ארכיון יומן של פברואר 2018

פברואר 20, 2018

Global Polistes Listing

NOTE: This listing is a work in progress based on literature review. At current, this listing is limited to the Americas. As many countries lack a good photographic and taxonomic reference, it's possible that some of the specie names listed below include synonyms, obsolete and unrecognized taxa, or misreported species. At some point, I hope to be able to expand this information into some decent guides.

United States

• Polistes annularis
• Polistes apachus
• Polistes arizonensis
• Polistes aurifer
• Polistes bahamensis
• Polistes bellicosus
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes carolina
• Polistes comanchus comanchus
• Polistes comanchus navajoe
• Polistes dominula
• Polistes dorsalis (dorsalis)
• Polistes dorsalis californicus
• Polistes dorsalis neotropicus
• Polistes exclamans
• Polistes flavus
• Polistes fuscatus

• Polistes hirsuticornis (P. sp. A)
Polistes instabilis (restricted to far-south Texas)
• Polistes kaibabensis
• Polistes major (major)
• Polistes major castaneicolor
• Polistes major-castaneicolor
(intermediate)
• Polistes metricus
• Polistes pacificus
(restricted to far-south Texas)
• Polistes palmarum (restricted to far-south California)
• Polistes parametricus (P. sp. B)
• Polistes rubiginosus (P. perplexus)

Hawaii

• Polistes aurifer
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes exclamans
• Polistes jadwigae (?)
• Polistes olivaceus
• Polistes tepidus malayanus (?)

Canada

Polistes aurifer (western)
• Polistes dominula
• Polistes fuscatus
(eastern)

Mexico

• Polistes apachus
• Polistes apicalis
• Polistes arizonensis
• Polistes aurifer
• Polistes boharti
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes comanchus comanchus
• Polistes comanchus navajoe
• Polistes dominula
• Polistes dorsalis (dorsalis)
• Polistes dorsalis californicus
• Polistes dorsalis clarionensis
(Clarion Island)
• Polistes dorsalis neotropicus
• Polistes exclamans
(mostly restricted to nearby Texas)
• Polistes flavus
• Polistes instabilis
• Polistes lineonotus
• Polistes major (major)
• Polistes major castaneicolor
(restricted to Baja Cali, Sonora, Chihuahua, Jalisco)
Polistes mexicanus (P. canadensis mexicanus)
• Polistes oculatus
• Polistes pacificus
• Polistes pseudoculatus (Chihuahua)
• Polistes rossi (Baja California)
• Polistes stabilinus
• Polistes veracrucis

Central America

• Polistes apicalis
• Polistes aterrimus
• Polistes bequeartellus
• Polistes bicolor
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes carnifex rufipennis
• Polistes deceptor
• Polistes dorsalis neotropicus
• Polistes erythrocephalus
• Polistes franciscanus
• Polistes goeldii
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes instabilis
• Polistes major (major)
• Polistes major bonaccensis
• Polistes major weyrauchi
• Polistes myersi (myersi)
(P. versicolor mysersi)
• Polistes occipitalis
• Polistes oculatus
• Polistes pacificus
• Polistes stabilinus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor (versicolor)

Guatemala

• Polistes apicalis
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes dorsalis neotropicus
• Polistes franciscanus
• Polistes instabilis
• Polistes major (major)

Belize

• Polistes apicalis
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes instabilis
• Polistes oculatus
• Polistes pacificus

El Salvador

• Polistes bequeartellus
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes goeldii
• Polistes major (major)

Honduras

• Polistes apicalis
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes carnifex rufipennis
• Polistes dorsalis neotropicus
• Polistes instabilis
• Polistes major (major)
• Polistes major bonaccensis
• Polistes oculatus
• Polistes pacificus

Nicaragua

• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes erythrocephalus
• Polistes instabilis
• Polistes major (major)
• Polistes pacificus

Costa Rica

• Polistes apicalis
• Polistes aterrimus
• Polistes bicolor
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes dorsalis neotropicus
• Polistes erythrocephalus
• Polistes goeldii
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes instabilis
• Polistes major (major)
• Polistes myersi (myersi)
• Polistes oculatus
• Polistes pacificus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor (versicolor)

Panama

• Polistes bicolor
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes deceptor
• Polistes erythrocephalus
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes major weyrauchi
• Polistes myersi (myersi)
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes versicolor (versicolor)

Caribbean Islands

• Polistes bahamensis
• Polistes crinitus
• Polistes cubensis
• Polistes dominicus
• Polistes dorsalis maritimus
• Polistes incertus
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes major (major)
• Polistes minor
• Polistes myersi curvassavicus
• Polistes pacificus
• Polistes poeyi (poeyi)
• Polistes poeyi haitensis
• Polistes versicolor (versicolor)

Bahamas

• Polistes bahamensis
• Polistes dorsalis maritimus
• Polistes major (major)

Cuba

• Polistes cubensis
• Polistes incertus
• Polistes major (major)
• Polistes poeyi (poeyi)

Cayman Islands

• ?

