekhuijsen - de Hes|url=https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/10274/1/Bio_Ma_1983_SBroekhuizen.CV.pdf|uitgever=RuG|pagina's=Juni 1983|ISBN=D299}} {{Citeer web|url=https://www.topotijdreis.nl//?mt=8|titel=TopoTijdReis.nl}}, waarmee de aanleg van de (spoor)wegen te volgen is.

==Pieterpad ==
Het [[Pieterpad]] loopt over de Onneres, onder andere via het ''Tranendal''.{{Citeer web|url=https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/2966383/wandelroute/pieterpad-deel-3/?mt=8|titel=Pieterpad Etappe 3 over Viaductweg Tranendal Onneres}}

==Spoorlijn, Rangeerterrein, spooremplacement en tenslotte onderhoudsbedrijf ==
Tussen Glimmen en Onnen lagen, voordat de [[Spoorlijn Meppel - Groningen|spoorlijn]] aangelegd werd, aan het einde van de 20e eeuw moerassen als het ''Onnerveen, Steenbergerveen'' en het ''Langakkerveen''. Begin jaren 1990 wordt het Langakkerveen (het gebied heet dan intussen ‘Elzenhof’) weer ingeplant met bomen. Op 1 mei 1870 werd de door Staatsspoor aangelegde spoorlijn Groningen-Assen geopend. Deze ingreep snijdt het landschap ter plekke in tweeën. Rond 1925 wordt een omvangrijke spoorwerkplaats en het [[viaduct]] en de Viaductweg aangelegd. Dan verandert ook de weginfrastructuur in het gebied: meerdere spoorwegovergangen worden vervangen door viaducten. Dit is ook de periode waarin het Langakkerveen wordt ontgonnen. De Onneres grenst aan de westkant aan het spoorwegemplacement bij Glimmen dat destijds opgehoogd is met het afgegraven zand afkomstig van de Es van Onnen.{{Citeer web|url=https://www.onnen.nu/wp-content/uploads/2019/02/Verleden-heden-en-toekomst-van-de-Fruitberg-4.pdf|titel=Verleden Heden Toekomst Fruitberg }}{{Citeer web|url=https://www.rtvnoord.nl/nieuws/717489/eeuwenoude-pingoruines-worden-hersteld-het-lijkt-een-gewoon-meer-maar-dat-is-het-niet/?mt=8|titel=Coöperatie Land van Ons koopt deel van Onner Es}}{{Citeer web|url=https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/P9-Landschapsontwikkelingsplan-Haren-2004.pdf/?mt=8|titel=Landschapsontwikkelingsplan Haren 2004 }}{{Citeer web|url=https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/08/Zandwegen-deel-I-def-concept-nota.pdf/?mt=8|titel=Zandwegen deel 1 Haren}}
{{Citeer web|url=https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUTRA03:004516008:00005&query=onnen&coll=dts&rowid=2/?mt=8|titel=Het rangeerterrein te Onnen}}

==Prehistorie, Landschaphistorie pingo ==
Het [[Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond]] werd gevormd werd gevormd in de voorlaatste ijstijd, het [Saalien]. Tijdens het [[Saalien]] vormde zich een aantal lobvorminge ijstongen die soms een doorsnede hadden van enkele tientallen kilometers. In het grensgebied van Groningen en Drenthe ontstond het brede oerstroomdal van de [[Hunze]]]. Dit [[Hunzedal]], waarvan de westelijke dalrand door de Hondsrug wordt gevormd, is ongeveer 20 km breed. De oostelijke dalrand is door opvulling met jonger [[sediment]] echter niet goed aan het oppervlak waarneembaar. Het gebied ten oosten van dit [[Hunzedal]] wordt aangeduid als de Hunzevlakte (het huidige veenkoloniale gebied). In de laatste ijstijd, het [[Weichselien]] ontstonden pingo’s of vorstheuvels doordat grote concentraties water in de ondergrond bevroren (permafrost). Ondergronds water zette door bevriezing uit en vormde een grote ijslens en de bovenliggende grond werd opgetild tot een heuveltje. Toen het klimaat weer warmer werd tijdens het [[Holoceen]], smolt de [[ijslens]] en gleed de bovengrond van de ijsmassa af naar de buitenkant en vormde een wal rond het nu ontstane meer. Tijdens het (huidige) warme [[Holoceen]] onstond in geheel West Europa [[hoogveen]] dat door de stijgende zeespiegel in de loop van honderden jaren weggeslagen werd. Deze [[pingoruïnes]] komen veelvuldig voor in [[Appelbergen]] en bij [[Onnen]]{{Citeer web|url=https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Nota_archeologiebeleid_en_archeologische_beleidskaart_Nota_archeologiebeleid_Haren.pdf|titel=Nota archeologiebeleid en beleidskaart Haren}}.

=== Hondsrug ===
Bij Onnen zijn twee ruggen met in het midden een laagte. De Hoge Herenweg ligt op de Westelijke rug en de Onneres op de oostelijke Hondsrug. De camping Fruitberg is het hoogste punt, terwijl het "Veentje" 3 meter lager ligt. Het water blijft zo goed staan omdat de bodem van de in de ijstijd aangevoerde keileem is. Het beekje dat in Het veentje ontsprong liep via het Westerveen en Onnerveen (de [[Onnerpolder]]) in de ''Biks'' dat [[beek (watergang)|beek]] betekent. Het zand van de akkers naast de Gieselgeer en Fruitberg zijn afgegraven en met de komst van de spoorlijn zijn waterafvoer en wegen veranderd, verdwenen en aangelegd.{{Citeer web|url=https://www.onnen.nu/geschiedenis/ontstaan-en-ontwikkeling/|titel=Ontstaan en ontwikkeling Onnen.nu }}

=== Pingoruïne ''Het Veentje'' ===
In het gebied is een [[pingoruïne]] aanwezig. Aan deze ruïne wordt onderzoek gedaan. In de directe omgeving van Onnen en Glimmen komen tientallen pingoruïnes voor.{{Citeer web|url=https://www.rtvnoord.nl/nieuws/717489/eeuwenoude-pingoruines-worden-hersteld-het-lijkt-een-gewoon-meer-maar-dat-is-het-niet/?mt=8|titel=Eeuwenoude pingoruïnes worden hersteld}}{{Citeer web|url=https://www.harendekrant.nl/nieuws/cooperatie-land-van-ons-koopt-deel-van-onner-es/?mt=8|titel=Coöperatie Land van Ons koopt deel van Onner Es}} Gedurende de jaren ’20 van de vorige eeuw vinden er diverse ontginningen plaats. Ook de grote pingoruïne ‘Het Veentje’ wordt niet ontzien. Begin jaren ’50 moet ook het laatste stukje veen in het gebied het ontgelden. Dat is ook de periode, waarin op grote schaal afwateringssloten worden aangelegd en [[Ecologische gradiënt|gradiënten]] vlak geploegd worden.

===Camping Fruitberg Onnenstaete ===
Groninger modezaakeigenaar Zwartsenberg heeft in 1940 na verbetering van met grond uit de polder de boomgaard ''Fruitberg'' aangelegd. In de [[1950-1959|jaren vijftig]] werd deze verkocht aan A.J. de Boer in Haren die nadat de boomgaard niet meer winstgevend was, er een camping voor [[Stadje]]rs te maken, samen met een kampeerveldje. Het veranderde toen na aankoop in 2000 projectontwikkelaar chalets wilde gaan plaatsen.{{Citeer web|url=https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=HWB-20101007-01019003&vw=org&lm=onneres/?mt=8|titel=Camping Fruitberg Onnerstaete (Krant van Toen}}{{Citeer web|url=https://www.onnen.nu/wp-content/uploads/2019/02/Verleden-heden-en-toekomst-van-de-Fruitberg-4.pdf|titel=Verleden Heden Toekomst Fruitberg }}

==Geschiedenis Gorecht ==
Met de komst van de Trechter Beker cultuur startte 5000 jaar voor Christus de bewoning van Onnen.
Er zijn op de [[Hondsrug]] in verhouding tot de midden ijzertijd minder nederzettingslocaties bekend uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. Dit heeft mogelijk te maken met de migratie van zandboeren naar de kleistreken van Friesland en Groningen. Maar ook met het feit dat nederzettingen niet meer binnen de celtic field lagen, maar verhuisden naar de lager gelegen [[beekdal]]flanken. De akkertjes binnen de [[celtic field]]s werden intensiever gebruikt dan in de periode daarvoor. In de late ijzertijd ontstonden de hoge, brede zandwallen rond de akkertjes. Akkers hoefden niet meer braak te blijven liggen omdat men ze ging bemesten met mest van de veestapel. De nederzettingen werden kleiner en plaatsvaster. Gedurende meerdere generaties bleef men op dezelfde plek wonen. De component veehouderij ging in de late ijzertijd een grotere rol spelen. Vanuit de verschillende dorpen (Essen, Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren) worden de beekdalen stap voor stap ontgonnen. De veenbodem was een belangrijke leverancier van de brandstof turf. Aan de oostzijde van de Hondsrug scheiden verschillende binnendijkjes, de zogenoemde hooidijken, de territoria van de dorpen, zoals de Noorderhooidijk en Osdijk ten noorden en zuiden van Onnen en de Noorderzanddijk tussen Essen en Haren.

Onnen maakte deel uit van de zandstreek en het hoge deel van het [[Gorecht (streek)|Gorecht]] dat ookwek "Go" genoemd werd en ontstaan is tijdens de ijstijden. Het gebied was 10.000 voor Christus bewoond door mensen van de [[Hamburgcultuur]]. De [[Trechterbekercultuur]] heeft met de [[hunebed]]den duidelijk sporen achtergelaten.{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/14-Gorecht.html/?mt=8|titel=LandschapGeschiedenis van het Gorecht}}{{Citeer web|url=https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2019/01/01/dorpen-in-groningen-ontdek-je-dorp-en-ontwikkel-het-samen-verder/Dorpen_in_Groningen_Ontdek_je_dorp_web-A.pdf/?mt=8|titel=Dorpen van Groningen(RCE)}} In 1966 werd door een steengruisplek in een akker de locatie van het hunebed [[G4 (hunebed)|G4]] ontdekt door J.E. Musch.{{Citeer web|url=https://hunebeddeninfo.nl/overzicht-verdwenen-hunebedden-in-drenthe-en-groningen//?mt=8|titel=Zoektocht verdwenen hunebed G4}}

In de Middeleeuwen groeit de bevolking van Nederland en ontwikkelen zich de Esdorpen op de Hondsrug met het potstalsysteem. De Essen(hoge akkerbouwgronden), De beekdalen(weilanden voor het vee) en heidevelden(schapen en leverancier grond voor de potstal) maken samen het Esdorp compleet.
{{Citeer web|url=https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Kadernota-Buitengebied-Haren-2012-1.pdf//?mt=8|titel=Kadernota-Buitengebied-Haren-2012}}

Onnen 2794 OnnerPolder Meerwijck Groninger Landschap Zuidlaardermeer.jpg|De Onneresweg is een zeer oude weg vlak bij de Hoge Hereweg en parkeerplaats Appelbergen in augustus 2017
3.OnnerEs.Glimmen.ZuidVeld.KoelenBergSteeg.jpg|De weg ligt hoger dan de Hoge Hereweg en loopt langs het verdwenen hunebed G4 en een middeleeuws grafveld
OnnerEs Glimmen Tranendal Onneresweg Dalweg Land van Ons Haren Groningen 23 22 08 240000.jpeg|De Onneresweg is de doorgaande verbinding en ruiterroute tussen Onnen en de Hoge Hereweg
OnnerEs Glimmen Tranendal Onneresweg Dalweg Land van Ons Haren Groningen 23 22 17 591000.jpeg|Uitzicht vanaf Onneresweg golft op en neer met het open landschap en biedt uitzicht op de Onneres en zorgt voor ontsluiting aanliggende agrarische percelen
OnnerEs Glimmen Tranendal Onneresweg Dalweg Land van Ons Haren Groningen 23 24 31 796000.jpeg|Pingoruïne op Onneres
OnnerEs Glimmen Tranendal Onneresweg Dalweg Land van Ons Haren Groningen 23 26 05 814000.jpeg|Blik naar het westen
OnnerEs Glimmen Tranendal Onneresweg Dalweg Land van Ons Haren Groningen 23 26 19 667000.jpeg|De Onneresweg is een veel gebruikte ruiterroute en loopt over het hoogste deel van de oostelijke uitloper van de Hondsrug

==Land van Ons, de Toekomst en Onderzoek ==
De Onneres is eigendom van en een aantal boeren en van de coöperatie ''Land van Ons'' die 26 hectare grond overnam van veeboer Kees Vlaar aan de Gieselgeer in Onnen. {{Citeer web|url=https://www.rtvnoord.nl/nieuws/808592/Biodiversiteitsbeweging-wil-26-hectare-grond-bij-Onnen-kopen/?mt=8|titel=Biodiversiteit Land van Ons}} Door deze overname is de komst van een [[zonnepark]] onwaarschijnlijk omdat deze coöperatie tot doel heeft om het boerenland zo te gebruiken dat het goed is voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én alles wat leeft in de bodem.{{Citeer web|url=https://www.harendekrant.nl/nieuws/cooperatie-land-van-ons-koopt-deel-van-onner-es/?mt=8|titel=Coöperatie Land van Ons koopt deel van Onner Es}} De laatste eeuwen was de Onneres een open stuk grond en met de aanleg van houtwallen en bosjes zoals Leo Stockman in Noorderbreedte beschrijft zou een veel oudere indeling van essen aangehouden worden.

In de herfst van 2021 heeft Burgerinitiatief Land van Ons 26 hectare aankocht van de OnnerEs{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Ruimtelijke-analyse-Onnen-V05.pdf|titel=Ruimtelijke analyse OnnerEsch, 6 percelen pingoruines en steilranden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Henk Verschoor|achternaam=Verschoor|voornaam=Henk|datum=Juli 2021|uitgever=Land van Ons}}{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Ruimtelijke-analyse-Onnen-V05.pdf|titel=Ruimtelijke Analyse Onner Esch Land van Ons}}{{Citeer web|url=https://www.oogtv.nl/2021/07/vernietigende-landbouw-maakt-plaats-voor-boekweit-en-insecten-bij-onnen/|titel=Oude Strokenteelt op Onneresch na aankoop Land van Ons (OOG TV)|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Bram Koster|achternaam=Koster|voornaam=Bram|medeauteurs=Jan Wittenberg|datum=Juli 2021|uitgever=OOG TV}} .

=== Onderzoek en Monitoring ===
Bij andere aangekochte gebieden werken Land van Ons vaak samen met universiteiten(Leiden, Rug, Amsterdam) en andere Inventariesatieorganisaties om in een langduring traject het herstel van biodiversiteit en landschap te volgen. Plaatselijk, ook voor het perceel op de OnnerEs, worden vrijwilligers-beheerteam gevormd, die gaan over de inrichting van het perceel. Een landelijke deskundigengroep gaat samen met plaatselijke vrijwilligers een monitoringprotocol zo opzetten dat alle lokale teams hier mee uit de voeten kunnen zoals het bepalen van fysisch chemische bepalingen en het tellen van de regenwormen. Locale teams voegen eigen intesses hier aan toe zoals het houden van een [https://waarneming.nl/bioblitz/vrouwevennepolder/ BioBlitz]. Monitoring om de invloed van het nieuwe ecologische beheer op de soortensamenstelling en abundantie te volgen zal plaats vinden via officiële tellingen zols BMP SOVON en trajectvallen voor bodeminsecten. Losse waarnemingen zullen via het in [https://waarneming.nl/gebied/species_list/676076 Waarneming.nl] aangemaakte [https://old.waarneming.nl/gebied/stats/676076 Gebied "Onner es- Land van Ons] verzameld worden. Vaak worden externe deskundigen ingeschakeld uit het Netwerk van leden voor advies bij de inrichting en herstel van het landschap. In Mei 2020 is het gebied door o.a. Theo Spek en andere specialisten bezocht {{Citeer web|url=https://www.rtvnoord.nl/nieuws/717489/eeuwenoude-pingoruines-worden-hersteld-het-lijkt-een-gewoon-meer-maar-dat-is-het-niet/?mt=8|titel=Eeuwenoude pingoruïnes worden hersteld}}{{Citeer web|url=https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/09/land-van-ons-en-universiteit-leiden-starten-samenwerking-in-veenweidegebied-oud-ade/?mt=8|titel=Coöperatie Land van Ons Werkt Samen met Universiteit}}. Het blijkt dat in 1920 nog het Korhoen op de Onneres voorkwam.

=== Bouwplan===
In Onnen wordt het grasland omgezet in een mozaiklandschap van kleine akkers met boekweit gecombineerd met hagen en houtwallen. Gekeken wordt naar strokenteelt van harde (bak)tarwe, huttentut en boekweit{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/onsplan/|titel=Verduurzamen & Revitalisering Landbouwgronden}} wat al groeit op de [[Holtesch]]{{Citeer web|url=https://www.oogtv.nl/2021/07/vernietigende-landbouw-maakt-plaats-voor-boekweit-en-insecten-bij-onnen/|titel=Oude Strokenteelt op Onneresch na aankoop Land van Ons (OOG TV)|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Bram Koster|achternaam=Koster|voornaam=Bram|medeauteurs=Jan Wittenberg|datum=Juli 2021|uitgever=OOG TV}}
.

==Links==

{{Appendix|2=
{{References}}
}}

[[Categorie:Geografie van Groningen (gemeente)]]
[[Categorie:Landschapsmonument]]
[[Categorie:Provinciaal landschap]]
{{Navigatie Land van Ons}}

פורסם ב יולי 28, 2021 06:47 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

210-De Holtesch is een 13 hectare grote eeuwenoude es tussen de Zwiggelterweg (doodlopend, Zuidkant)

{{Infobox park|park=Holtesch (Hooghalen)|afbeelding=Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 32 26 540000.jpeg|onderschrift=Detail Holtesch met strokenteelt zoals baktarwe, lupine en Huttentut|type=
| provincie={{NL-vlag|Drenthe(provincie)}}
| gemeente={{NL-vlag|Drenthe}}
|locatie=[[Beilen (gemeente)|Drenthe]]|status=|aantalbezoekers=|voorzieningen=Cultuurlandschap|beheerder= Land van Ons |oppervlakte=26 [[hectare|ha]]|opening= Middeleeuwen
| lat_deg = 52 | lat_min = 55 | lat_sec = 55 | lat_dir = N | lon_deg = 6 | lon_min = 32 | lon_sec = 26 | lon_dir = E|mapname=Drenthe|maptype=relief}}

{{Wrapper}}
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 30 27 937000.jpeg|miniatuur|Rechts onstluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof, Links Strokenteelt met Huttentut, baktarwe en Lupine op de Holtesch door Land van Ons]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 34 14 035000.jpeg|miniatuur|Zicht op de Holtesch vanaf het einde van de geasfalteerde Zwiggelterweg zodra de begroeing en bebouwing aan de oostkant ophoud]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 28 03 395000.jpeg|miniatuur|Zicht vanaf het einde van de toegangsweg naar Landgoed Heuvingshof naar het oosten gericht over de Holtesch]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 28 41 336000.jpeg|miniatuur|Gele ganzenbloem bij einde Zwiggelterweg met rechts toegang tot Landgoed Heuvingshof terwijl op de achtergrond de spoorlijn Beilen Assen zichtbaar is]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen,_1e_83gec_van_Holtesch_aangekocht_Land_Van_Ons_21_29_36_853000.jpeg|miniatuur|Rand Holtesch met Bloemen en houtwallen zone en links de strokenteelt]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 29 24 321000.jpeg|miniatuur|Uitzicht naar het Oosten(SBB natuurgebied [[Heuvingerzand]]) met strokenteelt Huttentus en baktarwe]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 29 36 853000.jpeg|miniatuur|Uitzicht naar het Zuiden(Bewoning) met strokenteelt Huttentus en baktarwe en langs de Zwigelterweg struiken en bloemen]]
|}

De '''Holtesch''' is een 13 hectare grote eeuwenoude [[Es (geografie)|es]] tussen de Zwiggelterweg (doodlopend, Zuidkant) en de Heuvingweg (Noordkant) bij het dorp [[Hooghalen]], aan de zuidkant van Landgoed Heuvingshof. de ontsluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof loopt aan de westkand van de Holtesch direct aan de spoorlijn Beilen-Assen. De Holtesch en de Hooghaleres begrenzen in het westen het SBB natuurgebied [[Heuvingerzand]], onderdeel van [[Nationaal Park Drentsche Aa|Nationale park Drentsche Aa]]. De Holtesch ligt in de zone voor Nationaal Natuur Netwerk (NNN) "droge dooradering 2019". Wandelen bij de Holtesch kan via de Heuvingerzandroute en de Wijde Blik routes.
==Geologie==
Het [[Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond]] werd gevormd tijdens het [[Saalien]] toen was Noord West Europa bedekt met [[landijs]]dat keien en zand uit andere streken meevoerde waarbij het huidige [[Drents_Plateau_(gebied)]] gevormd werd. Tijdens het [[interglaciaal]] vormde de smeltende [[landijs]] vele oerstroom[[beekdalen]] zoals [[De Hunze]] en de [[ Drentse Aa]] die tijdens de [[laatste ijstijd]] het [[Wecheslien]] opgevuld werden met zand. Tijdens het warme [[Holoceen]] ontstond in geheel West Europa [[hoogveen]] dat door de stijgende zeespiegel in de loop van honderden jaren weggeslagen werd.

De Holtesch bestaat uit vruchtbare [[podzol]]gronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte [[enkeerdgronden]], alle bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de [[volksmond]] bekend als "esgronden". Het land in gebruik als grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten geschikt. Het [[SBB]] bosperceel 'Heuvingerzand' grenst aan Oostkant van de Holtesch.{{Citeer boek|titel=Pionieren met landbouw op een oude Es|auteurlink=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|auteur=Team Hooghalen Land van ons|medeauteurs=Han Duyverman|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|uitgever=Land van Ons|datum=februari 2021}}{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/18-Beilerdingspel.html|titel=Drents Plateau-Beilerdingspel (Smilde, Beilen en Westerbork)|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=de Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=nl}}

==Bodem==
De Holtesch bestaat uit vruchtbare podzolgronden en vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden waarin leemarm en (zwak) lemig fijn zand zit. Enkeerdgronden worden ook wel "esgronden" genoemd{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/18-Beilerdingspel.html|titel=Drents Plateau-Beilerdingspel (Smilde, Beilen en Westerbork)|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=de Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=nl}}.

