תמונות/קולות

מתצפת.ת

b_louboutin

תאריך

מאי 28, 2023 03:52 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fauna_mirifica

תאריך

אפריל 17, 2024 11:12 לפנה"צ CEST

מקום

Matera, Italien (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סבראש (Jynx torquilla)

מתצפת.ת

rollier

תאריך

ספטמבר 8, 2023 05:38 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

faluke

תאריך

פברואר 26, 2022 12:46 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philomel

תאריך

מרץ 2, 2024 08:04 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gypp

תאריך

דצמבר 12, 2023 03:57 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carnifex

תאריך

יולי 19, 2018 01:18 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rafael_carbonell

תאריך

ספטמבר 9, 2019 04:05 אחה"צ CEST

תיאור

Femella de Andrena limata, 15.iv.2019, libant Asteraceae. Longitud de 13 mm. CAP: Antena amb artells antenals de proporcions longitud/amplada (a 4.5 x) de A4 = F3 = 10/11 (tercer segment del flagel una mica més curt que ample) i A5 = F4 = 11/11 (quart segment del flagel tan curt com ample). Fòvea ampla, tant ampla com la meitat de mitja cara (f = 0,51). Clipi densament puntejat, parcialment arrugat però sense arrugues creuades (espais entre els punts majoritàriament <0,5 el Ø d’1 punt). Labre amb lamel·la de forma trapezoidal, molt més ampla que llarga. Temples densa i clarament puntejades. Cara amb pèls marrons. MESOSOMA: Tòrax cobert amb llargs pèls erectes, no ajaguts. Pilositat marró-groguenca al dors i als costats del tòrax; costats amb alguns pèls foscos. Propodeu, vist de costat, amb l’àrea central arrodonida, no abruptament inclinada. Àrea central, a dalt de tot, arrugada; al mig i a sota, finament granulada. Parts laterals del propodeu toscament esculpides o arrugades, com la part de dalt de l’àrea central. Costats del propodeu sense corbícula o escopa propodeal. Mesopleura puntejada o xagrinada, no esculpida en forma de bresca. Tègules negres. ALES: Ales amb nervació groguenca. Marge posterior de l'ala posterior recte, no escotat. POTES: Tegument de les potes negre. Escopa uniformement negra. Fèmurs posteriors arrodonits a la cara posterior. Esperons de la tíbia posterior marró-vermellosos. Esperó intern de la tíbia posterior no dilatat a la base. METASOMA: Tegument del gàster negre, sense reflexes metàl·lics. Terguit 1 arrodonit als costats, sense una cresta. Terguits 2 i 3 amb les parts basals puntejades densament (espais entre els punts de la mida del Ø d’1 punt) i les parts apicals o depressions més finament puntejades; la depressió de T2 brillant entre els punts. Terguits amb el disc gairebé nu, amb bandes apicals laxament piloses, de pèls clars; amb franges de pèl clars indistintes als costats. Terguit 6 cobert de pèls marrons. Pigidi arrodonit al final. COMENTARI: Determinació de l’espècie seguint Schmidt-Egger & Scheuchl 1997 i Osychnyuk 1978. Osychnyuk 19078 descriu les àrees laterals del propodeu tant finament granulades com la part del mig de l’àrea central, caràcter que considerem erroni.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luca_nimals

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Aquitaine, FR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luca_nimals

תאריך

מרץ 2024

מקום

Aquitaine, FR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthieu_gauvain

תאריך

נובמבר 15, 2023 08:52 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karimstrohriegl

תאריך

מאי 30, 2023 12:51 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jean-yves_boutet

תאריך

יולי 2023

מקום

Aquitaine, FR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvain_naturaliste

תאריך

אוקטובר 22, 2023 01:34 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juan_sphex

תאריך

אוקטובר 14, 2023 02:19 אחה"צ CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת.ת

cedg

תאריך

אוקטובר 15, 2023 04:18 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

larseno

תאריך

יולי 5, 2023 04:16 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benoitnabholz

תאריך

יוני 16, 2023 03:33 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertomanganaro

תאריך

אוגוסט 17, 2023 05:30 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clara_g

תאריך

אוקטובר 19, 2019 12:16 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tmenut

תאריך

יולי 2000

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvain_naturaliste

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Aquitaine, FR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chrsavon

תאריך

יוני 27, 2023 11:27 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgiriens

תאריך

יוני 24, 2023 08:12 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alainroujas

תאריך

אפריל 23, 2020 01:45 אחה"צ +00

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvain_naturaliste

תאריך

מאי 1, 2023 08:34 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elwood_beetle

תאריך

מאי 5, 2023 11:17 אחה"צ CEST

מקום

Artigues (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicovereecken

תאריך

מאי 3, 2023 10:45 אחה"צ EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rafael_carbonell

תאריך

אפריל 27, 2022 02:01 אחה"צ CEST

תיאור

On Lavandula stoechas
https://www.facebook.com/groups/abejas.avispas.ibericas/posts/1351962421881932/
J.L.Romero M. Galbany & det.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

xavimarco

תאריך

אפריל 9, 2023 12:14 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philomel

תאריך

אפריל 27, 2023 08:15 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgiriens

תאריך

אפריל 13, 2023 05:46 אחה"צ CEST

מקום

Lucques, Italie (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgiriens

תאריך

אפריל 13, 2023 05:46 אחה"צ CEST

מקום

Lucques, Italie (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gogol

תאריך

מרץ 22, 2023 03:30 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgiriens

תאריך

מרץ 15, 2023 11:41 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מה

בנאית אדמונית (Megachile sicula)

מתצפת.ת

sgiriens

תאריך

מרץ 16, 2023 04:53 אחה"צ CET