Jamaica

• Polistes crinitus
• Polistes dorsalis (dorsalis)
• Polistes fuscatus
• Polistes major (major)

Haiti

•  Polistes incertus
• Polistes minor
• Polistes poeyi haitensis

Dominican Republic

• Polistes crinitus
• Polistes incertus
• Polistes major (major)
• Polistes minor
• Polistes poeyi haitensis

Puerto Rico

• Polistes crinitus
• Polistes major (major)
• Polistes minor

Lesser Antilles

• Polistes crinitus (Guadeloupe, St. Croix, St. Barthélemy, St. Kitts, Anguilla, Nevis, Montserrat, Antigua, Dominicana)
• Polistes dominicus (St. Kitts, Montserrat, Martinique, Barbados, Sta. Lucia, St. Vincent, Mustique, Carriacou)
• Polistes fuscatus (Barbados)
• Polistes myersi curvassavicus (Aruba, Bonaire, Curaçao, Netherlands Antilles)
• Polistes versicolor (versicolor) (Grenada)

Trinidad & Tobago

• Polistes carnifex rufipennis
• Polistes dominicus
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes major (major)
• Polistes pacificus
• Polistes versicolor (versicolor)

South America (mainland)

• Polistes actaeon
• Polistes adelphus
• Polistes angulinus
• Polistes apicalis
• Poliste atrox
• Polistes bequeartianus
• Polistes bicolor
• Polistes biguttatus
• Polistes billardieri (billardieri)
• Polistes billardieri biglumoides
• Polistes billardieri ruficornis
• Polistes binotatus
• Polistes brevifissus
• Polistes buyssoni
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes canadensis borientalis
• Polistes candidoi
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes carnifex boliviensis
• Polistes carnifex rufipennis
• Polistes cavapyta
• Polistes cavapytiformis
• Polistes cinerascens
• Polistes claripennis
• Polistes consobrinus
• Polistes davillae
• Polistes deceptor
• Polistes dominula
• Polistes eburneus
• Polistes erythrocephalus
• Polistes ferreri
• Polistes geminatus (geminatus)
• Polistes geminatus guyanensis
• Polistes goeldii
• Polistes huacapistana
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes infuscatus anduzei
• Polistes infuscatus ecuadorius
• Polistes infuscatus mariae
• Polistes infuscatus metensis
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes lanio satanulus
• Polistes lanio weberi
• Polistes major (major)
• Polistes major colombianus
• Polistes major weyrauchi
• Polistes maranonensis
• Polistes melanosoma
• Polistes melanotus
• Polistes moraballi
• Polistes myersi (myersi)
(P. versicolor mysersi)
• Polistes niger
• Polistes ninabamba
• Polistes notatipes
• Polistes obscurus
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes paraguayensis
• Polistes penai
• Polistes peruvianus
• Polistes ridleyi
• Polistes rufidens
• Polistes rufiventris
(P. erythrogaster)
Polistes satan
• Polistes simillimus
• Polistes subsericeus
• Polistes testaceicolor
• Polistes thoracicus
• Polistes torresae
• Polistes versicolor (versicolor)
• Polistes versicolor flavoguttatus
• Polistes versicolor kaieteurensis
• Polistes weyrauchorum
• Polistes xanthogaster (xanthogaster)
• Polistes xanthogaster willei

Colombia

• Polistes adelphus
• Polistes aterrimus
• Polistes bicolor
• Polistes billardieri (billardieri)
• Polistes billardieri biglumoides
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes carnifex boliviensis
• Polistes carnifex rufipennis
• Polistes erythrocephalus
• Polistes goeldii
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes infuscatus ecuadorius
• Polistes infuscatus mariae
• Polistes infuscatus metensis
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes major colombianus
• Polistes major weyrauchi
• Polistes melanotus
• Polistes myersi (myersi)
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes rufidens
• Polistes rufiventris
• Polistes subsericeus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor (versicolor)

Venezuela

• Polistes aterrimus
• Polistes bicolor
• Polistes billardieri biglumoides
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes cubensis
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes infuscatus anduzei
• Polistes lanio weberi
• Polistes major (major)
• Polistes major weyrauchi
• Polistes myersi (myersi)
• Polistes pacificus
• Polistes rufidens
• Polistes subsericeus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor (versicolor)