==Houtwal en keverbanken==
In april 2021 zijn ruim 200 inheemse soorten als [[sleedoorn]], [[hondsroos]], [[gelderse roos]] en [[trosvlier]] geplant op gemeentegrond naast de es langs de geasfalteerde weg. Op de akker is dwars door het hart van de es een keverbank aangelegd voor de vogels en biobestrijding. Een keverbank is een 40 cm verhoogde rug van ongeveer 2 m breed die ingezaaid wordt met polvormende gewassen zoals [Kropaar], [Timotheegras], [Roodzwenkgras] en een variatie aan meerjarige kruiden. Bij de keverbank wisselden de teeltstroken van richting.{{Citeer web|url=https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23868|titel=Keverbanken op akkers vergroten het aantal insecten|bezochtdatum=7 juli 2021|auteur=Van Hall Larenstein|achternaam=Iris van der Arend|voornaam=Iris|datum=28 oktober 2017|uitgever=Nature Today}}{{Citeer boek|titel=Ruimtelijke Analyse Hooghalen aangevuld met|auteurlink=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Ruimtelijke-analyse-Hooghalen-aangevuld-met-verbeelding-bestemmingsplan.pdf|auteur=Han Duyverman|medeauteurs=Land van Ons|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Ruimtelijke-analyse-Hooghalen-aangevuld-met-verbeelding-bestemmingsplan.pdf|uitgever=Land van Ons|datum=6 juli 2021}}

==Land van Ons, de Toekomst en Onderzoek ==
De Holtesch (13 ha) is eigendom van 4 boeren en van de coöperatie ''[[Land van Ons]]'' die in maart 2020 8 hectare grond overnam van een boer en daarmee haar eerste bezit verwierf. De intentie is om de volledige Holtesch te verwerven.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Land-van-Ons-koopt-1e-perceel-grond.pdf/?mt=8|titel=Biodiversiteit Land van Ons}}. Net als bij Zwagermieden en Hezenes(Diever) zijn buurtpecelen eigendom van SBB.
In April 2021 heeft [[Land van Ons]] opnieuw een 0,8 ha perceel op de Holtesch verworven doordat de eigenaar volledig instapte in het burgerinitiatief. Deze grond was al 100 jaar in het bezit van de familie{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Land-van-Ons-koopt-1e-perceel-grond.pdf|titel=Land van Ons koopt esgrond bij Hooghalen|bezochtdatum=17 juli 2021|auteur=Land van Ons|achternaam=van Ons|voornaam=Land|datum=17 juli 2021|uitgever=Land van Ons}}. Landelijk ontwikkelt een deskundigenteam een monitoringprotocol waarbij ook gebruikt gemaakt zal worden van al bestaande landelijke monitoringprotocollen zoals BMP-SOVON en worden fysisch chemische bodemeigenschappen bepaalt en regenwormen geteld. Locale monitoringteams voegen hier hun eigen specialisme en interesses aan toe.

===Bouwplan===
De Holtesch is droge zandgrond waardoor de mogelijkheden beperkt zijn{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/dec20-hooghalen-zorgen-en-uitdagingen-achter-de-idylle-copy/|titel=Zorgen en uitdagingen voor de Holtesch (interview Kees Sybenga)|bezochtdatum=17 juli 2021|auteur=Tekst & beeld: Anke den Duyn|achternaam=den Duyn|voornaam=Anke|datum=17 juli 2021|uitgever=Land van Ons}}. [[Land van Ons]] is een coöperatie die landbouwgrond aankoopt om landschap en biodiversiteit te herstellen en doet dit namens meer dan 12.000 deelnemers. Het grasland is omgezet in strokenteelt van harde (bak)tarwe, huttentut en boekweit[25] met winterrogge als volggewas.

==Waarnemingen Flora Fauna==
Op de Holtesch zelf zijn weinig bijzondere waarnemingen van planten, vogels en reptielen in verhouding tot zoogdieren die zich wel frequent laten zien als reeën, hazen en vossen laten zich naast muizen, eekhoorns en marters.{{Citeer boek|titel=Pionieren met landbouw op een oude Es|auteurlink=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|auteur=Team Hooghalen Land van ons|medeauteurs=Han Duyverman|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|uitgever=Land van Ons|datum=februari 2021}}.

Een Topografische kaart met Foto's kan gevonden worden op WikiMap ToolForge [https://wikimap.toolforge.org/?wp=false&basemap=2&cluster=false&zoom=16&lat=052.910&lon=0006.54 WikiMap ToolForge]

Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 22 01 36 498000.jpeg|Uitzicht vanaf asfaltweg over het nieuw aangekochte weiland, blik richting Zuidoosten(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons.jpeg|Dit is ook een kleine aardhommel(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons 21 21 24 646000.jpeg|Bosrand met "Wijde Blik wandelroute" langs OnnerEs het Heuvingzand in(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons 21 20 52 409000.jpeg|Landscape opname vanaf centrum naar het Westen(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons 21 21 44 068000.jpeg|met onderschriften erbij(9 Juli 2021).
Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons.jpeg|Naast de oprit dit uitzicht naar het Noorden naar een weiland vol met Rode Klaver(9 Juli 2021).

==Links==

 • [[Lijst van landschappen van Land van Ons]]

{{Appendix}}

[[Categorie:Midden-Drenthe]]
[[Categorie:Geografie van Drenthe]]
[[Categorie:Landschapsmonument]]
[[Categorie:Provinciaal landschap]]
[[Categorie:Streek in Drenthe]]

{{Navigatie Land van Ons}}

פורסם ב יולי 28, 2021 06:46 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

209-De '''Zwagermieden''' is een weidegebied in de Nederlandse provincie Friesland. He

De '''Zwagermieden''' is een weidegebied in de Nederlandse provincie Friesland. Het waterrijke gebied wordt begrensd door de Petsloot, de Kollumerzwaagstervaart, Easterbroeksterwei en de Miedwei, en bestaat uit laaggelegen veen en klei-op-veen.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/perceel/triemen/|titel=Triemen1-Zwagermieden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Henk Verschoor|achternaam=Verschoor|voornaam=Henk|datum=Juli 2021|uitgever=Land van Ons}} Het gebied ligt op en aan de noordelijke flank van het Drents Plateau op de overgang van het oudere zandlandschap naar het jongere vveen en kleilandschap. Het gebied is aangewezen voor (agrarische) natuurontwikkeling en bevat naast percelen van Land van Ons ook een in 2004 nieuw aangelegd SBB Natuurreservaat. Mogelijk dat dit reseveraat gerealiseerd is via de ruilverkaveling Kllumerland. Samen met Lauwersmeer, Triemen, Houtwiel, Ottema-Wiersma reservaat en Groote Wielen complex maakt het onderdeel van van een natte as van natuurgebieden. In het centrum van het gebied liggen een paar broekbosjes. De plassen zijn begin vorige eeuw drooggelegd{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}}.

Vroeger liep in de Zwagermieden het stroomdal van de [[Oude Zwemmer]], een waterloop ten noordoosten van de Zwagermieden die in de [[Petsloot]] uitkomt. In het natuurgebied zijn nog sporen te vinden van vier plassen die hier vroeger lagen. Zoals het moeras De Brekken aan de Petsloot.

==Geologie, Prehistorie, Landschaphistorie==
Het [[Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond]] werd gevormd in het [[Saalien]] of [Drenthien] toen het [[landijs]] heel Noord West Europa bedekte en tot Midden Nederland kwam. Bij deze [[voorlaatste ijstijd]] lag hier 300m [[landijs]] waarbij het [[Drents Plateau (gebied)|Drents Plateau]], de [[Hondsrug]] en de oerbeekdalen als [[de Hunze]] en [[Drentse Aa]] door het smeltwater ontstaan zijn een dikke keileemlaag afkomstig van het landijs. Bij de [[laatste ijstijd]] 20.000 jaar geleden bereikt het [[landijs]] Zwagermieden niet en ontstaat een duinlandschap en stuifzanden zoals de [[Friese Wouden]] met hun zandafzettingen.
In de [[laatste ijstijd]], het [[Weichselien]] ontstonden pingo’s of vorstheuvels doordat grote concentraties water in de ondergrond bevroren (permafrost). Ondergronds water zette door bevriezing uit en vormde een grote ijslens en de bovenliggende grond werd opgetild tot een heuveltje. Toen het klimaat weer warmer werd tijdens het [Holoceen] smolt het ijs en vormde een wal rond het nu ontstane meer.
De oude Beekdalen werden opgevuld met dekzand. 2000 jaar terug is alle koude weg en tijdens het [[interglaciaal]] komt de zee omhoog en verdwijnt de Noordwesthoek van Europa onder hoogveen. Het gebied is dan kwelder en wordt niet bewoond{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}}.

== Middeleeuwen ==
Tijdens de [[Grote Ontginning]] komen de nieuwe bewoners vanuit de kleigebieden via de toen ontstane beeklopen en veenriviertjes het gebied in.
Sinds de 13e eeuw wordt turf gewonnen uit Zwagermieden dat tijdens het [[interglaciaal]] ontstaan is. Rondom 1400 verdwijnt de bewoning van de nu lagere [[mieden]] naar de dan hogere zandruggen{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=6|titel=Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Landschapsbeheer Friesland|achternaam=SGB Noordelijke Friese Wouden|voornaam=Gemeenten in Noordoost Friesland|datum=Juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}}. Tegen het einde van de Middeleeuwen was de ontging voltooid. Mieden zijn laaggelegen hooilanden die niet bemest werden omdat ze vaak ver van de boerderij lagen{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/28-Noordelijke_Friese_Wouden.html|titel=Noordelijke Friese Wouden|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=De Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=NL}} {{Citeer web|url=https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/zeekleilandschap|titel=Geologie van Nederland-ZeekleiLandschap|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Frank Wesselingh|achternaam=Wesselingh|voornaam=Frank|medeauteurs=Educatieve dienst Naturalis|datum=Juli 2021|uitgever=Naturalis|taal=nl}} {{Citeer web|url=https://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen#head3|titel=Geologie van Nederland-Laat Pleistoceen|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Frank Wesselingh|achternaam=Wesselingh|voornaam=Frank|medeauteurs=Educatieve dienst Naturalis|datum=Juli 2021|uitgever=Naturalis|taal=nl}}.

== Na de Gouden Eeuw ==
Door afgraven van het veen en door inklinking is de bewoning verschoven naar de zandruggen en liggen de [[Made (hooiland)|Mieden]] lager en zijn veel natter door ontwatering waardoor alleen hooi gewonnen wordt in de drogere zomer. Na de 18e eeuw wordt ook het veen onder de kleilaag gewoonen en daar wijzen de verlande petgaten met riet en de wijken en kanalen op{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=49|titel=Wandelroute 48. Zwagermieden–Rinsma Pôlle|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gemeenten Noordoost Friesland|achternaam=Ferwerderadiel|voornaam=Kollumerland|datum=Juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}}.

Waar nu rietvelden zijn lagen vroeger petgaten lagen waar in de 19e eeuw nog turf gewonnen werd. De boerderijen stonden met het bijbehorende vee en bouwland in het dropslint Zwaagwesteinde, Kollumerzwaag Driesum, Westergeest en De Triemen. Sinds 1800 is het veenweidegebiede weing veranderd. Na de turfwinnning was het veenweidegebied eigenlijk alleen nog maar geschikt als hooiland. In de 20ste eeuw is het gebied rondom "De Dolle" in beheer geweest als weideperceel en hooiland en kent weinig kruiden{{Citeer boek|titel=DeskResearch Zwagermieden Triemen 2|auteurlink=https://landvanons.nl/|auteur=Henk Verschoor|medeauteurs=Henk Verschoor|url=https://landvanons.nl/|uitgever=Land van Ons|datum=Juli 2021}}. De Oude of kleine Zwemer liep vol in dit gebied bij hoog water. Het is een stroom vanuit de middeleeuwen gevoed met zoutwater en voor de middeleeuwen werd de Zwemmer gevoed met zoet water uit het veen. Wat hoog lijkt in het gebied is laag geweest. De klei rug is een kreekrug van vroeger dat vroeger vlak geweest moet zijn geweest. In 1926 is er een weg, een dijk en een sloot aangelegd waardoor het aan het einde van een watergebied is komen te liggen. Met de aanleg van het kanaal konden in 1910 de overige plassen droog gelegdeggen. Het [[veenweidegebied]] van de Zwagermieden is heel anders dan het veenweidegebied in Holland.

==Infrastructuur ==
Begin jaren '30 is het gebied ontsloten door de Miedwei. De ontwatering van de wieden gebeurt door greppels. De grond is [[knipklei]] die slecht geschikt is akkerbouw. Het is klei die niet droog wil worden als het nat is en die snel verzuurd wat voor het bodemleven wel aandacht geeft. De grondstoorten in het gebied zijn zand, veen en klei.
==Land van Ons, de Toekomst en Onderzoek ==
Eind 2020 heeft Land van ons Triemen( 4 hectare, De Zwagermieden) aangekocht en in 2021 is dit gevolgd door een 16,4 hectare groot "De Dolle" perceel gelegen aan de Miedwei in de Zwagermieden naast een terrein van Staatsbosbeheer, net als bij Holtesch en Hezenes(Diever).

=== Onderzoek en Monitoring ===
Bij andere aangekochte gebieden werken Land van Ons vaak samen met universiteiten(Leiden, Rug, Amsterdam) en andere Inventariesatieorganisaties om in een langduring traject het herstel van biodiversiteit en landschap te volgen. Plaatselijk, ook voor het perceel op de Zwagermieden, worden vrijwilligers-beheerteam gevormd, die gaan over de inrichting van het perceel. Monitoringteams kunnen een [https://waarneming.nl/bioblitz/vrouwevennepolder/ Bioblitz] houden. Verwacht kan worden dat de nadruk op Weidevogels zal liggen. De Zwagermieden hebben een behoorlijke kweldruk waardoor de sloten een bovengemiddelde waterkwaliteit hebben wat tot een hoge dichtheid aan slakjes en modderkruipers leidt. Op [https://waarneming.nl/locations/19798/photos/? waarneming.nl is de Biodiversiteit] te bewonderen.

=== Flora ===
Het landschap van Zwagermieden is al honderden jaren niet aangetast en ook de flora is hier van oudsher aanwezig zonder grootschalige inzaaing met bijzondere planten als Stijve moerasweegbree, kleinste egelskop{{Citeer web|url=https://vimeo.com/562511743|titel=Land van Ons Podcast - Bezoek aan het perceel Zwagermieden 2021|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gertie Floron Papenburg|achternaam=Papenburg|voornaam=Gertie|uitgever=Floron}}. De Zwagermieden is een bolwerk voor de Welriekende agrlnonie.

=== Bouwplan===
Het land wordt extensief gebruikt als wei- en hooiland en enkele boerenpercelen dienen nog als aardappel- en maïsland. De Zwagermieden is vooral een vogelgebied dat volloopt door de Zwemmer.
Op het land grazen 20 kleine geharde Ierse [[Dexter]] koeien, een ras van ongeveer een meter hoog en voldoen aan ‘Agrarisch met waarden – open gebied’. In het voorjaar wordt de waterstand verhoogd om een plas dras situatie te creeren en zal eind juni gemaaid gaan worden gevolgd door begrazing met koeien en bemesting met vaste mest. De Greppels worden 'verslenkt' en robuster om het water vast te houden. Er zijn nu smalle zwartstroken met niet inheemse bloemen gemaakt. De bedoeling was om voor de kievit zwarte grond met mais aan te legggen omdat kievit veel op akkerland zit. Omdat de jongen daar niet op kunnen groeien is het nut beperkt. Maaisel uit SBB beheerd gebied wordt aangebracht in vijf stroken in het gebied. De bedoeling is dat er ook percelen gehooid gaan worden terwijl hooien steeds minder gebruikelijk is in Nederland. Mogelijk dat ingeschreven wordt op pakketten als reguliere plasdras, greppel-plasdras, kruidenrijk grasland, ruige mest, legselbeheer en grasland met rust periode.

=== Visie ===
Gronden aan De Dolle hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – besloten gebied’ met extra bestemming ‘Waarde – landschap’ en ook in het Zoekgebied water. De bedoeling is om de percelen voor Weide vogels in te richten.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/06/Resultaten-vogeltelling-Triemen.pdf|titel=Resultaten Vogeltelling 2021|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Vogelwacht Sije Schotanus|achternaam=Schotanus|voornaam=Sije|datum=Juli 2021|uitgever=Vogelwacht Friesland}}

==Links==

{{Appendix|2=
{{References}}
}}

[[Categorie:Geografie van Friesland]]
[[Categorie:Landschapsmonument]]
[[Categorie:Natuurgebied in Friesland]]
[[Categorie:Polder in Friesland]]
[[Categorie:Provinciaal landschap]]
{{Navigatie Land van Ons}}

פורסם ב יולי 28, 2021 06:45 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
94292 icon thumb

Groundhog Day

Monday, June 7th, 2021
Groundhog Day
North Vancouver
16 Celsius
Around 4 pm

Usually, after school, I like to sit by my desk and begin doing my homework. Today was no exception.

As I looked through the big glass window across my bedroom, I noticed something moving in the lawn. It wasn’t a squirrel – too big – and it wasn’t a beaver either. The brown, medium-sized creature looked back at me – it did not seem so happy either - and decided to mind its own business and return to pick-out the wildflowers on the grass. I tried to get a picture of it from my window, but it looked too blurred to be identifiable. I went outside. I looked for my mysterious visitor – gone.

One hour later, there were many people gathered around my neighbor’s car. There was a groundhog in their car’s hood.

By
~ Mariana García Soto
Teen Wildlife Ambassador

פורסם ב יולי 28, 2021 06:27 אחה"צ על־ידי nvclkat nvclkat | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

Invasives projects

Ideas for changing our project:

Oregon switched to an automatic collection project. It automatically collects all the observations of the desired species from the desired area. That's why they are dusting all the other areas in number of records!

https://www.inaturalist.org/projects/oregon-imapinvasives-collector/journal

NatureServe has an umbrella project. Nice to see how we rank with others... but also potentially a useful thing for us to consider if we want mini-projects within an umbrella project (eg early detection species, high priority species, and everything else).

https://www.inaturalist.org/projects/natureserve-network-invasives-umbrella-project

DRAWBACKS:
We will get a LOT of data with collections projects, and a lot of it may not even be accurate. I see there are a few observations of alligatorweed, for instance, that I seriously doubt are alligator weed. There will also be a lot of horrible pictures and data that should have been marked cultivated but wasn't.

Copyright regs? I have little knowledge of this, but some people have copyright restrictions on their pictures. This will automatically put their observations on our project without their consent. Most people have very lenient restrictions that we abide by (giving credit to the photographer) and most people also want their data to be used for these kinds of projects... but if we are going to continue to use pictures for this we might want to see if we can exclude people with tighter restrictions because I don't think we can always make that assumption? Probably Amy has a better idea about this than I do, though.

פורסם ב יולי 28, 2021 05:29 אחה"צ על־ידי aphili8 aphili8 | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

208-‘Het Sint Janskruid is vernoemd naar marteling en moord’

https://www.oogtv.nl/2021/07/in-de-hortensialaan-valt-qua-natuur-meer-te-ontdekken-dan-in-een-sparrenbos-in-drenthe


Wandelen door de stad én genieten van de natuur. In de Oosterparkwijk organiseert het stel Adri Akkerman en Hilly Kreuzen een gratis natuurstadswandeling. De natuurstadswandeling bestaat uit zeven locaties en vandaag krijgen wij er twee te zien.

‘We willen laten zien dat in de stad veel natuur is. Mensen lopen er vaak voorbij en dat is heel erg zonde want het is zo mooi.’ vertelt Hilly. ‘Als je buiten de stad komt is het veel meer een monocultuur. In de stad heb je veel meer verschillende soorten natuur.’ vult Adri aan.

Een parkeerplaats is de eerste locatie waar Hilly en Adri ons mee naar toe nemen. Adri vertelt over het Sint Janskruid. Het kruid is vernoemd naar de marteling en moord van Johannes de Doper.

De tweede en laatste locatie waar het stel naar toe wil gaan is het Pioenpark. Hier zijn namelijk dwergvleermuizen te vinden.

Op zondag 26 september organiseren Adri en Hilly opnieuw een natuurstadswandeling met nieuwe locaties in de Oosterparkwijk.


nieuwsFoto: Ellen Beck

Dat je niet een lange dag in een auto hoeft te zitten om mooie natuur te kunnen bewonderen werd zondag in de Oosterparkwijk duidelijk. In de wijk werd een stadsnatuurwandeling gegeven.

De wandelingen zouden eigenlijk vorig jaar al plaats vinden maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Zondag was het dan eindelijk zover. “De rondleiding werd gegeven door Adri en Hilly”, vertelt projectcoördinator Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. “Zij hadden zich ontzettend goed voorbereid. Ze wisten veel te vertellen en namen ook heel duidelijk de tijd om alles uit te leggen. In totaal liepen er vijftien mensen mee. Meer kon ook niet vanwege de coronamaatregelen. Het leuke was dat de deelnemers uit verschillende wijken uit de stad kwamen.”

Drents sparrenbos

De stadsnatuurwandeling voerde door verschillende straten in de wijk. “Bij natuur denken veel mensen aan bossen, duinen of weilanden. Maar er is zoveel te zien in je eigen buurt. Sterker nog, Adri en Hilly vertelden dat de biodiversiteit in de eigen stadswijk interessanter is dan een sparrenbos in Drenthe of een weiland buiten de stad. Er is in veel gebieden sprake van monocultuur, wat natuurlijk grote consequenties met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan het insectenleven dat daar geringer is. Terwijl een rijk insectenleven goed is voor de gehele keten. Tijdens de wandeling werd dit ook geduid door te kijken welke insecten bij welke plant vertoeven.”

Klimop

Tijdens de wandeling ging het niet alleen over planten. “Het was een heel divers verhaal. Het ging bijvoorbeeld over de vleermuis, over de mus, paddenstoelen en schimmels maar ook over het Sint Janskruid. En de klimop werd behandeld. Zo heb ik geleerd dat de klimop toch eigenlijk wel een must have is. Veel mensen denken ook dat een klimop schadelijk is voor een boom als deze daarin omhoog klimt. Maar dat is dus helemaal niet zo. De klimop heeft wel hechtwortels maar blijft altijd afhankelijk van de grondwortels.”

Seizoenswandelingen

De bedoeling is dat er in de toekomst vaker van zulke wandelingen worden aangeboden. “Wanneer de volgende gehouden wordt is nog niet bekend. Dit gaan we tijdig bekendmaken op onze Facebookpagina. De bedoeling is wel om ook in andere seizoenen de wandelingen aan te bieden, zodat er iedere keer weer iets nieuws verteld kan worden en het interessant blijft.”"Een soort die het in Drenthe opvallend beter heeft gedaan dan elders is de eikenpage", aldus Veling. "In zes Drentse gemeenten hebben tellers deze soort gezien. Het is een vlinder van de zandgronden. Maar in Drenthe zijn er meer geteld dan in andere zandprovincies. Het is een moeilijke soort om te zien maar blijkbaar zijn de Drenten erop gaan letten en hebben ze deze vlinder vaak gespot."

פורסם ב יולי 28, 2021 04:28 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
Thumb

¡Mi primer nido!

Entre el 17 y el 25 de julio vi a esta pareja de Semilleros cuidar a sus polluelos en un higo en el patio de una casa en Izúcar de Matamoros.
Durante ese tiempo, el macho y la hembra se turnaban para ir por comida que traer a los polluelos. El macho dejaba el nido y regresaba con comida a los 5 minutos, aproximadamente. La hembra demoraba más en irse.
También, durante ese tiempo, vi a la pareja ahuyentar a un Gorrión Doméstico macho que estaba muy cerca del nido.

פורסם ב יולי 28, 2021 03:23 אחה"צ על־ידי pcrespo pcrespo | 2 תצפיות | 0 comments | הוספת תגובה
107672 icon thumb

ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ!

Уважаемые коллеги и друзья (@anna-sinichkina, @belllinova, @dariabaldina, @irinasavenko, @marina_kireeva, @nadezhda12, @naturalist61037, @naturalistka-juli, @polinamoiseeva13, @valeriya_irbis, @yulia_permiakova)!

Почти на протяжении всего Конкурса мы поддерживали интригу для тех, кто сам не следит за показателями в борьбе за Победу в нашем Конкурсе. И вот сегодня, за ЧЕТЫРЕ дня до 1 августа (фотонаблюдения, сделанные со 2 августа, уже не будут учитываться) мы решили сделать новость с текущими результатами по Конкурсу "Pазнообразие растений Среднего Поволжья-2021". Здесь мы сделаем Новость без деления участников на возрастные группы, так как участники не уступают друг другу независимо от возраста.

 

Итак, зафиксируем промежуточную статистику Конкурса "Pазнообразие растений Среднего Поволжья-2021" для истории нашего проекта, который уже собрал более 1700 наблюдений исследовательского уровня:

Статистика проекта на 28 июля 2021 г., 17:43 MSK: 1747 наблюдений - 360 видов - 101 эксперт - 8 наблюдателей.

Ниже приводим статистику для участников.

 

1. Активность участников по числу наблюдений:
Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @nadezhda12 444 159
2 @irinasavenko 406 197
3 @belllinova 303 145
4 @polinamoiseeva13 221 115
5 @anna-sinichkina 139 129
6 @yulia_permiakova 113 88
7 @valeriya_irbis 67 67
8 @marina_kireeva 54 50
Какие же виды регистрируются в Конкурсе чаще всего?

2. Топ-23 наиболее часто регистрируемых видов растений
Позиция Вид Количество наблюдений
1 Пижма Обыкновенная (Tanacetum vulgare) 29
2 Синеголовник Плоский (Eryngium planum) 28
3 Кипрей Узколистный (Chamaenerion angustifolium) 28
4 Бодяк Полевой (Cirsium arvense) 26
5 Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) 25
6 Синяк Обыкновенный (Echium vulgare) 22
7 Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) 21
8 Колокольчик Рапунцелевидный (Campanula rapunculoides) 21
9 Полынь Горькая (Artemisia absinthium) 20
10 Вейник Наземный (Calamagrostis epigejos) 20
11 Зверобой Продырявленный (Hypericum perforatum) 19
12 Дуб Черешчатый (Quercus robur) 19
13 Вербейник Обыкновенный (Lysimachia vulgaris) 19
14 Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) 18
15 Чистец Болотный (Stachys palustris) 17
16 Подорожник Большой (Plantago major) 17
17 Бузина Обыкновенная (Sambucus racemosa) 16
18 Якобея Обыкновенная (Jacobaea vulgaris) 16
19 Девясил Британский (Pentanema britannicum) 16
20 Крапива Двудомная (Urtica dioica) 15
21 Василёк Луговой (Centaurea jacea) 15
22 Ежевика Сизая (Rubus caesius) 15
23 Лопух Паутинистый (Arctium tomentosum) 15
Кто же помогает нашим участникам определять растения, запечатленным на их фото в наблюдениях, загруженных на iNaturalist?

4. Самые активные эксперты для наблюдений
Место Эксперт Идентификаций
1 @hapugin88 824
2 @irinaber 421
3 @tbsilaeva 418
4 @igor_kuzmin 158
5 @phlomis_2019 143
6 @julia_shner 140
7 @alex_iosipenko 57
8 @sergey_shitov 51
9 @vadim_prokhorov 48
10 @aleks-khimin 48

 

ВАЖНОЕ! Даже если Вам кажется, что догнать уже лидеров нельзя, не отчаивайтесь! Все в Ваших руках! Чем более подобные фотографии будут содержать наблюдения, тем больше шансов у них достигнуть Исследовательского уровня!

Также не забывайте! Когда фотографируете растение, будьте осторожны и внимательны, когда его трогаете руками! Кроме широко известного борщевика Сосновского могут встретиться вех ядовитый или болиголов пятнистый (похожие на морковь), которые чрезвычайно и СМЕРТЕЛЬНО ядовиты! Поэтому будьте осторожны!

 

Желаем всем Вам удачи и успехов на завершающем этапе Конкурса!

 

С уважением,

Организаторы Конкурса "Pазнообразие растений Среднего Поволжья-2021"

Анатолий Александрович Хапугин (@hapugin88) (hapugin88@yandex.ru)

Ирина Геннадьевна Есина (@irinaber)
פורסם ב יולי 28, 2021 02:48 אחה"צ על־ידי hapugin88 hapugin88 | 0 comments | הוספת תגובה
110906 icon thumb

127- Akkervogels, Grauwe kiekendief rapporten

2020 - 1990

2020

Van Rijn S. & W. van Manen (2020). Terreingebruik, dispersie en sterfte van jonge rode wouwen in Nederland. Voortgangsrapport 2019. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. (PDF)

Schaub T. & M. Postma (2020). Mannetje Bruine Kiekendief Circus aeruginosus brengt drie jongen tot uitvliegen na verlaten van broedsel door vrouwtje in vroeg jongenstadium. De Takkeling 28 (1): 69 - 77. (PDF)2019

Both C. & Klaassen RHG (2019) How are our long-distance hikers who winter in Africa fare? How do Dutch long-distance migrants thrive wintering in Africa? Limosa 92 (3): 138 - 153. ( Summary , ENG Summary )

Godijn N. & Wiersma P. (2019). Monitoring and research experiment of high-quality farmland Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon 2018. Montagu's Harrier - Knowledge Center Field Birds, Scheemda.

Schaub T., Klaassen RHG, Bouten W., Schlaich AE & Koks BJ (2019). Collision risk of Montagu's Harriers Circus pygargus with wind turbines derived from high-resolution GPS tracking. IBIS - International Journal of Ornithology. https://doi.org/10.1111/ibi.12788 (PDF available on request / available on request tonio.schaub@grauwekiekendief.nl).

Schlaich AE & Klaassen RHG (2019). Mapping the life of Montagu's Harrier in the Sahel through a combination of high-tech GPS logger research and old-fashioned fieldwork Ecology of Montagu's Harriers Circus pygargus wintering in the Sahel revealed by a combination of high-tech GPS tracking and old-fashioned fieldwork. Limosa 92 (3): 175 - 183. ( Summary , ENG Summary )

Schlaich AE (2019). Migrants in double jeopardy. Ecology of Montagu's Harriers on breeding and wintering grounds. PhD. diss. University of Groningen, The Netherlands. ( PDF )

Wieringa A., Klaassen RHG, Schlaich AE & Koks BJ (2019). Increased food provisioning by female Montagu's Harriers in years with food shortage weakens sex-specific roles in parental care. Ardea 107: 149 - 158. https://doi.org/10.5253/arde.v107i2.a5 (PDF available on request / available on request raymond.klaassen@grauwekiekendief.nl).
2018

Wiersma P., Godijn N., de Jongh B., Luske B., Noordijk J., Prins U., Rozendaal G., Slikboer L., Verbeek P. & Zeegers T. (2018). Integrated report on the experiment of high-quality farmland Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon, 2017 . Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda.
2017

Klaassen RHG, Schlaich AE, Bouten W. & Koks BJ (2017). Migrating Montagu's harriers frequently interrupt daily flights in both Europe and Africa. Journal of Avian Biology 48: 180 - 190. https://doi.org/10.1111/jav.01362

Schlaich AE, Bouten W., Bretagnolle V., Heldbjerg H., Klaassen RHG, Sørensen IH, Villers A. & Both C. (2017). A circannual perspective on daily and total flight distances in a long-distance migratory raptor, the Montagu's harrier Circus pygargus. Biology Letters 20170073. https://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0073

Sørensen IH, Schlaich AE, Klaassen RHG, Heldbjerg H. & Koks BJ (2017). Rare case of an adult male Montagu's Harrier Circus pygargus over ‐ summering in West Africa, as revealed by GPS tracking. Journal of Ornithology 158: 753 - 760. ( Summary , PDF available on request / available on request almut.schlaich@grauwekiekendief.nl)
2016

Ottens HJ, Hakkert J. & Wiersma P. (2016). Effect of delayed mowing on skylark breeding success. Report Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda ( PDF )

Schlaich AE, Klaassen RHG, Bouten W., Bretagnolle V., Koks BJ, Villers A. & Both C. (2016). How individual Montagu's Harriers cope with Moreau's Paradox during the Sahelian winter. Journal of Animal Ecology 85: 1491 - 1501. ( PDF )
2015

Augiron S., Gangloff B., Brodier S., Chevreux F., Blanc JF., Pilard P., Coly A., Sonko A., Schlaich A. , Bretagnolle V. & Villers, A. ( 2015) Winter spatial distribution of threatened acridivorous avian predators: implications for their conservation in a changing landscape. Journal of Arid Environments. 113: 145-153 . https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.10.001

Kuiper MW, Ottens HJ, van Ruijven J., Koks BJ, de Snoo GR, Berendse F. (2015). Effects of breeding habitat and field margins on the reproductive performance of Skylarks (Alauda arvensis) on intensive farmland. Journal of Ornithology Volume 156 (3): 557 - 568. ( PDF )

Kuiper MW (2015). The value of field margins for farmland birds. PhD diss. Wageningen University, the Netherlands. ( PDF )

Schlaich AE, Klaassen RHG, Bouten W., Both C. & Koks BJ (2015). Testing a novel agri-environmental scheme based on the ecology of the target species, Montagu's Harrier Circus pygargus. Ibis 157 (4): 713 - 721. https://doi.org/10.1111/ibi.12299

Vansteelant WMG, Bouten W., Klaassen RHG, Koks BJ, Schlaich AE, van Diermen J., van Loon JJ & Shamoun-Baranes J. (2015). Regional and seasonal flight speeds of soaring migrants and the role of weather conditions at hourly and daily scales. Journal of Avian Biology 46: 25 - 39. doi.org/10.1111/jav.00457 ( PDF )
2014

Jukema J. & Wiersma P. (2014). Climate change and advanced primary moult in Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria. Ardea 102: 153 - 159. ( PDF )

Klaassen RHG, Hake M., Strandberg R., Koks BJ, Trierweiler C., Exo KM., Bairlein F. & Alerstam T. (2014). When and where does mortality occur in mgiratory birds? Direct evidence from long-term satellite tracking of raptors. Journal of Animal Ecology 83 (1): 176 - 184. ( PDF )

Klaassen RHG, Reneerkens J. (2014). Introduction: Bird tracking; transmitter and logger research on birds in the Netherlands. Introduction: An overview of bird tracking studies in the Netherlands (ENG Summary ). Limosa 87 (2): 58 - 73. ( PDF )

Klaassen RHG, Schlaich AE, Bouten W., Both C. & Koks BJ (2014). First results of the year-round follow of hen harriers nesting in cropland in East Groningen. First results of year-round tracking of Hen Harriers Circus cyaneus breeding in the agricultural landscape of East-Groningen (ENG Summary ). Limosa 87 (2): 58 - 73. ( PDF )

Klaassen RHG, Schlaich AE, Franken MS, Bouten W. & Koks BJ (2014) GPS loggers reveal behavior Montagu's harriers in farmland in East Groningen. Living Nature 115 (2): 61 - 66. ( PDF )

Ottens HJ, Kuiper MW, Flinks H., van Ruijven J., Siepel H., Koks BJ, Berendse F. & de Snoo GR (2014). Do field margins enrich the diet of the Eurasian Skylark Alauda arvensis on intensive farmland? Ardea 102: 161 - 171. ( PDF )

Ottens HJ & Postma M. (2014) Trends and breeding results of Montagu's Harrier Circus pygargus in the Netherlands in 2008 - 13. De Takkeling 22: 107 - 119. ( PDF )

Trierweiler C., Klaassen RHG, Drent RH, Exo KM., Komdeur J. & Bairlein F. (2014). Migratory connectivity and population-specific migration routes in a long-distance migratory bird. Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences 281 (1778): 20132897-1-20132897-9. ( PDF )

Wiersma P., Ottens HJ, Kuiper MW, Schlaich AE, Klaassen RHG, Flanders O., Postma M., Koks BJ (2014). Analysis of the effectiveness of field bird management in the Province of Groningen: Evaluation report . Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda.
2013

Kuiper MW, Ottens HJ, Cenin L., Schaffers AP, van Ruijven J., Koks BJ, Berendse F. & de Snoo GR (2013). Field margins as foraging habitat for skylarks (Alauda arvensis) in the breeding season. Agriculture, Ecosystems & Environment 170: 10 - 15. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.03.001

Ottens HJ (2013) Evaluation report of the Monitoring Network for Agricultural Species in Collective Management Areas in Drenthe in 2013. Montagu's Harrier - Knowledge Center Field Birds, Scheemda. ( PDF )

Ottens HJ, Kuiper MW, Scharenburg CWM & Koks BJ (2013) Field edge management is not the key to success for the Skylark in East Groningen. Field margins are not the ley to success for the Skylark Alauda arvensis; a case study in Eastern Groninge, the Netherlands. Limosa 86 (3): 140 - 152. ( Summary , ENG Summary ).

Ottens HJ, Wiersma P. & Koks BJ (2013) Winter food for field birds in Groningen and Drenthe. Winter food for farmland birds in Groninge and Drenthe. Limosa 86 (3): 192 - 202. ( Summary , ENG Summary ).

Trierweiler C., Mullié W C., Drent RH, Exo KM., Komdeur J., Bairlein F., Harouna A., de Bakker M. & Koks BJ (2013) A Palearctic migratory raptor species tracks shifting prey availability within its wintering range in the Sahel. Journal of Animal Ecology 82 (1): 107-120. ( PDF )
2008

Trierweiler C., Visser EG, Arisz A. & Koks BJ (2008) Habitat use of Montagu's Harriers Circus pygargus in the agricultural landscape 2003-2006 investigated using radiotelemetry. Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda. ( PDF )Veldleeuwerik op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen (2016) © Sjoerd Sipma


Grauwe Kiekendief wingtagman XnW-0nB jagend in Nieuw Scheemda (2016) © Sjoerd Sipma


Gele kwikstaart op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen (2016) © Sjoerd Sipma


Drinkend mannetje grauwe kiekendief in Senegal (2009) © Ben Koks


Satellietzendervrouw Cathryn in Nieuw Scheemda, net terug uit Senegal (2009) © Hans Hut


Prooioverdracht (PO) van grauwe kiekendieven bij Oude Schans (bewerkte foto, 2010) © Adri Clements


Jagend vrouwtje grauwe kiekendief (2010) © Jan Altena


Nest met vier jonge grauwe kiekendieven in het Noarderleech bij Ferwert in Noord-Friesland (2010) © Ben Koks


Mannetje Grauwe Kiekendief met Veldleeuwerikprooi in Oost-Polen (2009) © Ben Koks


Velduil bij winterveld in het Drentse Eext (2010) © Ben Koks


202029 april 2020 Trouw

De Velduil, het spook in de schemer door Koos Dijksterhuis


Velduil. April 2020, Oost-Groningen © Rein Hofman
22 april 2020 Vakblad Natuur Bos Landschap

Collega Raymond Klaassen reageert op de stelling: 'Met natuur-inclusieve landbouw gaan we de natuur redden.'
21 april 2020 World Curlew Day, RTV Drenthe

'De dag van Drenthe' collega Henk Jan Ottens vertelt over het wulpenonderzoek in Drenthe vanaf 6:58 min.


Wulp in akkerland. April 2020, Drenthe © Annemarie Loof
30 januari 2020 Leeuwarder Courant

Velduil Romke gaat vanaf Wynserpolder 'offline' en duikt in Libië weer op door René Smid


Gezenderde velduil Romke © Raymond Klaassen20197 september 2019 ROEG!

De wulp maakt een goede kans in Drenthe Er zijn goede kansen om de wulp als broedvogel te behouden voor Drenthe, aldus onderzoeker Henk Jan Ottens. In het voorjaar heeft hij meerdere wulpenkuikens van een zendertje voorzien om uit te zoeken of en hoe ze volwassen worden.

Een jonge wulp die nog maar een paar dagen uit ht ei is in Drenthe (2019) © Sylvia de Vries

Madeleine Postma tijdens de radio-opnames van Vroege Vogels (2019) © Rob Buiter

5 september 2019 Vroege Vogels

Vogeltrekjournaal: kiekendieven op trek Aan het eind van de zomer maken de kiekendieven zich op voor de trek naar Afrika. Maar niet iedere kiek is een Afrikaganger.19 maart 2019 RTV Noord

Internationale wetenschappers praten in Groningen over bescherming zeldzame vogels Vijftig wetenschappers uit dertien landen komen donderdag en vrijdag in Groningen bijeen om te praten over de bescherming van de velduil en de blauwe kiekendief.

Blauwe kiekendief jong in de Groningse akkers (2019) © Sylvia de VriesRingsessie bij boer Stegeman in Flevoland (2012) © Ben Koks


Ruigpootbuizerd tweede KJ man jagend bij wintervoedselveldje Finsterwolde Buitengebied-Oost (2014) © Sjoerd Sipma

Blauwe kiekendief GPS-loggerwijfje Simone (2012) © Harold van der Meer - HMnatuurfotografie


De bekende grauwe kiekendiefman Franz met satellietzender in Oost-Groningen (2008) © Hans Hut

Deense zenderkiek Michael in de picture in Senegal (2010) © Leen Smits

Grauwe kiekendief wingtagman TnB - /nO (2016) © Richard Oud
Een lezing neemt ongeveer anderhalf uur spreektijd in beslag. De onderwerwerpen waarbij wordt stilgestaan zijn akkervogels en het landschap, grauwe kiekendieven en de ecologie van de soort, het beschermingswerk, de innige samenwerking tussen verschillende partijen, ons onderzoek en agrarisch natuurbeheer.

Er worden uitsluitend voordrachten gehouden buiten het veldseizoen (maanden september t/m maart). De kosten bedragen € 0,19 per verreden kilometer en € 100,- voor een lezing.

U kunt een lezing aanvragen via info@grauwekiekendief.nl.Madeleine Postma en Jitty Hakkert op de Sovon Dag

Hier vindt je links naar de artikelen die wij geschreven hebben voor Nature Today.2020
16-dec-2020 Ruigpootbuizerd heeft een gemakkelijke winter in muizenrijk Oost-Groningen06-okt-2020 Waar blijven de in Nederland geboren blauwe kiekendieven23-sep-2020 Jonge Nederlandse rode wouwen in eerste levensfase vaak in Duitsland

28-aug-2020 Grauwe kiekendief broedt eindelijk weer eens in Overijssel16-jun-2020 Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de lage landen en Scandinavië10-apr-2020 Pilotproject 'Natuurrijke slaperdijken Groningen' van start

03-mrt-2020 Mannetje bruine kiekendief brengt drie jongen alleen groot30-jan-2020 'Nederlandse' Velduil trekt naar Libië

2019
17-nov-2019 Vlieggedrag kiekendieven bepaalt aanvaringsrisico met windturbines02-nov-2019 Over de traditionele rolverdeling bij grauwe kiekendieven07-aug-2019 Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar

22-jul-2019 Opnieuw een succesvol steppekiekendiefpaar in Nederland29-jun-2019 Waddenfonds investeert in natuurrijkere slaperdijken in Groningen13-apr-2019 Geslaagde expertmeeting blauwe kiekendief en velduil

07-apr-2019 Volg online: ruigpootbuizerds naar de Arctis24-mrt-2019 Aan de slag voor patrijs en veldleeuwerik in polder Ravenswoud (FR)31-jan-2019 Overschot aan jonge mannen bij overwinterende geelgorzen
2018
22-nov-2018 'De man op de dijk', het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief16-aug-2018 Vrouwtje steppekiekendief van 2017 keert terug; nu in een gemengd 'huwelijk'20-jul-2018 Nestbescherming Drentse wulpen veelbelovend

21-jun-2018 Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam06-jun-2018 Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaarstrek25-apr-2018 Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde ruigpootbuizerd van Nederland

28-mrt-2018 Wulp: boerenlandvogel in verdrukking02-mrt-2018 Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendief in akkerland01-mrt-2018 Bruine Kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

02-feb-2018 Kwelders als 'plan B' voor foeragerende grauwe kiekendieven05-jan-2018 Welke vogels maken 's winters gebruik van vogelakkersNieuwsbrief - november 2020

Met o.a.

Gek van kieken

Even voorstellen... Kjell Janssens

Promotieproject over interactie roofvogels en windturbines

Een jaar later...

Nieuwsbrief - juni 2020

Met o.a.

Kiekendieven zoeken en afstand houden

Wulpenkuikens in Drenthe

Rijke Dijken van de Delta

Versierde poten en terugmeldingen

Een boom vol rammelende sleutelbossen
Dit was het jaar van GKA - 2019

Met o.a.

Rietgorzen in de Zegenpolder

Afscheid van collega Oike

Grauwe kiekendief 'Abe'

Het jaar van de wulp

In vogelvlucht... 2019


Nieuwsbrief 2018 Nr 2

Met o.a.

Willem-Pier Vellinga

Jan Loots

Maria en Meint Woortman

Broedende Wulpen

Jaaroverzicht

Nieuwsbrief 2018 nr 1

Met o.a.

Heijmans En Thijsse Prijs

Nel Sangers

Niels Godijn

Windturbines

Gele Kwikstaarten
Nieuwsbrief 2017 Nr 2

Met o.a.


Steppekiek

Handelswijze Steppekiek

Veldverslag Frankrijk

Grauwe Kieken Zenderen

Akkervogelsymposium

Nieuwsbrief 2017 nr 1

Met o.a.

Gouden Grutto

Patrijzen Tellen

Geringde Ruige Dame

Pech Of Geluksvogel?

Tellen Op Slaapplaatsen
<!-- #content -->


Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag

Kijk voor meer informatie op: https://circl.nl/special/energy-trans​...

Windpark Krammer

Sri Lanka
Nice Mongabay article on iNat and Sri Lanka https://news.mongabay.com/2021/03/sri-lankas-budding-biologists-get-their-science-on-with-inaturalist/

Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm

https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
127- Akkervogels, Grauwe kiekendief rapporten

פורסם ב יולי 28, 2021 02:39 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
110906 icon thumb

128. Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag, WarmteNetten, Batterijen

Vanwege de groei van hernieuwbare energie wordt het stroomaanbod steeds onvoorspelbaarder. Omdat de productie van met name wind- en zonne-energie niet constant is wordt het voor de netbeheerders moeilijker om de balans op het net te handhaven. Batterijopslag belooft een belangrijke rol te gaan spelen bij die handhaving. Op het moment dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan de elektriciteit namelijk worden opgeslagen. En bij pieken in de stroomvraag kan direct een beroep worden gedaan op de batterij. Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen wordt mogelijk zelfs een kostbare uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorkomen. Maakt dat het verdienmodel van batterijopslag ook sluitend of is daar meer voor nodig?

Om onze energiemix snel te vergroenen hebben we meer nodig dan duurzame technieken. Een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. Wie het verdienmodel voor een duurzame techniek sluitend krijgt, heeft goud in handen. In deze serie behandelen we veelbelovende technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Waar liggen kansen? Welke obstakels moeten nog worden weggewerkt? Wat is feit en wat is fictie? Bij elke sessie ontleden specialisten uit de branche de techniek én het verdienmodel. Daarbij lichten ze de werking van de techniek toe, duiden ze het juridisch kader en verkennen ze hoe financiering kan bijdragen aan versnelling van de techniek. In deze editie beantwoorden we de grote vraag: wat zijn de kansen en obstakels voor snelle opschaling van waterstof in Transport & Logistiek? Kom naar Circl en praat mee!

Met in dit programma onder meer:

Ingenieur
Juriaan Mieog / Associate Director Environment & Energy RHDHV

Operator
Robin Geijer / Network Development Manager at PitPoint

Jurist
Michelle De Rijke / Partner at Van der Feltz advocaten

Bankier
Erik Botter / Relatiemanager Sector Utilities, Oil&Gas ABN AMRO


Energy Transition Thursday #9: WarmteNetten

Daarbij lichten ze de werking van de techniek toe, duiden ze het juridisch kader en verkennen ze hoe financiering kan bijdragen aan versnelling van de techniek. In de negende aflevering van Energy Transition Thursday gaan we in op warmtenetten.


Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag

Kijk voor meer informatie op: https://circl.nl/special/energy-trans​...

Windpark Krammer

Sri Lanka
Nice Mongabay article on iNat and Sri Lanka https://news.mongabay.com/2021/03/sri-lankas-budding-biologists-get-their-science-on-with-inaturalist/

Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm

https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/

 1. The recent talk on pollinators I gave to @cumbriawildlife
  for their 'Get Cumbria Buzzing' initiative is now posted online: https://youtube.com/watch?v=100obiZc5oI. Sound quality on first 2-3 slides is really poor than suddenly becomes really good so

 2. Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

  Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

 3. Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’

  Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Arnold van den Burg:
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Ecoloog Arnold van den Burg bestudeert de effecten van overmatig stikstof in Nederlandse natuurgebieden op diverse soortgroepen. In zijn lezing gaat hij ook in op onorthodoxe maatregelen voor herstel: zo is hij betrokken bij het project waarbij grote delen van de Ginkelse Heide werden bekalkt met meer dan een miljoen kilo vermalen schelpen.

 4. Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw

  Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw
  Wim de Vries:
  ‘Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
  Hoogleraar Wim de Vries (Wageningen University & Research) bestudeert al jaren de emissie van stikstof uit de Nederlandse landbouw en de effecten daarvan op klimaat en de natuur. In zijn lezing gaat hij in op de oorzaken van de stikstof onbalans in Nederland en haar gevolgen voor lucht en waterkwaliteit en maatregelen die de Nederlandse regering kan nemen.

 5. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

  Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

  Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

 6. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
  Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
  Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

 7. Webinar Webinar Historische ecologie van de NL landschappen; Veenmoerassen (deel IV)
  Vierde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

  Aanleiding
  Tot ver in de middeleeuwen bestond meer dan de helft van ons land uit veenmoerassen. Die moerassen kenden destijds een uitzonderlijk grote ecologische en landschappelijke variatie: van de uitgestrekte open hoogvenen, via beekdalen met broekbossen en zeggenveenmoerassen tot bijzondere kalkmoerassen en uitgestrekte laagveenmoerassen achter de kust. Die variatie hing vooral af van de lokale en regionale hydrologie.

  Vanaf de middeleeuwen beschikten mensen over de technieken om deze veenmoerassen op grote schaal te gaan ontginnen en om te zetten in een gevarieerd cultuurlandschap van veenakkers, veenweiden en hooilanden (waaronder ook talrijke blauwgraslanden). Daarbij ontvouwde zich zo mogelijk nog een grotere landschapsecologische variatie vanwege de talrijke gradiënten van natuurlijk, extensief en intensief gebruikt veenland, wat leidde tot een ongekende rijkdom aan flora en fauna.

  De intensivering van de landbouw heeft na de Tweede Wereldoorlog veel van deze ecologische rijkdom vernietigd. De vraag tijdens het seminar van 27 mei is hoe historisch-ecologische detailkennis van veenmoerassen en veenweidegebied tot een dieper inzicht kan leiden van deze bijzondere ecosystemen en welke mogelijkheden er komende decennia zijn voor ecologisch en cultuurlandschappelijk herstel. Drie gerenommeerde veendeskundigen delen hun kennis met ons als toehoorders en gaan in debat over de relevantie van deze kennis voor de toekomstige praktijk.
  Veenmoerassen: donderdag 27 mei

 8. Webinar https://www.npostart.nl/VPWON_1325827
  Hilco Documentaire Otter in Nederland, een legende keert terug
  Unieke beelden tonen hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles is gefilmd in een decor van de prachtige natuur dat Nederland waterland te bieden heeft. Met het groeien van de populatie trekt de otter verder op zoek naar nieuwe territoria. Daarom wordt er op grote schaal in de provincies gewerkt aan hun bescherming, bijvoorbeeld door wegen af te zetten met gaas en te voorzien van faunatunnels. Er is nog een lange weg te gaan in het natuurlijk herstel, maar de otter toont ons het goede spoor.

 9. Webinar Was vannacht op de radio maar ben helaas tijdens het luisteren in slaap gevallen..dus blijkbaar was niet de hele uitzending interessant. Regelmatig schuiven leuke gasten aan tafel bij Milou, zoals de filmer, JNM er, Groninger Bioloog Hilco. Hilco kwam zijn Noorderplantsoenfilm promoten bij ons op het werk en vertelde toen over zijn film De otter wat steeds beter ging lopen en waarbij steeds meer partijen zich aansloten zodat de film steeds beter ging worden. Ik dacht dat de eerste twee jaar alleen Prov Groningen en Drenthe meededen.
  Hilco woonde bij de Oude Venen bij De Veenhoop waar Milou Brand nog les heeft gegeven op een plaatselijke zeilschool.
  Otterspotter Hilco uit Opeinde, Friesland, bij Milou https://www.nporadio1.nl/over/milou-brand
  (Hilco zat bij de JNM en ging elk weekeinde wel op pad)
  https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13
  Hilco uit OpEinde is oud JNM 'er, studeerde Bio in Stad en maakte twee films gerelateerd aan Groningen: "Noorderplantsoen" en "Otter in de stad" https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13

 10. Documentaire De Otter, een legende keert terug is het resultaat van enorme inzet en oneindig veel geduld van Jansma. Hij moest er zo ongeveer zijn hele sociale leven voor opgeven. "Ik heb de afgelopen jaren onder een ottersteen geleefd", zegt hij in Miss Podcast. Want hoewel de otter terug is, zijn er slechts zo'n 450 otter-individuen in Nederland. Toen Jansma met filmen begon, waren dat er nog veel minder.

  Bovendien is het diertje zeer schuw. "De eerste dieren die waren uitgezet hadden een zender, zodat je ze kon tracken. Maar zelfs de mensen die dat deden, hadden 'm nog nooit gezien."

  Uitdaging
  Jansma is dan ook regelmatig voor gek verklaard, dat hij van plan was een documentaire over de otter te maken. "In het veld zie je ze nauwelijks. Om ze te vinden en dan ook nog eens te filmen, dat was echt een uitdaging."

  "Het zijn er nog niet heel veel, maar er zit een ontzettend stijgende lijn in." Maar het neemt niet weg dat we er ons voor moeten blijven inzetten. Op de laatste woensdag van mei, de 26e, is het Wereld Otterdag. De documentaire van Jansma wordt dan opnieuw uitgezonden.

  In Miss Podcast gaat Hilco Jansma met presentator Milou Brand in gesprek over belangrijke geluiden van zijn leven. Een gesprek over opgroeien temidden van natuur, of liefde daarvoor is aangeleerd of in de genen zit, of we dan de stad maar beter kunnen afschaffen en over hoe Jansma een eenzijdige vriendschap opbouwde met de otter.
  https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/bfc97520-f9c6-4707-98fb-12490e50c0bc/ik-heb-de-afgelopen-jaren-onder-een-ottersteen-geleefd

128-Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag, WarmteNetten, Batterijen

פורסם ב יולי 28, 2021 02:39 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
110906 icon thumb

129- Suffolk Wildlive trust Farmland Ponds wildlife havens in the landscape

This fascinating webinar takes an in depth look at the lowland farmland pond and its value for wildlife. Hosted by the Suffolk Ponds Group, with support from Natural England Catchment Sensitive Farming and the Norfolk Ponds Project, this webinar is aimed at farmers, landowners, environmental professionals and interested members of the public.The Friends of Bartonsham Meadows: A Herefordshire Wildlife Trust City Branch Presentation

Cumbria Wildlife Trust - High Fell - Farmland Birds

Cumbria Wildlife Trust - High Fell - Farmland Birds

Join our panel for a discussion on why our insects are so vital, the threats facing them, and the action everyone can take to help populations to recover and thrive.

Take action for insects today: www.wildlifetrusts.org/take-action-insects.

This is the third episode in a monthly Wild LIVE series from The Wildlife Trusts. To be informed of upcoming episodes sign up here: http://www.wildlifetrusts.org/wild-live

Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm


 1. The recent talk on pollinators I gave to @cumbriawildlife
  for their 'Get Cumbria Buzzing' initiative is now posted online: https://youtube.com/watch?v=100obiZc5oI. Sound quality on first 2-3 slides is really poor than suddenly becomes really good so

 2. Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

  Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

 3. Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’

  Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Arnold van den Burg:
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Ecoloog Arnold van den Burg bestudeert de effecten van overmatig stikstof in Nederlandse natuurgebieden op diverse soortgroepen. In zijn lezing gaat hij ook in op onorthodoxe maatregelen voor herstel: zo is hij betrokken bij het project waarbij grote delen van de Ginkelse Heide werden bekalkt met meer dan een miljoen kilo vermalen schelpen.

 4. Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw

  Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw
  Wim de Vries:
  ‘Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
  Hoogleraar Wim de Vries (Wageningen University & Research) bestudeert al jaren de emissie van stikstof uit de Nederlandse landbouw en de effecten daarvan op klimaat en de natuur. In zijn lezing gaat hij in op de oorzaken van de stikstof onbalans in Nederland en haar gevolgen voor lucht en waterkwaliteit en maatregelen die de Nederlandse regering kan nemen.

 5. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

  Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

  Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

 6. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
  Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
  Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

129- Suffolk Wildlive trust Farmland Ponds wildlife havens in the landscape

פורסם ב יולי 28, 2021 02:38 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
110906 icon thumb

130. Wildes Deutschland: Die Rhön 15 maart

A.s. maandag 15 maart om 19.30 uur, zal Chiel Noordeloos een interessante digitale lezing geven over voorjaarspaddenstoelen. Iedereen is van harte welkom om deze lezing via zoom bij te wonen (ook niet-leden) Aanmelden voor de lezing is niet nodig. De link voor de lezing zal een dag eerder hier vermeld worden: https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/
Hopelijk zien we je maandag online 🙂 Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd

 1. Wildes Deutschland: Die Rhön 15 maart

Insel der Pinguine NOCH 3 TAGE

Südgeorgien ragt mitten im Südpolarmeer wie ein Gebirge aus dem Wasser. Hier leben Millionen Königs- und Gelbschopfpinguine, tausende Seeelefanten, sowie mehr als drei Millionen Seebären.
 1. Wildes Deutschland: Die Rhön bis 02.06.2021 ARD Mediathek


  Die Rhön wird oft als das Land der offenen Fernen bezeichnet. Auf kein anderes Mittelgebirge in Deutschland trifft diese Bezeichnung besser zu. Von den Bergkuppen aus kann man den Blick weit übers Land schweifen lassen.
 2. Wildes Deutschland: Die Schwäbische Alb 27.09.2021 ARD Mediathek


  Im Herzen Baden-Württembergs liegt eines der artenreichsten Mittelgebirge Deutschlands: die Schwäbische Alb. Einst erstreckte sich hier ein kalkreiches Jurameer. Über die Jahrtausende entstanden hier viele verschiedene extreme Lebensräume.

 3. Making-of: Das geheime Leben der Rothirsche 21.04.2021 ARD Mediathek


  Hirsche in freier Wildbahn zu filmen ist aufwändig und kompliziert, weil sie sehr scheu sind und ziemlich versteckt leben. Für die Dokumentation konnten die Verhaltensweisen der Hirsche mit speziellen Kamerafallen gefilmt werden.

 4. Wildes Deutschland: Die Schwäbische Alb 27.09.2021 ARD Mediathek


  Im Herzen Baden-Württembergs liegt eines der artenreichsten Mittelgebirge Deutschlands: die Schwäbische Alb. Einst erstreckte sich hier ein kalkreiches Jurameer. Über die Jahrtausende entstanden hier viele verschiedene extreme Lebensräume.

 5. Erlebnis Erde: Haie eiskalt! 18.01.2021 ∙ Erlebnis Erde ∙ Das Erste


  Seit Millionen von Jahren beherrschen Haie die Meere. Als geschickte Jäger in den Tiefen der Ozeane kennen wir sie vor allem aus tropischen Gewässern. Über die Haie des Nordes und ihre faszinierenden Überlebensstrategien wissen wir wenig.

 6. Die verschmusten Rochen von Antigua (3)25.09.2020 ∙ Verrückt nach Meer ∙ Das Erste


  Die Tour durch die Karibik führt das kleine Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Antigua. Von dort aus strömen die Passagiere zu den Sightseeingspots der Insel. Heiko, Simone und Britt machen sich auf den Weg zum "Schwimmen mit den Rochen".

 7. Erlebnis Erde: Haie eiskalt! bis 18.01.2022


  Die Tour durch die Karibik führt das kleine Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Antigua. Von dort aus strömen die Passagiere zu den Sightseeingspots der Insel. Heiko, Simone und Britt machen sich auf den Weg zum "Schwimmen mit den Rochen".

 8. Wildes Deutschland: Die Berchtesgadener Alpen bis 18.06.2022


  Der Film ist ein bildgewaltiges Naturporträt über Deutschlands einzigen Alpennationalpark mit extremen Lebensräumen wie der Karstlandschaften des Steinernen Meeres, dem Watzmann mit der höchsten Felswand der Ostalpen oder dem Königssee.

 9. Erlebnis Erde: Die Donau bis 18.08.2022


  Gut 600 Kilometer fließt die Donau durch Deutschland - von der Quelle im Schwarzwald bis zur Grenze unterhalb von Passau. In ihrem Oberlauf ist die Donau kein freier Fluss mehr. Sie ist zerstückelt in eine Kette von Stauseen. Der Fluss als Verkehrsweg, Kraftwerkskühler und Stromlieferant mit meist verheerenden Auswirkungen: Wer hat nicht die dramatischen Bilder vom Frühjahr 2013 im Kopf, wenn von der Donau die Rede ist, vom Jahrhunderthochwasser, geborstene Dämme, verzweifelte Menschen, meterhohe Fluten, die alles mit sich rissen und Existenzen vernichtet haben.


 1. Verfügbar vom 05/03/2021 bis 03/04/2021 44 min. Griff der Naturgewalten
  Die Nordfriesischen Inseln sind geprägt von einer Dynamik, die deutschlandweit einzigartig ist. Sie bieten Lebensräume für seltene Arten, und müssen sich obendrein permanent selbst gegen die Kraft des Meeres behaupten. Die Dokumentation zeigt Tiere, die erfolgreich im Griff der Naturgewalten leben wie Kegelrobben, Schlangennadeln und Gespensterkrebse.

  Ostfriesischen Inseln "Im Griff der Naturgewalten"


  Wenn eine Sturmflut die Nordsee zum Toben bringt, trifft es besonders Deutschlands nördlichste Insel Sylt mit voller Wucht. Ihre Westküste verliert im Durchschnitt pro Jahr 1 Million Kubikmeter Sand. Doch nicht nur Sturmfluten verändern die Nordfriesischen Inseln. Die zunehmende Erwärmung der Nordsee sorgt für eine „Globalisierung unter Wasser“. Zudem beeinflussen Ebbe und Flut den Lebensraum vieler Tiere dramatisch.
  Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und Nordstrand liegen vor der Westküste Schleswig-Holsteins im nordfriesischen Wattenmeer. Anders als die Ostfriesischen Inseln unterscheiden sich ihre Landschaften; sie beherbergen andere Tierarten und kämpfen mit diversen Schwierigkeiten. Für alle ein Problem ist der Einfluss des Menschen: Auf Föhr hat die landwirtschaftliche Nutzung nahezu sämtliche Brutmöglichkeiten für Vögel zerstört. Amrum dagegen entwickelte sich zur Vogelinsel Nummer eins, denn die Insel hat ausgedehnte Naturschutzflächen. Zudem gibt es keine Verbindung zum Festland – im Gegensatz zu Sylt, wo der Hindenburgdamm einen bequemen Zuwanderungsweg für Füchse und andere Raubtiere bietet.
  Das Wattenmeer steht vor großen Veränderungen: Der Anstieg des Meeresspiegels könnte einige Bereiche dauerhaft überfluten; es droht zu „ertrinken“. Außerdem wird das Wasser immer wärmer und begünstigt damit eine Zuwanderung fremder Arten.
  Beständigkeit ist daher für die tierischen und menschlichen Bewohner der Nordfriesischen Inseln ein Fremdwort. Die Dokumentation entdeckt ungewöhnliche Symbiosen und neue „Wohngemeinschaften“. Sie zeigt Probleme, aber auch Chancen für den Erhalt der Tier- und Inselwelt auf.
 2. Tot April te zien, Verfügbar vom 05/03/2021 bis 03/04/2021 "Geboren aus Sand"
  Wie eine Perlenkette reihen sich die Ostfriesischen Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste entlang. Sie verfügen über faszinierende Landschaften und einzigartige Ökosysteme. Dabei bieten sie nicht nur Lebensräume für seltene Arten, sondern sind auch selbst ständig vom Rhythmus der Gezeiten bestimmt. Die Dokumentation zeigt die Naturspektakel und Tierarten der Inseln.

  Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"


  Inmitten Wattenmeeres, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, reihen sich die Ostfriesischen Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste entlang. Zu den sieben bewohnten Inseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge kommen noch einige unbewohnte hinzu. Als Barriereinseln brechen sie die Wucht der Nordsee und spielen so eine wichtige Rolle im Küstenschutz. Noch entscheidender sind sie für die Tierwelt. Viele seltene und bedrohte Arten finden auf den Ostfriesischen Inseln ihre letzten Rückzugsgebiete.
  Geschaffen wurden die Inseln allein durch das Zusammenspiel von Wind, Strömungen und Gezeiten. Sie sind buchstäblich aus dem Sand heraus geboren. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter, und anders als die Nordfriesischen Inseln gleichen sich ihre Landschaften sehr: lange Strände, ausgedehnte Dünenlandschaften und weitläufige Salzwiesen. In jedem dieser Lebensräume zeigt die Dokumentation winzige Kreaturen, mutige Kämpfer wie die Sandregenpfeifer und überraschende Besucher wie den Igel, der vom Festland auf die Inseln kam.
  Die Inseln gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Naturschutz hat hier oberste Priorität. Und das spürt vor allem die Tierwelt. So finden rund 1.500 gefährdete Tierarten hier eine Zuflucht. Vor allem für Vögel sind sie ein Paradies: Ob als Zugvogel im Frühjahr und Herbst oder als Brutvogel – sie alle schätzen die Ursprünglichkeit und Ruhe der oft sogar autofreien Inseln, den Schutz vor Raubtieren und das reiche Nahrungsangebot des Wattenmeeres.
  1. 113. Arte Wattenmeeres UNESCO-Weltnaturerbe Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand" WESTPARK
   1. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
   2. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
   3. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
   4. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
   5. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
   6. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
   7. Buxton Field Club
   8. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc
   9. 16 -Beginners Guide to Camera Traps BIS, Biodiversity Information Service

    16 - Beginners Guide to Camera Traps BIS, Biodiversity Information Service
    The Beginners Guide will cover the history of traps, what they are and how they work. The camera trap being used in the 'Watching Nature Recover' project (Browning Recon Force Advantage) will be covered in more detail along with the basics of setting up, where to locate your trap and what to do with the images and videos on your camera. This event is part of the 'Watching Nature Recover' Local Nature Projects for Powys and for the Brecon Beacons National Park.

   10. 17 - When the Animals Come to Town: East Coast Wild America (1-3) Planet Earth 07/04/2021

    17 - When the Animals Come to Town: East Coast Wild America (1-3) Planet Earth 07/04/2021
    Pushed out of their natural habitat, wild animals are making a home for themselves in North American cities. In this first episode a look at how animals of the East coast Appalachian forest are faring in areas of human habitation.

   11. 18 - When the Animals Come to Town: West Coast Wild America (3-3) Planet Earth 07/04/2021

    18 In the American West, urban development has disrupted the habitats of Kit Foxes, Beavers and Mountain Lions. The diverse ecosystem of one of the richest and most dynamic regions on Earth is under threat, with each species reacting differently to the encroachment of man.

   ‘The Oldest Lake in Europe: The Birds and Wildlife of Lake Prespa’ my talk at 7pm on Sat 6 March 2021 Really looking forward to this talk about a very special place for two SPECIAL and formative institutions for me – the Buxton Field Club and the Derbyshire Ornithological Society. If you are a member you can watch free and if you are NOT a member you can watch free live streamed at YouTube here. Please join us https://www.youtube.com/channel/UCrg0DPEb7LrOTzoShH6ZRkA Next Meeting is van Rachel die een 130 are groot natuurgebied heeft op 20 maart of 22 maart om 19:00 https://buxtonstreetbystreet.co.uk/2021/02/26/free-virtual-wildlife-talk-with-buxton-field-club/
   1. Arte Wattenmeeres UNESCO-Weltnaturerbe Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"
   2. Wildes Deutschland: Die Rhön
   Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/ www.Nederweert24.nl Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema
   1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
   2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?
   3. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

    Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

    Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

   4. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
    Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
    Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

   1. Wildes Deutschland: Die Rhön 15 maart
פורסם ב יולי 28, 2021 02:38 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
110906 icon thumb

131. Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d

A.s. maandag 15 maart om 19.30 uur, zal Chiel Noordeloos een interessante digitale lezing geven over voorjaarspaddenstoelen. Iedereen is van harte welkom om deze lezing via zoom bij te wonen (ook niet-leden) Aanmelden voor de lezing is niet nodig. De link voor de lezing zal een dag eerder hier vermeld worden: https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/
Hopelijk zien we je maandag online 🙂 Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/

Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htmhttps://genootschapsdag.nhgl.nl
https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.
Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873
Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
 1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
 2. Atlas of European Bumblebees
 3. Red List European Bumblebees
 4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
 5. Webinar Historische ecologie vd NL landschappen deel I
 6. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
 7. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
 8. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
 9. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
 10. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
 11. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
 12. Buxton Field Club
 13. Buxton Field Club
 14. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc
 15. Webinar KNCV
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/ https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/ www.Nederweert24.nl Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema 15 maart 2021: Digitale lezing over voorjaarspaddenstoelen door Machiel Noordeloos Mede ingegeven door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen wil de NMV een serie digitale lezingen aanbieden die via Zoom gevolgd kunnen worden. Op maandag 15 maart zal Machiel Noordeloos om 19.30 uur het spits afbijten met een lezing over voorjaarspaddenstoelen. Link naar de lezing Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94032293212
Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein. Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein.
 1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
 2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?
 3. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

  Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

  Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

 4. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
  Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
  Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

 5. Webinar
  Veenmoerassen: donderdag 27 mei

 6. Webinar https://www.npostart.nl/VPWON_1325827
  Hilco Documentaire Otter in Nederland, een legende keert terug
  Unieke beelden tonen hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles is gefilmd in een decor van de prachtige natuur dat Nederland waterland te bieden heeft. Met het groeien van de populatie trekt de otter verder op zoek naar nieuwe territoria. Daarom wordt er op grote schaal in de provincies gewerkt aan hun bescherming, bijvoorbeeld door wegen af te zetten met gaas en te voorzien van faunatunnels. Er is nog een lange weg te gaan in het natuurlijk herstel, maar de otter toont ons het goede spoor.

 7. Webinar Was vannacht op de radio maar ben helaas tijdens het luisteren in slaap gevallen..dus blijkbaar was niet de hele uitzending interessant. Regelmatig schuiven leuke gasten aan tafel bij Milou, zoals de filmer, JNM er, Groninger Bioloog Hilco. Hilco kwam zijn Noorderplantsoenfilm promoten bij ons op het werk en vertelde toen over zijn film De otter wat steeds beter ging lopen en waarbij steeds meer partijen zich aansloten zodat de film steeds beter ging worden. Ik dacht dat de eerste twee jaar alleen Prov Groningen en Drenthe meededen.
  Hilco woonde bij de Oude Venen bij De Veenhoop waar Milou Brand nog les heeft gegeven op een plaatselijke zeilschool.
  Otterspotter Hilco uit Opeinde, Friesland, bij Milou https://www.nporadio1.nl/over/milou-brand
  (Hilco zat bij de JNM en ging elk weekeinde wel op pad)
  https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13
  Hilco uit OpEinde is oud JNM 'er, studeerde Bio in Stad en maakte twee films gerelateerd aan Groningen: "Noorderplantsoen" en "Otter in de stad" https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13

 8. Documentaire De Otter, een legende keert terug is het resultaat van enorme inzet en oneindig veel geduld van Jansma. Hij moest er zo ongeveer zijn hele sociale leven voor opgeven. "Ik heb de afgelopen jaren onder een ottersteen geleefd", zegt hij in Miss Podcast. Want hoewel de otter terug is, zijn er slechts zo'n 450 otter-individuen in Nederland. Toen Jansma met filmen begon, waren dat er nog veel minder.

  Bovendien is het diertje zeer schuw. "De eerste dieren die waren uitgezet hadden een zender, zodat je ze kon tracken. Maar zelfs de mensen die dat deden, hadden 'm nog nooit gezien."

  Uitdaging
  Jansma is dan ook regelmatig voor gek verklaard, dat hij van plan was een documentaire over de otter te maken. "In het veld zie je ze nauwelijks. Om ze te vinden en dan ook nog eens te filmen, dat was echt een uitdaging."

  "Het zijn er nog niet heel veel, maar er zit een ontzettend stijgende lijn in." Maar het neemt niet weg dat we er ons voor moeten blijven inzetten. Op de laatste woensdag van mei, de 26e, is het Wereld Otterdag. De documentaire van Jansma wordt dan opnieuw uitgezonden.

  In Miss Podcast gaat Hilco Jansma met presentator Milou Brand in gesprek over belangrijke geluiden van zijn leven. Een gesprek over opgroeien temidden van natuur, of liefde daarvoor is aangeleerd of in de genen zit, of we dan de stad maar beter kunnen afschaffen en over hoe Jansma een eenzijdige vriendschap opbouwde met de otter.
  https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/bfc97520-f9c6-4707-98fb-12490e50c0bc/ik-heb-de-afgelopen-jaren-onder-een-ottersteen-geleefd

 1. Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d

פורסם ב יולי 28, 2021 02:37 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
110906 icon thumb

132. Zuidenwind Grauwe Kiekendief

https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/

Op de Krammer zijn Enercon E-115 windturbines gebouwd. Waarom is juist deze turbine zo geschikt? Pim Veth gaat in Aurich naar het bezoekerscentrum van Enercon en bespreekt met Klaas Guldie waarom juist voor deze windturbine gekozen is en hoe hij precies werkt. Bekijk deze nieuwste aflevering nu hieronder!

Hoe werkt dat nou precies met het hijsen van een rotorblad? En zou het niet superleuk zijn om dat vanaf bovenin een windturbine te volgen? Presentator Pim Veth bracht in deel I van deze aflevering met chauffeur Harry een rotorblad naar de Krammer. In deze aflevering zien we hoe dit blad gehesen wordt. Gelukkig hebben de bouwers geen hoogtevrees. Maar of Pim ook zo goed tegen de hoogte kan? Bekijk dit en meer in de nieuwste Krammerdocumentaire hieronder!

https://www.windparkkrammer.nl/over-de-bouw/

Het zal niemand ontgaan zijn: Windpark Krammer wordt voor een gedeelte gebouwd met rupskranen én torenkranen. Het gebruik van deze torenkranen is uniek in Nederland. Voor de liefhebbers: het zijn kranen van het merk Liebherr type 1000 EC-B 125. Maar waarom zijn deze kranen precies nodig en kunnen niet alle turbines opgebouwd worden met ‘normale’ rupskranen?


SMALLE DIJKTorenkraan
Een torenkraan neemt in de eerste plaats een stuk minder ruimte in. Windpark Krammer wordt gebouwd op en om de Krammersluizen. Soms komt er zelfs een turbine te staan op een smalle dijk waar nu nog voor een gedeelte water is. Het is nagenoeg onmogelijk om met grote kranen en veel transport op deze dijken te werken.
Daarbij is het zelfs een wereldprimeur dat de torenkraan wordt geïntegreerd in het fundament van de turbine! Hoe dat precies gaat, is terug te lezen in het stuk over de fundaties.
HOGE WINDSNELHEID
Gelukkig waait het hard op de Krammersluizen. Met een torenkraan kan met hogere windsnelheid gebouwd worden en de turbine wordt in één keer afgebouwd. Normaal gesproken wordt een turbine in twe delen opgebouwd: de toren en de rest.
OP- EN AFBOUW
Het fundament van de torenkraan blijft na de bouw van een turbine gewoon Opbouw torenkraan op fundament
staan. Zo kan er ook gemakkelijk een onderdeel vervangen worden indien nodig. Uniek aan de torenkraan is ook de opbouw: hij bouwt zichzelf namelijk op. In totaal zijn tijdens de bouw van Krammer drie torenkranen actief op circa 18 locaties. De rest van de turbines wordt opgebouwd via een rupskraan.
Zie hieronder de animatie van de hele bouw van Windpark Krammer waar ook de torenkraan in geanimeerd is:Hoe werkt het vogel- en vleermuisdetectiesysteem van de Krammer nou precies? Onze eigen Gijs van Hout en ecoloog Roland-Jan Buijs vertelden daar in een item voor Omroep Zeeland van alles over. 🤩
Dat item interesseerde ook de NOS, radio BNR, EditieNL en het jeugdjournaal en zij maakten er een eigen item over. Terugkijken/-luisteren? Dat kan hier:
🎥 Omroep Zeeland: http://bit.ly/2SnC8HX
🎥 Jeugdjournaal: http://bit.ly/3750N9m
🎥 NOS: http://bit.ly/2vdsgs6
🎥 EditieNL: http://bit.ly/31vHUvh (vanaf 7:10)
🎙 BNR Spitsuur: http://bit.ly/2OBx4i5 (vanaf 1:45:35)
Windpark Krammer ligt bij de Krammersluizen te midden van de Grevelingen, Oosterschelde en het Krammer-Volkerak, alle drie Natura-2000-gebieden. Het park met 34 molens draait nu ruim een jaar. Een aantal molens is uitgerust met camera's, microfoons en speakers. Die staan vooral in het gebied waar de zeldzame zeearend jaagt.

Waarschuwingssysteem voor de zeearend
Want die broedt vlakbij, in het Krammer-Volkerak, en het doel is dat ook zo te houden. "Maar het signaleringssysteem werkt ook voor andere grote vogels als de lepelaar, kraanvogel en de grote zilverreiger", zegt ecoloog Roland-Jan Buijs die betrokken was bij de bouw van het park.
"We vinden hier wel dode vogels, maar niet veel", zegt Buijs. "Dat komt vooral omdat de tip van de turbinebladen zestig meter hoog boven de grond hangt. Dat is bewust gedaan. De meeste vogels vliegen op 20 tot 35 meter, dus gaan daar onderdoor. Maar grote roofvogels zoals de zeearend kijken vooral naar beneden en daar is dit waarschuwingssysteem voor bedacht."

Afgelopen jaar werden zo'n twintig dode vogels aangetroffen. Gelukkig geen zeearenden, maar vooral meeuwen en eenden. Buijs: "Het kunnen er meer zijn, omdat er misschien ook vogels in het water terecht komen en die vinden we dan niet. Toch is het met 34 molens niet veel."

Hoe werkt het?
De camera's aan de molens 'kijken' 360 graden rond. Arriveert er een vogel binnen een straal van 600 meter, dan schakelen de molens zichzelf tijdelijk uit. Zolang de vogel binnen de 600 meter blijft, staan de rotorbladen stil. Daarna duurt het zeven tot tien minuten voordat ze weer volledig geactiveerd zijn.

Op de molens zijn ook speciale microfoons geïnstalleerd om de ultrasone geluiden op te vangen van vleermuizen. Wordt er binnen een uur drie keer ultrasoon geluid opgevangen dan stopt de turbine, totdat er minstens vijftien minuten geen ultrasoon geluid meer is opgenomen. "Vrijwel dagelijks staan er molens tijdelijk stil omdat er een vogel langs vliegt", zegt projectmanager Van Hout. Hier zie je hoe een groepje molens zichzelf uitschakelt:

https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/

www.Nederweert24.nl

15 maart 2021: Digitale lezing over voorjaarspaddenstoelen door Machiel Noordeloos
Mede ingegeven door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen wil de NMV een serie digitale lezingen aanbieden die via Zoom gevolgd kunnen worden. Op maandag 15 maart zal Machiel Noordeloos om 19.30 uur het spits afbijten met een lezing over voorjaarspaddenstoelen.

Link naar de lezing
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94032293212


Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein.

Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein.

 1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
 2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?
 3. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

  Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

  Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

 4. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
  Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
  Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

פורסם ב יולי 28, 2021 02:37 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
110906 icon thumb

133. Agenda, Excursies, Lezingen, Results, Presentaties

NS codes Boeken BookChoice Juni 2021
Met de spatiebalk zet je de microfoon in ZOOM aan en laat je de Spatiebalk LOS dan is de microfoon weer
uit. Lekker snel en makkelijk als de focus op de Zoom applicatie is. https://www.edp24.co.uk/news/business/bbc-springwatch-will-showcase-rewilding-and-regenerative-farming-7990676
Een deel van de originele sites met informatie

 1. De Nederlandse Mycologische Vereniging lezingen maandagavond (website)/ West Vlaanderen Agenda, Waternetwerk
 2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
 3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (Lezingen)
 4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
 5. De Groene Agenda uit Rotterdam, Naturalis Spotlight Youtube, Waternetwerk, , West-Vlaanderen,
 6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen / Natuurkundig Gezelschap Middelburg
 7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live?)
 8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live?)
 9. EventBrite Biodiversity, EventBrite Dragonflies,
 10. EventBrite Odonata,
  ZoogdierenVereniging,
  EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook , STOWA

 11. EventBrite Natural, EventBrite Ecology, EventBrite Rewilding Lezingen, EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
 12. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
 13. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
 14. EventBrite Muizen, NMV Mycologen Agenda
 15. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
 16. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
 17. EventBrite Cameravallen, Kamera vallen Events op Facebook
 18. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
 19. Wild Life Events op Facebook , STOWA/ West Vlaanderen Agenda
 20. KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Meer informatie op knaw.nl/blijfopdehoogte
 21. TNO Webinars Energie Duurzaamheid, Studium Generale Groningen
 22. NHGL Kring Maastricht Heerlen, STOWA, Devon Wildlife Trust Playlist
 23. Amsterdam De Zwijger livecast, De Zwijger Podcast, Devon Wildlife Trust Playlist
 24. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting, https://groenepeper.com/programma/, ASN Webinar Fondsmanager, Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar, Archief Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar , Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca , Veenweiden NOB
 25. https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
 26. https://www.arte.tv/en/videos/discovery/planet-earth/
 27. https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
 28. https://www.arte.tv/fr/videos/voyages-et-decouvertes/
 29. https://www.arte.tv/en/videos/discovery/
 30. https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/
 31. https://www.arte.tv/en/videos/last-chance/
Vrijdag 23 november 2021
 1. op de VGG Toogdag, met als thema: “Kansen voor het Groninger Landschap”:

Oktober

24-26 september 2021
 1. Jt jubileumweekend
  t is de officiële uitnodiging voor het jubileumweekend van 24-26 september 2021 in De Biotoop in Haren. Dit grote evenement komt steeds dichterbij en we willen graag weten wie er komen om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

7 oktober CoP Beken en Rivieren: Laat ons weten: wat zijn uw instrumenten en oplossingsrichtingen bij dilemma’s rond water vasthouden in beekdalen?

September

4 September 2021
 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur Online + Veldactiviteiten
  Online + Veldactiviteiten https://www.slideshare.net/SOVON/presentations in Friesland natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
  https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/friese-vrijwilligersdag-natuur

Zaterdag 8 september
 1. Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl
Zaterdag 11 september
 1. Tijdens de jaarlijkse Open Energie Dag op 11 september openen duurzame energieprojecten de deuren om een breed publiek kennis te laten maken met hun project. Gedreven mensen vertellen enthousiast over het project en leggen uit hoe het werkt. Er zijn al verschillende locaties hiervoor aangemeld. Energiecoöperaties die hun zonne- of windpark of duurzaam warmteproject aan burgers willen laten zien, kunnen zich nog aanmelden.
  De Open Energiedag is het hoogtepunt van de campagne 'Dáár krijg je Energie van' van de brancheorganisaties NVDE, Energie Samen, NWEA, Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergi
  Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl

2 september (16-17 uur)
 1. Webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’ op

September

Vrijdag 24 Augustus Donderdag 24 Augustus
 1. 14:00-15:30 Magical Marsh Fritillaries A look at this iconic butterfly that makes its home in the Brecon Beacons National Park and the work being done to restore populations and to restore and manage its habitat in the Brecon Beacons National Park along with an exciting new breeding programme. https://www.eventbrite.co.uk/e/magical-marsh-fritillaries-zoom-tickets-162042075209

Augustus

zondag 25 juli
 1. Aanvang: 0.00 uur
  Startpunt: Het Oude Politiebureau (HOP), Zaagmuldersweg 3

Saturday 24 Juli 14th Osprey Festival
 1. 10:00 -10:20 Tsleil Waututh Nation Opening
  10:30 – 11:00 Kultsia Barbara Wyss storytelling
  11:20 – 11:45 Wil George
  11:40 – 12:10 Al Grass interviewed by Ryan Brandlmayr
  12:15 – 12:40 Rachelle George

Vrijdag 23 juli
 1. Aanvang: 11.00 uur
  ERN Webinar - Vulture Comeback in the Rhodope Mountains
  https://www.eventbrite.nl/e/ern-webinar-vulture-comeback-in-the-rhodope-mountains-tickets-163622363895
  The European Rewilding Network would like to invite you on a 1-hour journey through one of Europe’s biodiversity hotspots in the Bulgarian/Greek cross border area of eastern Rhodope Mountains. You will get the opportunity to hear all about the comeback, recovery and further expansion of the black and griffon vulture populations in this part of the Balkan region. You will learn about various innovative actions of the rewilding team, from establishing and running the first anti-poison dog unit, monitoring the dispersal and movements of vultures, boosting the availability of wild prey and carcasses through restoring the red and fallow deer population to reducing mortality through factors such as poaching, poisoning and collisions with power lines.

Zaterdag 10 juli
 1. Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl
  10.00 Welkom en inleiding
  NJN en Wanda van Wilde Wegen
  10.20 Over Oerbosonderzoek en omvorming naar natuurlijker bos
  Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
  11.00 Koffie- en theepauze
  11.15 Een toekomst voor de oude boskernen met wilde bomen en struiken in Noord-Holland en in ’t Gooi https://live.natuurbosdag.nl
  Bert Maes – Ecologisch Adviesbureau Maes
  12.10 Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen en struiken in Nederland
  Lodewijk van Kemenade – Projectleider Landschapsbeheer Flevoland
  12.50 Lunchpauze
  13.45 NJN: 100 jaar jong & wild het bos in
  NJN – Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
  14.20 De minifauna van het bos
  Bram Mabelis – ecoloog https://live.natuurbosdag.nl
  15.05 Natuurbos in de zoeker
  met Lodewijk van Kemenade
  15.50 Afsluiting Natuurbosdag
  NJN & Wanda van Wilde Wegen

 2. Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska, by Samantha Franks Wild Frontier: https://us02web.zoom.us/j/83390570316 Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and https://www.eventbrite.co.uk/e/wild-frontier-landscapes-and-wildlife-of-alaska-by-samantha-franks-tickets-149104380215 Following a PhD at Simon Fraser University in Vancouver, Canada on the migration strategies of Western Sandpipers, Sam ‘migrated’ to the UK in 2013. Now a Senior Research Ecologist with the BTO, she has the opportunity to apply her passion for shorebirds leading the BTO’s research on breeding waders, and has a particular fondness for Curlew. In her spare time, Sam is a ringer and photographer. She is keen to influence the next generation of wildlife conservationists, and https://us02web.zoom.us/j/83390570316 endeavours to ensure her daughter knows the difference between a godwit and a curlew from a young age.
Worden de andere wijken ook nog door BuurtKracht benaderd of doet Margot Ribberink maar een paar wijken in het land Vrijdag 8juli
 1. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
  De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e
  https://www.stowa.nl/50-jaar

 1. Donderdag 8 juli
  Hartelijk dank voor uw aanmelding voor het Symposium Vliegers op de Vliegbasis op donderdag 8 juli 2021. De digitale link voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.
  Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met De Natuurverdubbelaars. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Iris Visser via iris@natuurverdubbelaars.nl of 06-30230644.

 2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
  Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'. https://utrechtslandschap.nl/utrechtsenatuurdagen

 3. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
  De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e

Vrijdag 9 juli
 1. FREE 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
  Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide https://www.bis.org.uk/diaryevent/323

 2. FREE County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326
Dinsdag 6 juli
 1. FLORON j Sauwerd van 10.00-13.00 uur.
 2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
  Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'. https://utrechtslandschap.nl/utrechtsenatuurdagen

Zaterdag 3 Juli
 1. Tuinen Dagen
Donderdag 1 Juli
 1. 17:00 Wetenschapper Koos Biesmeijer van Naturalis en groenkenner Jan Graafland van Weleda bestaat 100 jaar! https://www.naturalis.nl/agenda/live-in-gesprek
 2. ‘De Kracht van Kennis’, waarmee we aandacht willen vragen voor 50 jaar STOWA. We kijken terug, maar we blikken vooral vooruit. De eerste activiteit was een talkshow onder leiding van Sacha de Boer over het campagnethema.
  https://www.stowa.nl/50-jaar

Juli

 1. 19:00 Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and Arctic tundra stretching to the Bering and Beaufort Seas.

Juni

30 juni
 1. Webinar Surf Microsoft
Webinar Bouwen met Natuur: 29 juni (9:00-10:30 uur) Op 29 juni organiseert de werkgroep Bouwen met Natuur een webinar om het programma af te sluiten. In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Bouwen met Natuur (BmN) is een wijze van werken bij verbeteringsprojecten in beeksystemen. Daarbij worden natuurlijke processen benut om waterdoelen te realiseren. In de webinar wordt de kennis uit dit programma gedeeld met een bredere groep. Voor meer informatie en aanmelden zie https://www.stowa.nl/agenda/webinar-bouwen-met-natuur. https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/bouwen-met-natuur/join/ajtrl39d https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/realiseren-van-ecologische-waterkwaliteitsdoelen-krw/bouwen-met-natuur https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/_FpxHLo1YNk/ Zaterdagochtend 26 juni: Fort Giessen
 1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
 2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
 3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden https://www.stowa.nl/50-jaar
 4. 09:00 De WindVogel Algemene Ledenvergadering online ALV
donderdag 24 juni
 1. 13:0018:00 Entrance New energy Forum
 2. I15:00 Startel Backup Cloud Azure
 3. I
  5 Beekdalen: donderdag 24 juni

 4. 14:00 tot 16:15 uur.PowerToThePaling In Nederland verhinderen vele tienduizenden blokkades zoals stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales de toegang tot grote delen van het leefgebied van de paling. Blokkades op zwemroutes zijn één van de belangrijkste oorzaken voor de kritieke situatie waarin de paling verkeert.
  Grootschalig https://ravon.nl/powertothepalingprijs
  Voor het eerst is grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook andere vissoorten.
  Presentatie resultaten https://ravon.nl/powertothepalingprijs
  De resultaten zullen tijdens het Palingprijs webinar worden gepresenteerd. Aanmelden is gratis.
  Welke waterbeheerder wint de Paling Prijs
  Uit de analyses blijkt hoeveel leefgebied voor paling is ontsloten en waar nog kansen liggen. Hiermee wordt ook duidelijk welke waterbeheerder de meeste knelpunten heeft opgelost en het meeste leefgebied heeft ontsloten en dus de Paling Prijs wint.

 5. 24 juni 2021 van 14:00 tot 16:15 uur.Power to the Paling Prijs webinar, dat online plaatsvindt op
Woensdag 23 Juni
 1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst
Dinsdag 22 juni
 1. 09:30 tot 16:30 Symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1
 2. 09:00 Deventer Teams &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV
 3. 09:00 Zeeuwind Algemene Ledenvergadering online ALV
21 juni
 1. 09:30 Webinar Natuurambities grote wateren: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Natuurambitie-Grote-Wateren-concreet-in-de-praktijk-1.htm
5 ,20Juni
 1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
 2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS
Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen FYSIEK VogelBescherming VERZET
 1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
 2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
 3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
Vrijdag 18 juni
 1. 16.00 tot 17.30 u. online ALV op vrijdag 18 juni, van 16.00 tot 17.30 u. Update over 2021 tot nu toe
  Verantwoording jaarrekening 2020

Woensdag 16 Juni
 1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst
 2. 09:00 Deventer &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV
Maandag 14 juni 2020
 1. 20:00 uur. Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 14 juni 2020 om 20:00 uur.
Vrijdag 11 Juni
 1. 09.00 - 10.00 vindt het webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Donderdag 10 Juni
 1. WerkgroepSessie Vinkhuizen Grunniger Power Opgeven via Website
 2. Nationaal Park Drentsche Aa otter- & beverlezing door Cindy de Jonge op 10 juni 2021
 3. https://www.5groningen.nl/nieuws/online-5g-seminar-leefomgeving
 4. https://opscongres.online/ Conferentie Noord
Woensdag 9 Juni
 1. 1 Drentsche Aa Thema-avond: Cindy de Jonge neemt ons mee in het leven van de Otter. 2021 is tevens uitgeroepen tot 'Jaar van de Otter' Nationaal Park Drentsche A
  Otter en bever lezing Nationaal Park Drentsche Aa
  Nationaal Park Drentsche Aa organiseert op 10 juni aanstaande om 20:00 uur een digitale Otter en Bever lezing, verzorgd door Cindy de Jonge. Aanmelden kan via de aanmeldpagina: https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/otterenbeverlezing
  Het ene dier laat zijn sporen duidelijk zichtbaar in het landschap achter, de ander leeft een meer verborgen bestaan. Toch kun je ze beide in Nationaal Park Drentsche Aa tegenkomen. Dat is uniek en dat is niet altijd zo geweest.
  Door menselijk ingrijpen waren otters en bevers uitgestorven in Nederland. Inmiddels zijn ze terug. Dankzij een succesvol herintroductie programma maken ze weer deel uit van onze natte natuur.
  2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het jaar van de otter. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken met zowel de otter als de bever. Wat zijn de verschillen en wat zij hun overeenkomsten. Misschien hebben ze meer gemeen dan je in eerste instantie zou verwachten..."
  Als kind was Cindy al 'kind aan huis' in het Drentsche Aa gebied. Ze zag de otters en de bevers naar het Drentsche Aa gebied komen door de karakteristieke sporen die ze achterliet. Sindsdien is Cindy verliefd op deze bijzondere dieren in het magnifieke Drentsche Aa landschap
  Cindy de Jonge is al jaren als vrijwilligster betrokken bij het NEM, Netwerk ecologische monitoring van de otter in Drenthe. Daarnaast is ze sinds kort werkzaam bij ecologisch adviesburo Bureau Biota. In samenwerking met verschillende partijen houdt ze zich bezig met de bevers in Noord Nederland.

 2. Grunneger Power Vinkhuizen
Dinsdag 8 Juni
 1. 19:00 Natuur & Milieu gratis webinar Michelle Prins en Afkenel Schipstra je alles vertellen over productie, transport, opslag en toepassing v
 2. Marco Glastra Heden en Toekomst van het Groninger Wierdenlandschap
 3. Lezing Amfibieen Natuurlijk Delflaand KNNV Delft
 4. 18.45 untill 20.30“Birds and the Bees:Knowledge Infrastructures for Monitoring Sustainability” in the bachelor program “Global Responsibility and Leadership”. Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30
  https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
  https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047

Maandag 7 Juni
 1. 19:30 Machiel Noordeloos Fluweelboleten NMV
5 Juni
 1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
 2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS
Vrijdag 4 Juni
 1. Kleine MarterAchtigen
  https://www.zoogdiervereniging.nl/agendaoverzich
  https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-kleine-marterachtigen-deel-2

Donderdag 3 Juni
 1. 09:00-12:00 BIJ12 "vegetatiekarteringen en habitatkaarten bij medewerkers "Hoe verloopt het proces van inwinnen en verwerken van vegetatiegegevens?
  Waarom zijn goede karteringen van belang?
  Aan welke eisen moet een goede kartering voldoen?
  Hoe worden karteringen vergeleken?
  Welke hulpmiddelen zijn er voor het maken van een kartering?
  https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

 2. 09:45 - 12:00 Landelijke Veenweide Oploop
  https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

 3. ONLINE LEZING: Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor u doen? (Beringen)
Woensdag 2 Juni
 1. Veenweiden NOB
Dinsdag 1 Juni
 1. 19.10 u. Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN,
  Inleiding door Jan Mampaey, diensthoofd Provinciaal Natuurcentrum

 2. Ingenieur pak je rol in de energietransitie; van het gas los - maar hoe dan?
 3. 13:40 De energietransitie moet sneller door Marjan Minnesma, Urgenda
 4. 14:10 Het gaat om de juiste stappen door Albert van der Molen, Stedin
 5. 18:45 to 20:30 pm PHD Fee talk about solutions to protect marine animals such as sea turtles and give room for questions, your ideas and discussions.: https://meet.google.com/irh-eiop-jmz
 6. 1 Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca

Mei

Zondag 30 Mei
 1. 10.30 u.: Opening webinar vimeo.com/event/962808/c70dc76200
  Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg, bevoegd voor het provinciaal Domein Bokrijk

 2. 10.35 u.: Opening Week van de Bij
  Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving

 3. 10.40 u.: Wilde bijen in Bokrijk
  Maarten Jacobs, onderzoeker /bijenspecialist.

 4. 11.00 u.: Week van de Bij 2021, ‘Bijenhelden breken uit!’
  Bart Vandepoele, educator Week van de Bij

 5. 11.15 u.: Bijen op school
  Karel Coenen, MOS- begeleider Provinciaal Natuurcentrum Limburg

 6. 11.25 u.: Voorstelling eerste bijen-kinderboek
  Britt van Marsenille, meter Week van de Bij

 7. 11.40 u.: Voorstelling van het nieuwe Suske en Wiske-album ‘Het blije bijenteam' en het educatief project ‘Plan Bij’
  Bruno Remaut, educator Week van de Bij

 8. 11.50 u.: Slottoespraak
  Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.
  Moderator: Jan Mampaey, diensthoofd van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg

 9. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
  vimeo.com/event/962808/c70dc76200 https://www.weekvandebij.be/week-van-de-bij-2021-bijenhelden-breken-uit

Zaterdagochtend 29 mei
 1. NatuurInclusief Bouwen
 2. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
 3. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
 4. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
 5. 09:15 tot ongeveer 12:00 WIlde Narcis Landschapsbeheer Koekange
 6. Lezing Amfibieen https://delfland.knnv.nl/agenda/help-de-amfibieen-in-je-tuin/
 7. KNNV Lezing Delfland
 8. Natuur Drenthe Vermeerderen Narcissen(Koekange)
Vrijdag 28 Mei
 1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de
 2. KNNV Lezing Delfland
27 mei Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
 • RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1

  1. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
  3. 6 Historische akkers: 23 september 2021
  4. 7 Duinen: 28 oktober 2021
  5. 8 Waddengebied: 25 november 2021
  6. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  7. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  8. Rivierengebied, donderdag 22 april
  9. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  10. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  11. Beekdalen, donderdag 24 juni
  12. Historische akkers, 23 september
  13. Duinen, 28 oktober
  14. Waddengebied, 25 november
  15. KNNV Lezing Delfland
  Donderdag 27 mei
  1. 11:00 – 11:45 | Educatie als pijler voor inclusiviteit in de digitale sector
   13:00 – 13:45 | The journey of the Amsterdam Doughnut Coalition and Sustainable ICT
   *this session is in English
   14:00 – 14:45 | Circulair afvalmanagement in het WO, HBO en MBO
   15:00 – 15:45 | Building a Circular Economy for Digital Infrastructure *this session will be in English
   16:00 – 16:45 | Duurzame mobiliteit na corona

  2. 19:00 vervolgdiscussie Windvogel strategie
  3. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells
  Donderdag 27 Mei
  1. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
  3. Dragonflies in Devon - Conservation Communities
  4. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English
  Woensdag 26 mei
  1. 11:00 – 11:45 | Hotspot Klimaatadaptatie. De leefbare stad: naar een robuuste groene leefomgeving
  2. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English
  3. 14:00-14:45 | Power Purchase Agreement
   15:00-15:45 | Grenzeloos digitaal werken aan je klimaatdoelen
   16:00-16:45 Minder energie, meer op maat
   19:00 VWH landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers

  4. 20:00 uur Krammer digitale informatiebijeenkomst.
  5. overleg landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers
  6. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
   15:00 – 20:30 week van Pinksteren VanDerValk Hoogkerk, VGG ToogDaG Landschap

  7. Zeeuwind organiseert daarom op woensdag 26 mei 2021 van 19.00 - 20.00 uur een digitale bijeenkomst om de beoogde wijzigingen in de statuten toe te lichten. Wat betreft bevoegdheden zijn de statuten in lijn gebracht met de huidige governanc
  8. 20:00 uur Bloemen en insecten, niet zonder elkaar, KNNV Heuvelrug Frans Bussel
  Dinsdag 25 mei
  1. 13:00 – 13:45 | Groen de crisis uit: de stem van de jongeren
   14:00 – 14:45 | De echte vleesprijs
   15:00 – 15:45 | Het verhaal van Peel Pioneers: producent van lokale, innovatieve, circulaire sinaasappelingrediënten.

  2. Dinsdag 25 mei (19:00-20:30 uur)
   2. Infoavond: Vinkhuizen van het aardgas en op het warmtenet https://us02web.zoom.us/j/89685740596

  3. 19:30 uur VERZET 25 meiNatuurlijk Delflaand KNNV Delft "Wilde bijen in de Tuin VERZET
  4. 19:30 uur i BAT030 PHD Lezing Vleermuizen in Utrecht https://us02web.zoom.us/j/82958424484?pwd=SEhYWmRpVnBSajh5SklnRmRPa0Ixdz09
  Maandag 24 Mei
  1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de KNNV een online-lezing over bijzondere groepen schimmels, waaronder vrij levende schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten. Aan de hand van aansprekende soorten zal Henk-Jan van der Kolk verschillen en overeenkomsten in levenswijze van deze groepen schimmels toelichte
   https://zoom.us/j/93611965475

  21 mei
  1. Weersextremen en de watersector7 sessies van 09:00 - 10:00 over weersextremen, van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw.
  2. 09:00 Peter Kuipers Munneke "Weer- en klimaatscenario's" (meteoroloog en weerpresentator bij NOS) de reeks af met een introductie op de oorzaken van weer- en klimaatverandering en de gevolgen op korte en lange termijn voor Nederland. Hij belicht de waterhuishouding vanuit vier invalshoeken: zee, rivieren, neerslag en grondwater.
   Karin van der Wiel (klimaatwetenschapper bij het KNMI) neemt ons die ochtend mee in de nieuwe klimaatscenario's, die het KNMI in 2023 presenteert. Als deelnemer kun je jouw vragen stellen.

  3. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
  4. 11 juni: Klimaatadaptatie in stad en dorp
  5. 9 Juli Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
  6. 10 Sep Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermondingen
  7. 15 Okt Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
  8. 12 Nov Greenfield: slimme nieuwbouw
  9. 10 Dec Belangenafweging en klimaatextremen: hoe maak je keuzes?
  Donderdag 20 Mei
  1. 19:00 uur. Algemene Ledenvergadering GP (ALV) in 2021 Via deze nieuwsbrief ontvang je de voorbereidende stukken én de link om in te loggen.
  2. 19:30 tot 21:30 - Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne De volgende lezing staat gepland op donderdag 20 mei over het burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ en zal ter plaatse in Duinpanne doorgaan als de maatregelen het toelaten.
   Inschrijven kan via deze link: https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/curieuzeneuzen-de-tuin
   Indien het toch een webinar wordt brengen we je op de hoogte per mail.

  3. Gerrit Hendriksen, KNNV Deventer, zal jullie meenemen in de Stadsflora van Deventer en Mike Hirschler, IVN Deventer, zal wederom een natuurquiz met jullie doen.
  Woensdag 19 Mei
  1. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.
  2. 19 mei om 14.00 uur.
  3. 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
  4. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering
  5. 19:00 Beheer Credit woensdag 19 mei om 14.00 uur.
  6. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.
  18 Mei dinsdag 18 mei om 11.00 uur. dinsdag 18 mei om 14.00 uur. woensdag 19 mei om 14.00 uur.
  1. 11:00 Beheer Credit
  2. 14:00 Beheer Credit 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
  3. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering
  Maandag 17 mei (19:00-20:30 uur)
  1. 09:00 Circulair Bouwen Antwerpen
  2. 14:00 Beheer Credit
  3. 15:00 KnelPunten van de Otter, Zie Lutra YouTube
   https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/2021-wordt-het-jaar-van-de-otter
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-hoe-lossen-we-knelpunten-op-om-otters-te-redden

  4. Webinar Circulariteit Leeuwarden en Water Test HanzeHogeSchool Rug Vitens "Nothern Knowledge
  5. 19:00 Infoavond: Help de energietransitie komt eraan
   Waarom gaan we (nu al) van het aardgas af, waarom een warmtenet?.

  Zaterdag 15 Mei
  1. 19:00 – 20:30 Slakken van Borneo NMV Nederlandse Macologische Vereniging WFD Dag Norg Excursie
  13 Mei
  1. https://dezwijger.nl/live
   Vorig jaar presenteerde wethouder Laurens Ivens de Groenvisie Amsterdam: een plan voor radicale vergroening in de stad. Het stadsbestuur heeft inmiddels 26,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het vergroenen van de stad in 18 grote projecten. Maar hoe moet je radicaal vergroenen in een steeds dichter bevolkte stad? En hoe balanceer je de verschillende “groene waarden”: van recreëren tot biodiversiteit en van gezondheid tot klimaatadaptatie? Een gesprek met actieve “vergroeners” en voorbeelden uit Singapore en Parijs.

   Je kunt deze Livecast online streamen en je kunt meepraten via Zoom door online te reserveren (zie onderstaande link).

  13 Mei
  1. 20.00 tot 21.00 KNNV Lezing "Bomen en heesters herkennen" Online via Zoom te geven van 20.00 tot 21.00 uur De cursus is gratis. U kunt zich opgeven bij Jan Uilenbroek
  Dinsdag 11 Mei
  1. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
  2. 19.58 "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
   Rijksuniversiteit Groningen. Stichting Tinallinge Plus

  3. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Piet Veel
  4. Webinar 'Kleine marterachtigen' deel 2 KM is verzet
  5. "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
   Rijksuniversiteit Groningen.

  Maandag 10 Mei
  1. 19:30 uur De boeiende wereld van de roesten. Spreker: Aad Termorshuizen
   Vanavond kom je terecht in de bijzondere wereld van de roestschimmels. Dit zijn schimmels die alleen op groene, levende planten voorkomen en een intrigerende levenscyclus hebben met tal van sporen en voor veel soorten ook nog eens met het merkwaardige fenomeen van een “verplichte” waardplantwisseling. Voor een deel bedreigen ze de wereldvoedselvoorziening, maar de meeste soorten leiden een onschuldig bestaan in de natuur. Iedereen die daar oog voor heeft kan deze schimmels waarnemen en determineren. Hoe dat kan, wordt toegelicht in deze lezing.

  8 Mei
  1. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Veel
  2. World Migratory Bird Day - Nesting Birds at Brunette River and Burnaby Mountain A reminder that we will be GOING LIVE on Facebook during the event and RECORDING the session to SHARE publicly AFTER the event. Use this information to guide how you choose to share or not share your video and manage your own privacy in this public event.
  7 mei 2021
  1. 9.30 uur "Webinar over de bescherming van otters in Friesland"
  6 Mei
  1. 19:30 Kring Maastricht Lezing Hagedissen NHGL Natuur Historisch Genootschap live te volgen via Facebook
  2. Boomwachters Groningen biedt jou op donderdag 6 mei om 17.00u een gratis WEBINAR aan over “Biodiversiteit in je tuin of in de openbare ruimte.”Wankja Ferguson geeft het webinar, zij is landschapsecoloog. Meld je aan via @boomwachtersgroningen.nl #webinar #biodiversiteit
   https://www.facebook.com/Boomwachters.Groningen/posts/3904498866292940

  April

  v5 29 April
  1. (NJN)Ingeborg de Boois (Wageningen Marine Research). In de Waddenzee wordt al meer dan 50 jaar onderzoek naar vis gedaan. Op basis van de lange tijdserie zien we veranderingen in de visfauna in de Waddenzee.
  2. Zes avonden in maart en april 2021, telkens om 19.30 uur facebook Humanistisch Verbond
  3. 23 maart: Erik Mannens
  4. 29 maart: Mieke De Ketelaere
  5. 30 maart: Jan Adriaenssens
  6. 19:50 Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (4/(4))
   Jan Adriaenssens, directeur City of Things bij imec, gelooft in een stad met veel groen en vooral veel flexibiliteit. Flexibiliteit in transport, en in de bestemming van ruimtes. Smart City-technologie is de ideale manier om deze flexibiliteit toe te voegen aan de stad.

  Woensdag 28 April
  1. Kees Faber en Karlien Meijer vertellen wat Herenboeren is, en vervolgens vertellen we meer specifiek hoe we het in Groningen aangepakt hebben.
   We vertellen over onze plannen, en wat jij kunt doen om het initiatief verder te helpen.
   Tijdens het verhaal beantwoorden we zo veel als mogelijk de vragen die vooraf gesteld zij

  1. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
  4. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  5. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
  Dinsdag 27 April
  1. 18:00 Helen previously worked on the Devon Greater Horseshoe Bat Project. She has offered to share her knowledge of bats found in Devon, and talk about how bats represent a whole ecosystem and food web. Helen will show us ways in which we can help bat populations in our local area and changes we can make to our everyday gardening that will benefit these mammals. Devon Wildlife Trust Playlist
   https://us02web.zoom.us/j/9820192772?pwd=RzVuc3pqNFRjbC9YWWpQTm9YOVJzZz09

  26 April
  1. MAKA 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe https://www.degroeneagenda.nl/
  2. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  4. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  5. https://www.facebook.com/events/search/?q=wildlife
  6. "King's Eve", for those in the Netherlands - is our next eMAKA lecture. Antje Neumann from the University of Akureyri is going to dive into issues around tourism in the polar regions.
   Summary
   Wilderness is central to the Arctic and the Antarctic and related values are legally protected in both regions – in the Arctic mostly via domestic legislation of the Arctic States and in the Antarctic predominately through the international legal system provided by the Antarctic Treaty and the subsequently adopted instruments. Despite the legal recognition, however, wilderness values are barely considered in practice. This stands in sharp contrast to increasing pressures on Polar wilderness caused, among others, by tourism activities.
   This lecture will introduce the different premises and settings of wilderness protection in the Polar regions and discuss some of the major challenges in relation to tourism. Illustrations will be provided on the basis of case studies conducted in Alaska, Lapland and Svalbard.

  7. 26 april zal Chiel
   wederom ingaan op voorjaarspaddenstoelen en meer in het bijzonder op de
   voorjaarssatijnzwammen. De bijzondere leefwijze van deze groep komt
   daarbij ook aan bod. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan diverse
   andere soorten waaronder plantenparasieten. Dit is een vervolg op de
   lezing van 15 maart. Het eerste deel van de lezing over
   voorjaarspaddenstoelen én de lezing over morieljes kunt u hier nog
   terugkijken:
   https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen

  24 April
  1. (Nederlandse Macologische)
  2. 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
  3. "Land van Ons" Rondwandeling over het perceel in Onnen van 26 hec.
  22 April Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
  1. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
  2. 13:00 Bring your own koffie, thee of vitaminewatertje
  3. 13:10 Welkom – 10e Editie Vleermuizen in de stad
  4. 13:15 BAT 030: Het belang van vleermuisvrijwilligers bij monitoring
   – Jeroen Heemsbergen/Astrid van den Broek (Utrecht Natuurlijk)
   Waar vindt je vrijwilligers, hoe hou je ze gebonden?

  5. 13:40 Resultaten van verschillende onderzoeken in Utrecht
   – Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)
   Een overview met een focus op kraamverblijven.

  6. 14:05 Wat levert de meervleermuis op voor een stad?
   – Anne-Jifke Haarsma (Batweter- vleermuis onderzoek en advies)
   Een internationale verantwoordelijkheid

  7. ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/
  8. Jeugdbonden Plantengemeenschappen Lezing Joop
  9. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
  1. 1
  2. Rivierengebied: donderdag 22 april
  3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  4. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  5. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  6. Rivierengebied, donderdag 22 april
  7. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  8. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  9. Beekdalen, donderdag 24 juni
  10. Historische akkers, 23 september
  11. Duinen, 28 oktober
  12. Waddengebied, 25 november
  13. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
  14. Floron Online Plantencursus
  15. Floron Lezingen op Youtube Kanaal
  16. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
  17. 19:50 Fotografie avond door Guy Ackermans: waar op te letten en hoe pak je het aan?. Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (3/(4))
  18. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
  19. 19:30 Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.
  23 April:
  1. Wikipedia weekly iNaturalist Place ids
   https://www.youtube.com/watch?v=9fKP-oKh0b8

 • 22 April: ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/
 • 13:00 Lezing
 • (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
 • 21 April
  1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
   Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

  2. Warmtenet Selwerd Paddepoel Grunniger Power
  3. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09
   De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli https://www.degroeneagenda.nl/ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09

  4. 18:00-19:00 Weblezing ‘EEN STERKER EUROPA IN DE WERELD’ van woensdag 21 april 2021 van
   Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid, gaat dieper in op het gemeenschappelijk buitenlands en het veiligheidsbeleid van de EU.
   http://bit.ly/een_sterker_europa_in_de_wereld.
   https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/een-sterker-europa-de-wereld.

  20 April
  1. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
   Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide

  2. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  4. County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326
  19 april:
  1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
  3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
   Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

  4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg
  19 April
  1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
  3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
   Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

  4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg
  17 April
  1. 0.05-10.10 Mike Dilger, BDS President Message to attendees
  2. 10.10-10.30 Stephen Corcoran, BDS Area Coordinator, Northern Damselfly Survey in Deeside & Strathspey
  3. 10.30 – 11.00 Tom Bowser, Argaty Red Kites, Enhancing habitat for Dragonflies on a working farm
  4. 11.00 – 11.30 Pat Batty, Scotland Recorder & Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Azure Hawker surveying
  5. 11.30-11.45 Break & networking
  6. 11.45-12.00 Ruary McKenzie-Dodds
  7. 12.00-12.10 Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Conservation work update
  8. 12.10-12.30 Eric McCabe, BDS volunteer recorder Dragonflies of Sweden
  9. 12.30-12.45 Questions for the morning speakers
  10. 12.45-14.00 Lunch & networking
   Break-out rooms with Area Coordinators

  11. 14.00-14.10 Andrea Hudspeth, Scotland Officer (Projects) Project work update
  12. 14.10-14.30 Toni Watt Northern damselflies at Castle Fraser
  13. 14.30-14.50 Jonathan Callis and David McCulloch, BDS volunteer recorders, Experiences of site monitoring as a BDS volunteer
  14. 14.50-15.00 Quick break
  15. 15.00-15.20 Nicole Digruber, People for Ponds Project participant Creating Dragonfly habitat in the community
   15.20-15.30 A message from our Trustees, Tom Cunningham, Organisation update
   15.30-15.45 Questions for the afternoon speakers
   15.45-16.00 Sum up by Jonathan Willet, Scotland Group Chair and

  15 April
  1. Land van Loos
  2. 16:00 Sam Licenties Webinar Heliview
  3. 16:00 Circl Energie Transition Kernenergie ABN AMRO https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
  4. 19:30-21.00 uur Landschapsbeheer Groningenontstaansgeschiedenis van het landschap in het Gorecht en in het bijzonder de pingoruïnes. Waarom zijn de pingoruïnes zo waardevol en hoe herken je ze?
   Landschapsbeheer Groningen onderzoekt welke natte landschapselementen tussen Haren en Noordlaren daadwerkelijk pingoruïnes zijn. Samen met vrijwilligers voeren we op 28 locaties grondboringen uit om vast te stellen of we te maken hebben met een pingoruïne. Daarnaast voeren we bij 15 pingoruïnes herstelwerkzaamheden uit, zoals het plaatsen van rasters, het verwijderen van opschot en het verhogen van het waterpeil.

  5. 16:00 CoP Beken en Rivieren Presentatie
  6. 19:30 IVN Wilde Bijen door Jan Slaats, een kenner van de 363 soorten in Nederland voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)
  7. 09:00Odonates: The Adult Life Stage - Harry LeGrand & John Petranka, NC Biodiversity Project(Chatham Conservation Partnership (CCP))
  8. 11:00Odonates: The Larval/Nymph (Aquatic) Life Stage - Dave Penrose, Penrose Environmental(Chatham Conservation Partnership (CCP))

   https://www.eventbrite.co.uk/e/ccp-webinar-dragonflies-damselflies-tickets-144078650121

  9. 19:50 Inleiding hommels: kenmerken meest algemene soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Anthonie Stip Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (2/(4))
  10. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
  11. 16:00 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.) De Aa en haar zijlopen zijn de dragers van het landschap, de landbouw en de natuur in Oost-Brabant. Al eeuwenlang. Daarom werken we aan https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-hethet stroomgebied van de Aa, om te zorgen dat het straks goed is toegerust op klimaatveranderingen, zoals de grotere kans op langdurige droogte en hevige regenval. In dit document staat hoe we dat samen met alle betrokkenen gaan doen. Het verhaal van de Aa omvat zowel een uitwerking per (hydrologisch) deelgebied (Horst, Flank, Zijbeekdal, Dorp&Stad en Beekdal) als een groot aantal bouwstenen per deelgebied. Op deze wijze kunnen planologen, geografen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen actief aan de slag met water als mede-ordenend principe. https://us02web.zoom.us/j/87012231168
  14 April
  1. Aardkundige waarden en monumenten in Drenthe
   Anja Verbers https://www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren/activiteiten/aardkundige-waarden-en-monumenten-in-drenthe

  Tuesday 13 April
  1. 19:00 Woodland Plants Identification, Native bluebell from a Spanish bluebell
   Led by Jess Smallcombe from DBRC,
   Learn about some of Devon's woodland plants, in particular ancient woodland indicators. Jess will take you through some of these species, teaching you what to look for in order to identify them.
   Can you to tell a native bluebell from a Spanish bluebell?
   Can you identify wood sorrel or wood anemone?Devon Wildlife Trust Playlist

  2. Het gaat slecht met de #biodiversiteit. Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Kunnen we het herstellen? Hoe?? Volg het gratis online minicollege van
   @AukeFlorian en ecoloog Raymond Klaassen op 13/4 @forum_groningen
   #biodiversity #landbouw #curious https://forum.nl/nl/agenda/biodiversiteit-onder-de-loep

  3. 19:30 IVN KNNV Deventer StinzenPlanten met Kahloot Quiz
  4. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen. https://platform.forum.nl/nl/biodiversiteit-onder-de-loep
  Monday 12 April
  1. 19:30 Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
   De paddenstoelenlezingen worden online gezet https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/

  2. Kievitsbloemen in Eikendal, Diepenveen Wateropslaggebied en bij Hasselt
  3. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen.
  4. 20:30 Mark Sisson - "From Alaska to Argentina - Wildlife Through the Americas" Derbyshire Ornithological Society
  5. https://www.rtlxl.nl/programma/mysterious-planet/66e93ff2-1768-34bc-bf2f-a099c2914c7b Mysterious Planet Vijfdelige documentaireserie waarin we afreizen naar de uithoeken van de aarde om op zoek te gaan naar de bijzondere diersoorten die alleen voorkomen op deze uitzonderlijke plekken. Van de weelderige bossen van Indonesië tot de dorre Andes-woestijnen en van het Caribisch gebied tot de hooglanden van Ethiopië. Welke mysteries gaan er allemaal schuil achter deze opmerkelijke wezens?
  9 April
  1. The University of Edinburgh Criminology Reading Group Seminar Series 2020/2021 presents:
   "Does the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Protect Wildlife?"

   Dr Tanya Wyatt, Professor of Criminology, Northumbria University
   Humans are causing a biodiversity crisis, where one million species are facing extinction. Species are dying, in no small part, because they are overexploited, poached and trafficked and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is the main international instrument designed to protect traded wildlife. Does the state of the world’s species mean CITES is failing? I'll share my findings of my recent research project investigating the implementation of and compliance with CITES by all one hundred and eighty-three parties. It is imperative we know the nature and extent of the implementation of and compliance with CITES legislation in all parties to fully understand the impact of legal and illegal trade on species survival. Through extensive legislative content analysis, a Delphi iterative survey, and semi-structured interviews, this is a unique empirical study about CITES implementation and compliance. I'll share aa comprehensive analysis of the state of CITES, what is done well, what could be done better, and what the future might bring to try to curtail the slide of the world’s wildlife into extinction.
   Dr Tanya Wyatt is a Professor of Criminology at Northumbria University in Newcastle. She is a green criminologist specialising in wildlife crime and trafficking, and non-human animal abuse as well as the intersections with organised crime, corporate crime, and corruption. Her latest books are Is CITES Protecting Wildlife? and Wildlife Trafficking: a deconstruction of the crime, the victims and the offenders, Second edition.

  8 April
  1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on
  2. KNNV Insecten in de Moestuin
  3. 19:30 Roofvogels en Uilen, KNNV Heuvelrug
  4. Vleermuizen uit Europa, Hoe herken je ze, Welke methodes zijn er voor waarneming inc Grote Rosse Vleermuis
  5. 19:50 Introductie cursus, inleiding wilde bijen: kenmerken meest algemene groepen/soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Dick BelgersGratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (1/(4))
  6. Small Mammals of the Great North Wood: Friends, Foes and Closest Relations! Wild small mammals that frequent the spaces and places of the Great North Wood, and their importance in the evolution and future development of our woodlands, grasslands and greenspaces.
  7. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  8. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  9. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  10. Frans van Bussel neemt je op dinsdagavond 8 april 2021 in een online lezing mee in de wereld van roofvogels en uilen. Roofvogels spreken tot de verbeelding. Hoog in de lucht spieden ze naar prooien, die ze in een pijlsnelle duikvlucht verschalken. Ze jagen op vogels, muizen en zelfs insecten. Uilen daarentegen vliegen geruisloos
  7 April
  1. 16:00 Barn Talk Opslag, de gouden sleutel in een duurzaam energiesysteem https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
  2. 19:00 Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen Han Lindeboom:
   ‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
   De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwdworden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

   Erwin Coolen
   ‘Natuurontwikkeling op zee’
   De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.https://zoom.us/j/95480129856?pwd=ci9kdXZQYW9BcDVpNDZKWG1mYzFrdz09

  3. 19:30 Overleeft de Rechtstaat Big Tech Studium Generaal
  4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  6 april
  1. 19:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Programma Kunstof en 29 Maart 23:30 in "Oog op Morgen". De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden z
  2. 19:00 Green Minds Citizen Science' webinar. https://www.devonwildlifetrust.org/events/2021-04-06-take-action-wildlife-green-minds-citizen-science-webinar Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger) and Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

   We will show you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduce a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

  3. 20:00 Louise Vet Landschapspijn!
   Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag.

  4. 23:30 Hume City's Wildlife - iNaturalist Information Session Melissa Doherty - Urban Biodiversity Officer www.hume.vic.gov.au/gardensforwildlife
  4April
  1. 14:30 Sir David Attenborough's interview with Liz Bonnin and the messages of hope for the planet that it contained. Born in 1926, Sir David studied Natural Sciences at Cambridge, before spending two years in the Navy.
  2. "Stories of Hope" Tensmore films about conservation successes around the world and loads of ideas about what you can personally do to make a real difference for biodiversity, please check out Earth Optimism 2021'
  3. Peatlands in Belarus, Conservation leader Anna Trofimtchouk
  2 April 20:00 Webinar: Ooievaars zonder grenzen Ah, die statige ooievaars... Wie geniet mee met ons van hun prachtige schouwspel telkens ze over ons hoofd cirkelen, elkaar klapperend begroeten of een indrukwekkend nest aan het bouwen zijn? Kris Struyf alvast wel. Meer nog, deze ooievaarskenner wijdt het merendeel van zijn tijd aan deze prachtige vogels, en schreef er een boek over. Hij is onze gast op deze ooievaarswebinar op vrijdag 2 april, en vertelt je alles over ooievaars, zijn ervaringen ermee én zijn boek 'ooievaars zonder grenzen'. 1 April
  1. 12:00 Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
   Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
   Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

  2. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  3. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO2 neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
  4. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring
  5. Dagvlinders, open ogen voor nieuwe soorten
   Kring Maastricht Vlinderstudiegroep https://nhgl.nl/activiteit/agenda
   https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

  6. https://www.eventbrite.com/d/online/free--events--this-weekend/wildlife/?page=1

  Maart

  31 maart
  1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  3. 20:00-22:00
   Maurice Martens IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website)

  4. 19:30 BLWG Lezing
  5. 19:30 Birding in Kabul Sussex Ornithology Society
  6. Stadsecoloog Geert Timmermans lezing evoluerende Stadsnatuur. "De Wilde Stad". Wat leeft er op de daken, in de straten, in de binnentuinen en langs de oevers? Corantijnstraat in de Westindische buurt. De straat wordt een groene allee die het Rembrandtpark met de Hoofdweg verbindt (afbeelding DS Landschapsarchitecten). De stad heeft meer dan 1000 binnentuinen, die vaak ‘vergeten eilanden’ zijn. De Westindische buurt is een schiereiland met 18 binnentuinen. Het is comfortabel gelegen tussen het Rembrandtpark en Vondelpark en ligt op de vluchtroute van o.a. vogels en vleermuizen. Lezing verborgen op website Buut020 Dineke
  30 maart
  1. TNO
   11:00 Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak

  2. 20:00 (IVN) Piet van Breughel ‘limonadewespen’ 5000 soorten wespen in Nederlandhttps://www.ivn.nl/afdeling/veghel
  3. 14:00 Online webinar van Credit Linked
  4. 14.30 - 16.30 uur: Projectbezoek Groningen klimaatbestendige stad via https://eventcam.eu/euvelgunne/ en MentiMeter
  5. 17:30 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
  7. 20:00 J.C. Kapteyn Lezing: Einsteins droom - Van de oerknal tot zwarte gaten - Robbert Dijkgraaf Studium Generale
  29 Maart
  1. 19.30 uur Bossenstrategie desastreus voor BosPaddenstoelen door Rob Chrispijn (NMV) . Zie NatureToday https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
  2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
  3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe
  4. 16:00 CANVAS Lemming, the little giant of the North
  5. 18:00 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 23:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Oog op Morgen
  28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926
  1. 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  27 maart NOU Themadag (terug te kijken)
  1. Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - Grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa) Birdcast.info
  2. Ruud Foppen (Sovon) - Resultaten van 5 jaar tuintelling , Trichomonas(Groenling)
  26 maart
  1. Het Wad van filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, UNESCO werelderfgoed, deel 2 over Konijnen en Geboortgolf.
  2. BBC Greatest Events, Natuurfilm
  3. The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!
  26 maart
  1. 18:00 Identifying Devon's Amphibians
  25 maart
  1. 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
  3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON
  IWG WG 19.30, vanaf 19.15..
  • Opening en korte mededelingen
  • Johan van "t Bosch: inventarisatie van hommels
  • Thijs Briggeman: de vlinder app, het wat, hoe en waarom..
  • Theo Briggeman: een mooie manier van verslaglegging
  • inventarisatie en monitoring 2020
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
  1. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  2. Rivierengebied: donderdag 22 april
  3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  4. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  5. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  6. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  7. Rivierengebied, donderdag 22 april
  8. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  9. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  10. Beekdalen, donderdag 24 juni
  11. Historische akkers, 23 september
  12. Duinen, 28 oktober
  13. Waddengebied, 25 november
  14. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  24 Maart 2021
  1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
  2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
   TOPICS

   1. Adder ecology
   2. Optimal pek survey periods and methodologies
   3. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
   4. Best practice behaviour around adders, including photography
   5. Educational awareness & Recording Adders
   6. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
   The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'. This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local
   1. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
   2. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
   3. BLWG Lezing 19:30
   4. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
   5. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
   1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. https://www.ivn.nl/activiteiten
   24 maart Meerdervoort Wo 24 maart
   1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

    This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

   23 Maart 2021
   1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.
   23 Maart 2021
   1. Zoogdieren in de UK. Meadow Mammals talk - Conservation Communities Project, talk by Jess Smallcombe from DBRC(Devon Biodiversity Records Centre) https://www.dbrc.org.uk/wildlife-sightings/
   2. https://eisma-media-groep.webinargeek.com/webinar/replay/O8Sizov_gdw/
   Zo 21 maart 2021
   1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   20 Maart 2021
   1. VKZC a href=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/scenario-s-voor-klimaatneutraal-energiesysteem/>Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
   2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
   4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
   5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
   6. TerugblikMadeleine Postma
   7. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   8. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   9. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
   10. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   11. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
   12. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   13. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   14. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   15. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop 17:05 Het Wad BNNVARA
   19 Maart 2021
   1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
   2. Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021
   3. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   4. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   5. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   6. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   7. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   8. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   9. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   10. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   11. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
   12. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   18 Maart 2021
   1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
   2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
   3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
   4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
   5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
    Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
    As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
    But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

   6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
   7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
   8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
   9. 19:30 Linde Slikveer Cursus KNNV
   10. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   17 Maart 2021
   1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
    18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

   2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
    Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

   3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
   4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
   5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
   6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   16 Maart 2021
   1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
   2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
   3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
   5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
    De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

   6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
    door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
    IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

   15 Maart 2021
   1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   2. Buurtwarmte Grunniger Power
   3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

   4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
    https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

   5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   14 Maart 2021
   1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
   2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.

  3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  4. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  5. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  6. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
  11 Maart 2021
  1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
  2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)
  10 Maart 2021
  1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
  2. Webinar Kleine marterachtigen VZZ Zoogdiervereniging
  3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
  4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
   door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

  5. Wie surft mee met de bij?
   door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

  6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
  7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
  8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
  9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
   door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

  10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
   door Lieven Devreese
   op 16 maart van 13u30 tot 14u30

  11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
  9 maart
  1. SOVON App AviNest hoort bij het Meetnet Nestkaarten van Sovon. In deze workshop laten we je stap voor stap zien hoe de app werkt
  2. SOVON Workshop LIVE ATLAS vogeltellingen voor LiveAtlas. Hoe kun je heel laagdrempelig en uitdagend vogels tellen voor de wetenschap?
  3. SOVON Joost van Bruggen en Albert de Jong.
   Lastige vogelgeluiden van dit moment.

   Is het een Zwartkop of toch een Tuinfluiter? Welk roepje is nu van de Tjiftjaf, en welke van de Fitis? Een uur lang luister en oefen je mee. Laat je verrassen en speel de quiz mee.

   • 08:56? - Zwartkop en Tuinfluiter
   • 20:15? – Snor en Sprinkhaanzanger
   • 31:05? – Bosrietzanger en Spotvogel
   • 39:38? – Braamsluiper en Grasmus
   • 49:48? – Pimpelmees en Koolmees
   • 56:30? – Boompieper en Graspieper

  6 maart
  1. Vlinderdag Vlinderstichting 2021
  2. Presentaties Vlinderdag Vlinderstichting 2021
  3. YouTube Vlinderdag Vlinderstichting 2021
  3 Maart 2021
  1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
  2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  Februari

  1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
  2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
  3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
  4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
  24 februari
  1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  21 Februari 2021
  1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
  20 Februari

  WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

  1. Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
  2. Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
  3. (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

  Genootschapsdag 2021

  1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
  2. Blok 1 Landschap
  3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
  4. Blok 2 Ongewervelden
  5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  8. Blok 4 Fauna
  9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg
  20 Januari 2021
 • (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

  (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

  19 Februari

  1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.
  17 Februari
  1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  10 februari
  1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
  3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
  4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
  5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
  6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
  7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
  8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
  9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
  10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
  11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul. 27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden 133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties

  Bumblebee Conference EIS Leiden

  1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
  2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
  3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
  4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
  5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
  6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
  7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

  Poster presentations February 20th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's
  1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
  2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
  3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
  4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
  5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
  6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt

  Saturday February 27th 2021

  1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
  2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
  3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
  4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
  5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

  Poster presentations February 27th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
  2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
  3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
  4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
  5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
  6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter
  Other research posters (not presented) 21 Februari 2021
  1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
  2. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg(20.00 uur)
   20 Januari 2021

  3. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
  4. 17-11-20: Boekweit, teelt, herkomst en meer door landbouwkundige Peter Brul
  5. 27-10-20: Wilde ideeën perceel Oud Ade door studenten Leidse universiteit
  .
  10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
  10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
  11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard
  19 december 2020

  Noord-Hollandse Natuurdag 2020

  1. Lars Buckx - Ringstation Vinkenbaan Van Lennep; 60 jaar ringonderzoek
  2. Vleermuismigratie over kust en zee door Sander Lagerveld
  3. Stadsflora van de Lage Landen door Ton Denters
  4. Presentatie themanummer Smient Tussen Duin & Dijk
  5. De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar broeihopen door Geert Timmermans
  6. Trekvissen in het Noordzeekanaal door Marco van Wieringen
  7. Resultaten insectencamera’s door Marten Schoonman
  8. Muggen en grutto's op plas-drassen door Dick Melman
  9. Hoe komen smienten de winter door? Door Piet Zomerdijk
  10. Effect klimaatverandering op waddenvogels door Jeroen Reneerkens
  11. 50 jaar Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland door Hans Stapersma
  12. Nachtvlinders van het Noordhollands Duinreservaat door Luc Knijnsberg

  27 November 2020
  Lezingen Landelijke Dag 2020 In de drie streams vind je een afwisselend programma over onder andere exoten en watervogels, het programma van de NOU over viseters en van Jaarrond Tuintelling over vijf jaar vogels tellen in Nederlandse tuinen.
  1. 1 Overige Lezingen
  2. 2 Program NOU
  3. 3 Jaarrond TuinTelling
  4. Exoten
  5. Boerenlandvogels
  6. Postcasts
  7. Arte Zoogdieren
  8. Ard MediaThek Erlebnis Erde: Haie eiskalt!
  9. Regelink TelemetrieOnderzoek Watervleermuis Suiker Unie Groningen
  10. Ecologisch Onderzoek Herinrichting Suikerunie Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw
  11. De SuikerZijde Gemeente Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw

  November

  Op zaterdag 14 november vond de 2020-editie van de RAVON-dag plaats, het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Dit jaar om bekende redenen geheel online, in de vorm van een webinar. Je kunt het hele ochtendprogramma integraal terugkijken. Wil je een specifiek onderdeel zien? Klik dan hieronder op een tijdcode. De live stream van de RAVON dag werd verzorgd door Yellenge (www.yellenge.nl).
  1. 00:00? Welkom door Ruud Foppen (dagvoorzitter) en Jean Eigenman (Raad van Toezicht)
  2. 08:45? 'De salamanderetende schimmel: een onzichtbare pandemie?' door Annemarieke Spitzen
  3. 31:30? Video: Vrijwilligersdag 2020
  4. 34:50 : 'Red de Paling' door Martijn Schiphouwer
  5. 47:45? Video: Vrijwilligers in Beeld
  6. 51:39? Prijzenfestival door Rob van Westrienen
  7. 1:08:00? 'De stikstofproblematiek nader uitgediept' door Maaijke Weijters
  8. 1:39:32? Lezing 4: 'Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel' door Koos Biesmeyer
  9. 2:08:36? Videopresentatie: Werkgroep Adderonderzoek Nederland
  10. 2:12:51? Videopresentatie: Snake Patrol Suriname

  September 2020

  5 September Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020 DIOPSIS insectencamera https://www.slideshare.net/SOVON/presentations https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
  1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020: Marten Schoonman

  133-Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

  NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,| Watch hundreds of award-winning documentaries, anywhere, for free,|
  NPO SpeelLijst Documentaires,|
  Documentaires,|
  NPO Radio Doc s,|
  NPO Radio Doc s,|
  IDFA,|
  IDFA,|
  NPO Collectie Documentaires , Devon Wildlife Trust Playlist

 • NCRV Natuur in de Stad Groningen
  https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
  natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
  https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
 • 133. Agenda, Excursies, Lezingen, Results, Presentaties
  פורסם ב יולי 28, 2021 02:37 אחה"צ על־ידי ahospers ahospers | 0 comments | הוספת תגובה
  94948 icon thumb

  8. August: Rückblick auf CNC 2021:KielRegion (+ CINEMARE-Filmvorführung)

  Moin liebe City Nature Challengers der KielRegion,

  mit 3-monatigem Abstand möchten wir gemeinsam mit Euch auf unsere erfolgreiche Teilnahme an der City Nature Challenge 2021 zurückblicken:
  Am 07. und 08. August findet der zweite Teil des Langen Tags der Stadtnatur Kiel unter anderem mit dem Nachhaltigkeitsfestival Kiel Kann Mehr am 07.08. statt.
  Am 08.08. möchten wir Euch und alle Interessierten gemeinsam mit dem CINEMARE Filmfestival in der Lille-Brauerei begrüßen.

  Ab 18 Uhr schauen wir zurück auf das Wochenende vom 30. April bis 3. Mai 2021, an dem sich fast 200 Beobachterinnen und Beobachter aus der KielRegion an der City Nature Challenge beteiligt und uns auf den ersten Platz innerhalb Deutschlands gehievt haben!

  Ein Kurzfilm greift einige Eindrücke im Schnelldurchlauf auf. Alison Young, die die CNC in unserer Partnerstadt San Francisco organisiert und die Challenge 2016 auch mit erfunden hat, gibt uns in einem aufgezeichneten Interview Einblicke in die internationale City Nature Challenge und einen Ausblick auf 2022.

  Wir möchten in diesem Rahmen die erfolgreichsten Teilnehmer*innen der diesjährigen CNC ehren und dies auch gerne mit dem Überreichen einer Urkunde bestätigen. @seeschwalbe @martin_nickol @sachensucher @humboldt1769 @hb24214 @rijans @simarillon @schattenbluemchen @kajojajeju @telemark @swanney, herzlich willkommen!

  Als besonderes "goody" zeigt das CINEMARE Filmfestival anschließend den preisgekrönten Dokumentarfilm "Haie eiskalt" . Nach dem Film (43min) berichtet der Fischereibiologe und Hai-Experte Dr. Matthias Schaber von seinem im Film gezeigten Projekt zu Hundshaien in der Nordsee und steht dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 20 Uhr geplant.

  Besucher*innen müssen sich beim Betreten der Brauerei registrieren (manuell oder per Luca-App), es herrscht eine Maskenpflicht im Gebäude. Da die Sitzplätze begrenzt sind und der Eintritt frei ist, bietet sich ein rechtzeitiges Erscheinen an.

  Nochmal die Daten:
  Sonntag, 08. August, 18 Uhr bis ca. 20 Uhr, Lille-Brauerei

  Ich hoffe, viele von Ihnen und Euch bei der Veranstaltung persönlich zu sehen und auch kennenzulernen.

  Wer Fragen oder Kommentare hat, schreibe sie gerne unter diesen Beitrag.

  פורסם ב יולי 28, 2021 01:55 אחה"צ על־ידי tuenf tuenf | 1 comment | הוספת תגובה
  110784 icon thumb

  Casual training at Fishermans beach today at 3

  Hello All, A few data collectors are meeting at Fishemans beach to collect data at 3pm. I will be joining them to help with training and collection. Join us if you are free! Debbie

  פורסם ב יולי 28, 2021 11:53 לפנה"צ על־ידי debbiemerriam debbiemerriam | 0 comments | הוספת תגובה
  Thumb

  Η σημερινή Παρατήρηση της Ημέρας έρχεται από την Ελλάδα!

  Η σημερινή Παρατήρηση της Ημέρας του iNaturalist έρχεται από την Ελλάδα!

  O Κρίνος Της Θάλασσας, Pancratium maritimum, καταγράφηκε στην Κέρκυρα, από τον χρήστη laszlozoltan.

  Συγχαρητήρια!!!

  Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την καταγραφή εδώ.

  פורסם ב יולי 28, 2021 08:37 לפנה"צ על־ידי dkats dkats | 0 comments | הוספת תגובה
  Thumb

  Sphinx maurorum

  La esfinge meridional del pino, Sphinx maurorum, es una mariposa propia de la Península Ibérica que vive en bosques de pinos, de los cuales se alimentan sus orugas. Este ejemplar se colocó en esta columna desde las 10 de la mañana, permaneciendo en absoluta inmovilidad hasta la puesta del sol, unas 12 horas más tarde.

  A las 21:30 h, pasados unos 10 minutos tras la puesta del sol, comenzó a mover las alas en un ejercicio de calentamiento, después de otros 10 minutos emprendió el vuelo y desapareció. En este vídeo se puede ver el calentamiento grabado en alta velocidad (el primer segundo y e el último se reproduce a velocidad normal para poder comparar).

  פורסם ב יולי 28, 2021 08:01 לפנה"צ על־ידי jjdeharo jjdeharo | תצפית 1 | 0 comments | הוספת תגובה
  Thumb

  Lost River Cave Night Observation

  Insects observed on 7/26/2021, at night, using UV lighting. Observations took place from dusk (approximately 8 pm) until 10:30 pm.

  פורסם ב יולי 28, 2021 03:37 לפנה"צ על־ידי reupurtbones reupurtbones | 46 תצפיות | 0 comments | הוספת תגובה
  Thumb

  Biólogo cria projeto para catalogar borboletas em Laguna.

  O jornal de comunicação local "Agora Laguna" publicou no dia 13/07/2021 uma matéria sobre a criação do projeto "Borboletas de Laguna- SC". A divulgação foi feita na página oficial do jornal assim como em suas redes sociais e teve mais de 3800 visualizações.

  https://agoralaguna.com.br/2021/07/biologo-cria-projeto-para-catalogar-borboletas-em-laguna/

  https://www.facebook.com/agoralaguna/posts/979422459557039/

  Elas estão presentes em vários locais de Laguna, mas nunca passaram por um processo geral de catalogação. Com esse objetivo, o biólogo gaúcho Leandro Ramos Duarte, 28 anos, deu início a um projeto para fotografar e registrar dados sobre a presença das borboletas na cidade juliana e nos municípios da região. A ideia é conseguir mapear o maior número possível de espécies e permitir que se crie um perfil sobre quais fazem parte do ambiente natural local. Alguns exemplares de borboletas raras já apareceram, inclusive.

  Duarte é natural de Porto Alegre, mas tem raízes aqui na cidade: os avós são daqui e ele começou a residir no município este ano. Graduado em Ciências Biológicas pela Ulbra e mestre na área pela UFRGS, o especialista precisou concluir essa última etapa acadêmica antes de começar a pesquisar as borboletas, definidas como sua “paixão na área dos estudos”.

  Criado a partir da vontade de dividir com mais pessoas e difundir conhecimento sobre a grande diversidade de espécies que existem na região, o Borboletas de Laguna surge com dois objetivos, segundo seu idealizador. “O primeiro é registrar e identificar as espécies de borboletas da região e segundo é transformar isso em diversos materiais que possam servir de informação, visando tanto o conhecimento da fauna local quanto a educação ambiental. O interesse é que esses materiais possam servir tanto para futuros estudos, interesses de escolas locais, quanto para a população em geral que tenha interesse em saber mais sobre as borboletas da região que residem”, explica.

  A escolha da cidade juliana como base da iniciativa se deu pelo fato de Laguna ser repleta de áreas naturais e com uma grande diversidade de ambientes. “Contudo, o município não conta com nenhum guia ou projeto que estude essas espécies ainda. Isso faz de Laguna um ótimo lugar para se estudar borboletas”, justifica. Já são mais de 130 registros feitos, que totalizam 54 espécies cadastradas na região lagunar. “Mas esse número ainda representa pouco do que realmente ocorre nessa região tão rica em borboletas e isso será possível de perceber quando o projeto tiver cerca de um ano inteiro de andamento”, observa.

  O projeto tem pouco mais de um mês de existência e funciona através de uma plataforma virtual, o iNaturalist, que funciona como uma grande rede social científica, utilizada por naturalistas, científicos, biólogos, e pessoas comuns com o objetivo de construir e mapear a biodiversidade no mundo, através do compartilhamento de observações.

  “Podemos contar então com registros fotográficos de qualquer cidadão que fotografe uma borboleta e também guarde os dados de localidade e data. Com esses dados temos um registro válido para o projeto. Esses registros podem ser enviados pela plataforma do iNaturalist para os interessados em se cadastrar como colaboradores diretos, ou diretamente para minha pessoa caso queiram fazer uma contribuição, nesse caso o colaborador será mencionado no registro”, explica Duarte.

  O projeto é de baixo custo e mantido com recursos próprios e apoio da plataforma. Mas não estão descartadas parcerias para evoluir os meios de atuação do Borboletas de Laguna. Para acessar e conferir os registros já feitos, acesse aqui.
  https://www.inaturalist.org/projects/borboletas-de-laguna-sc

  Texto retirado do Jornal Agora Laguna publicado em 13/07/2021.

  פורסם ב יולי 28, 2021 03:32 לפנה"צ על־ידי leandroramosduarte leandroramosduarte | 0 comments | הוספת תגובה
  Thumb

  Puzzle-patterns on felid undersides

  The leopard (Panthera pardus) and the jaguar (Panthera onca) have camouflage colouration, and this includes their chests when they sit up: https://www.alamy.com/stock-photo-leopard-panthera-pardus-using-termite-mound-as-vantage-point-masai-32263955.html and https://adwimages.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/Male-Jaguar_04.jpg.

  By contrast, the chest of the closely-related snow leopard (Panthera uncia) is so pale and spotless that it seems to qualify as a pectoral flag: https://www.alamy.com/stock-photo-snow-leopard-panthera-uncia-adult-sitting-on-rock-captive-switzerland-78427404.html and https://www.alamy.com/close-up-of-snow-leopard-uncia-uncia-sitting-in-field-image281927193.html and https://www.123rf.com/photo_11673800_adult-snow-leopard-sitting-on-the-rock-looking-away.html and https://www.meowingtons.com/blogs/lolcats/photos-of-snow-leopards-biting-their-own-tails-are-everything.

  Does this really make the figure conspicuous, or is it part of the camouflage against a mosaic of snow-patches among the rocks?

  In the case of the tiger (Panthera tigris) there is a white, stripeless surface on the brisket, but on the sitting figure this is too low to catch the light: https://www.alamy.com/male-tiger-sitting-up-looking-intently-forwards-into-the-distance-image69669876.html and https://www.canstockphoto.com/close-up-tiger-52793325.html.

  The cheetah (Acinonyx jubatus) is more similar to the tiger than to the snow leopard: https://www.alamy.com/stock-photo-female-cheetah-81726699.html. However, the long forelegs of the cheetah give it such an upright pose, while sitting, that the white, spotless brisket can look conspicuous in certain illuminations: https://www.alamy.com/cheetah-acinonyx-jubatus-image7758377.html. To the degree that the cheetah qualifies for a pectoral flag, this may serve in mimicry of the lion (Panthera leo), as I will illustrate in a forthcoming Post.

  In the cases of leopard, jaguar and tiger, a different puzzle arises: the spotting or striping on the belly are so graphic that this seems incongruous with the countershading of the ground-colour in the same animals. Please see the photos below.

  Here, my explanation would be that leopard and jaguar often hide in trees, the bold blotching on their bellies actually camouflaging them when viewed from below (e.g. see https://www.inaturalist.org/observations/9644461). But this leaves the tiger still a puzzle because this species seldom hides in trees.

  Tiger: https://focusedcollection.com/465227104/stock-photo-tigers-captivity-panthera-tigris-corbetti.html and http://www.travelteamimages.com/big301600.html and https://www.dreamstime.com/stock-photo-tiger-lying-back-danger-image54978009 and https://www.dreamstime.com/stock-photo-tiger-lying-back-sweltering-hot-near-pool-image78296044 and https://www.dreamstime.com/high-angle-shot-white-tiger-lying-its-back-image192732848 and https://www.dreamstime.com/stock-photo-tiger-lying-her-back-berlin-zoo-germany-photo-made-image-you-see-partially-hidden-long-rock-mass-bed-image61100820

  Leopard: https://www.istockphoto.com/photo/leopard-lying-on-its-back-gm89140038-2948132 and https://www.dreamstime.com/leopard-lying-its-back-grasslands-maasai-mara-kenya-leopard-its-back-image109364103 and https://www.shutterstock.com/image-photo/leopard-lying-on-his-back-sand-635997944 and https://imgur.com/gallery/U5DvgfV

  Jaguar: https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/jaguar-lying-on-the-back-on-sand-bank-close-to-water-pantanal-brazil/N99-1977185/1 and https://www.shutterstock.com/image-photo/leopard-lying-on-his-back-sand-635997944

  Cheetah: https://www.needpix.com/photo/1317451/cheetah-big-cat-wildanimal-wildlife-upsidedown-lying-back-tummy and https://www.dmuth.org/cheopard/a-typical-cheetah-lying-on-back/ and https://www.dreamstime.com/cheetah-lying-its-back-dry-grass-breeding-center-outside-johannesburg-south-africa-cheetah-lying-its-back-image142999287 and https://www.shutterstock.com/image-photo/cheetah-lying-on-back-south-african-427923721 and https://www.istockphoto.com/photo/a-picture-of-a-cheetah-lying-on-its-back-gm1143330626-307011984

  Snow leopard: https://mltshp-cdn.com/r/1FAXX and https://www.alamy.com/snow-leopard-lying-on-its-back-image67311174.html and https://external-preview.redd.it/_-2UN1Vv94ulE-tEgJdBDZY9Mdltd7tcPJEe71Cm-ps.jpg?auto=webp&s=3c265930909e37de7e80c9d792b22671639f4684 and http://www.storytrender.com/93504/jazz-hands-stunning-snow-leopards-jump-caught-on-camera/

  פורסם ב יולי 28, 2021 01:56 לפנה"צ על־ידי milewski milewski | 0 comments | הוספת תגובה
  Thumb

  Sorting the genus Cornus into subgenera

  Genus Cornus

  This post was originally intended to be a wiki to facilitate the organization of the genus Cornus into subgenera, following a flag which sought to bring together the "dwarf dogwoods" under their subgenus in order to allow for identifiers to offer a narrower ID for the often indistinguishable Cornus canadensis and Cornus unalaschkensis, but which separates them from the trees and shrubs which make up much of the genus.

  Qiu-Yun (Jenny) Xiang's 2006 paper (ref 1) appears to be the most recent and most complete treatment of the genus Cornus which includes information on the widely-used subgenera. The authors note that the present division of the subgenera is imperfect, however it is what we have to work with and if is revised in the future, changes can be dealt with then.

  One additional group may be required for hybrids which involve parent species from two different subgenera, or otherwise they can be left directly below the genus.

  Species List

  Current (iNat)

  List of species currently listed on iNaturalist. Some species appear to be duplicates. Once merged, please strike the synonym from the list with tildes.

  Possible Synonyms

  These entries appear to be synonyms of other species. Once merged, please strike the synonym from the list with tildes.
  • Cornus alpina
  • Cornus japonica

  Possible Additions

  Species not presently included on the list. Once added, please strike the entry from the list with tildes.
  • Cornus austrosinensis
  • Cornus oligophlebia
  • Cornus quinquenervis
  • Cornus eydeana
  • Cornus × rutgersensis

  Subgroups & Subgenera

  Qiu-Yun (Jenny) Xiang's 2006 paper breaks the genus into 4 clades which contain a total of 10 subgenera. I've organized the species following her arrangement.

  I. Blue- or White-fruited Dogwoods

  Yinquania

  Kraniopsis

  Mesomora

  II. Cornelian Cherries

  Afrocrania

  Cornus

  Sinocornus

  III. Big-bracted Dogwoods

  Discocrania

  Cynoxylon

  Syncarpea

  IV. Dwarf Dogwoods

  Arctocrania (Dwarf Dogwoods)

  V. Intrer-Clade Hybrids?

  Subgenus not specified

  References

  1. Qiu-Yun (Jenny) Xiang, David T. Thomas, Wenheng Zhang, Steven R. Manchester, Zack Murrell, Species level phylogeny of the genus Cornus (Cornaceae) based on molecular and morphological evidence—implications for taxonomy and Tertiary intercontinental migration, Taxon, 2006, 9-30. DOI: 10.2307/25065525. PDF
  2. Chuanzhu Fan, (Jenny) Qiu-Yun Xiang, Phylogenetic relationships within Cornus (Cornaceae) based on 26S rDNA sequences, American Journal of Botany, 2001, —. DOI: 10.2307/2657096
  3. Zack E. Murrell, Dwarf Dogwoods: Intermediacy and the Morphological Landscape, Systematic Botany, 1994, 539-556. DOI: —
  4. Zack E. Murrell, Phylogenetic Relationships in Cornus (Cornaceae), Systematic Botany, 1993, 469-495. DOI: 10.2307/2419420
  5. QY Xiang, DE Soltis, PS Soltis, Phylogenetic relationships of Cornaceae and close relatives inferred from matK and rbcL sequences, American Journal of Botany, 1998, —. DOI: 10.2307/2446317
  6. Qiu-Yun (Jenny) Xiang, Steve R. Manchester, David T. Thomas, Wenheng Zhang, Chuanzhu Fan, PHYLOGENY, BIOGEOGRAPHY, AND MOLECULAR DATING OF CORNELIAN CHERRIES (CORNUS, CORNACEAE): TRACKING TERTIARY PLANT MIGRATION, Evolution, 2005, 1685-1700. DOI: 10.1111/j.0014-3820.2005.tb01818.x

  פורסם ב יולי 27, 2021 11:57 אחה"צ על־ידי murphyslab murphyslab | 0 comments | הוספת תגובה
  106649 icon thumb

  Ni Sa Bula and Welcome

  TO: @fijicsky @maractwin @gsbadmin @jakeyjakes @manta_luke @stephen169 @nasiga @nunia @obinfiji @popaul @sema_v @tomvierus

  Hello everyone, Hope you, your family and colleagues are all safe and well during these difficult times.

  I am just doing an initial test post here to the journal to all members of the 2000 Fiji GSB and of the Fiji Nature iNaturalist Page.

  I am helping to coordinate for the the 2021 Fiji Great Southern Bioblitz in October, so I am trying to round up everyone so we can get a team together to start planning. I have sent out some emails to Nature Fiji, Birdlife and other NGO people recently and am testing this journal feature here, to see how it works.

  As a first step, could anyone who is keen to be involved get back to me with your email, and then I can make sure you are part of the planning process. Could you also join this Great Southern Bioblitz 2021 - Fiji/Viti Levu's Page here, so that way you can be included in any updates here.

  Thanks everybody, and feel free to ask any questions or comments.

  All the best
  Kevin

  פורסם ב יולי 27, 2021 11:56 אחה"צ על־ידי birdexplorers birdexplorers | 1 comment | הוספת תגובה
  79961 icon thumb

  Caterpillar Count!

  I thought some of you would be interested in a citizen science project called Caterpillar Count!, which comes to us from the University of North Carolina. They describe the project as "a citizen science project for measuring the seasonal variation, also known as phenology, and abundance of arthropods like caterpillars, beetles, and spiders found on the foliage of trees and shrubs."

  Check out their website for more details: caterpillarscount.unc.edu

  פורסם ב יולי 27, 2021 11:27 אחה"צ על־ידי biologymatt biologymatt | 0 comments | הוספת תגובה
  עוד