Guyana

• Polistes angulinus
• Polistes billardieri (billardieri)
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes deceptor
• Polistes geminatus guyanensis
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes melanosoma
• Polistes moraballi
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes rufiventris
• Polistes subsericeus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor kaieteurensis
• Polistes versicolor (versicolor)

Suriname

• Polistes bicolor
• Polistes billardieri (billardieri)
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes carnifex rufipennis
• Polistes deceptor
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes subsericeus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor (versicolor)

French Guiana

• Polistes apicalis
• Polistes bicolor
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex rufipennis
• Polistes geminatus (geminatus)
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor (versicolor)

Ecuador

• Polistes adelphus
• Polistes aterrimus
• Polistes bicolor
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes cinerascens
• Polistes deceptor
• Polistes erythrocephalus
• Polistes goeldii
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes infuscatus ecuadorius
• Polistes pacificus
• Polistes rufiventris
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor flavoguttatus
• Polistes versicolor (versicolor)
• Polistes weyrauchorum

Brazil

• Polistes actaeon
• Polistes atrox
• Polistes bicolor
• Polistes biguttatus
• Polistes billardieri (billardieri)
• Polistes billardieri biglumoides
• Polistes billardieri ruficornis
• Polistes binotatus
• Polistes brevifissus
• Polistes canadensis borientalis
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes cavapyta
• Polistes cavapytiformis
• Polistes cinerascens
• Polistes claripennis
• Polistes consobrinus
• Polistes davillae
• Polistes deceptor
• Polistes erythrocephalus
• Polistes ferreri
• Polistes geminatus (geminatus)
• Polistes goeldii
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes lanio satanulus
• Polistes major (major)
• Polistes melanosoma
• Polistes niger
• Polistes notatipes
• Polistes obscurus
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes paraguayensis
• Polistes ridleyi
• Polistes rufiventris
• Polistes satan
• Polistes simillimus
• Polistes subsericeus
• Polistes testaceicolor
• Polistes thoracicus
• Polistes torresae
• Polistes versicolor kaieteurensis
• Polistes versicolor (versicolor)

Peru

• Polistes aterrimus
• Polistes bicolor
• Polistes billardieri biglumoides
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes carnifex boliviensis
• Polistes claripennis
• Polistes deceptor
• Polistes erythrocephalus
• Polistes goeldii
• Polistes huacapistana
• Polistes infuscatus (infuscatus)
• Polistes infuscatus anduzei
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes major weyrauchi
• Polistes maranonensis
• Polistes ninabamba
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes peruvianus
• Polistes rufiventris
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor flavoguttatus
• Polistes versicolor (versicolor)
• Polistes weyrauchorum
• Polistes xanthogaster willei

Bolivia

• Polistes aterrimus
• Polistes billardieri biglumoides
• Polistes buyssoni
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes candidoi
• Polistes carnifex boliviensis
• Polistes cinerascens
• Polistes deceptor
• Polistes erythrocephalus
• Polistes ferreri
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes occipitalis
• Polistes pacificus
• Polistes paraguayensis
• Polistes penai
• Polistes simillimus
• Polistes subsericeus
• Polistes testaceicolor
• Polistes versicolor flavoguttatus
• Polistes versicolor (versicolor)
• Polistes xanthogaster (xanthogaster)

Chile

• Polistes buyssoni
• Polistes weyrauchorum

Paraguay

• Polistes actaeon
• Polistes billardieri ruficornis
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes cinerascens
• Polistes consobrinus
• Polistes deceptor
• Polistes eburneus
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes melanosoma
• Polistes obscurus
• Polistes pacificus
• Polistes paraguayensis
• Polistes simillimus
• Polistes versicolor (versicolor)

Uraguay

• Polistes billardieri ruficornis
• Polistes cavapyta
• Polistes cinerascens
• Polistes consobrinus
• Polistes ferreri

Argentina

• Polistes actaeon
• Polistes bequeartianus
• Polistes billardieri ruficornis
• Polistes brevifissus
• Polistes buyssoni
• Polistes canadensis (canadensis)
• Polistes carnifex (carnifex)
• Polistes cavapyta
• Polistes cinerascens
• Polistes consobrinus
• Polistes deceptor
• Polistes ferreri
• Polistes lanio (lanio)
• Polistes melanosoma
• Polistes obscurus
• Polistes paraguayensis
• Polistes simillimus
• Polistes versicolor (versicolor)
• Polistes xanthogaster (xanthogaster)

Acknowledgements

Distributional notes are based on the work of Dr. James M. Carpenter (1996) with some updates based on recent taxonomic work. As always, the work by Dr. Matthias Buck has been a major basis for species occurring in the US and Canada.

הועלה ב-פברואר 20, 2018 02:02 אחה"צ על ידי jonathan142 jonathan142 | 0 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים