תמונות/קולות

מתצפת.ת

cooliana_

תאריך

ספטמבר 13, 2023 11:56 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wldlcmna

תאריך

ספטמבר 17, 2023 11:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whichchick

תאריך

יולי 16, 2016 12:47 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdelli12

תאריך

יוני 18, 2019 05:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jayhorn

תאריך

יולי 21, 2022 01:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jayhorn

תאריך

מאי 13, 2021 04:15 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

illinoisbotanizer

תאריך

יוני 2022

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tren10lee

תאריך

יוני 19, 2023 11:13 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

feral-hd

תאריך

יולי 4, 2022 08:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jdzadik

תאריך

ספטמבר 26, 2020 12:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rock_bell

תאריך

יוני 20, 2022 07:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycoweise

תאריך

אוקטובר 14, 2022 01:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

אירוסיים (סוג Iris)

מתצפת.ת

sharonoutside

תאריך

מרץ 7, 2021 03:16 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wasylbakowsky

תאריך

ספטמבר 13, 2021 03:03 אחה"צ EDT

תיאור

Stems super glaucous, leaves with petiole ca. 1cm long, narrow leaves. Keys out to H. strumosus, but it is not this species.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

casandrap

תאריך

יולי 4, 2023 07:32 אחה"צ EDT

מקום

Elkin (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scadwell

תאריך

יוני 18, 2017 09:51 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leah280

תאריך

יולי 24, 2019 08:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maybknot

תאריך

יולי 13, 2018 12:44 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maybknot

תאריך

יוני 18, 2018 03:01 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mackejen

תאריך

אוגוסט 5, 2022 04:27 אחה"צ EDT

תיאור

Bees active

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rick173

תאריך

יולי 20, 2021 07:25 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

need to key out

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milkweedhunter

תאריך

אוקטובר 4, 2021 02:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

linaceae

תאריך

אוגוסט 24, 2020 08:57 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycoweise

תאריך

יוני 26, 2019 03:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

craehenry

תאריך

יוני 30, 2022 10:30 לפנה"צ EDT

מקום

Tillman, SC, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katbrun77

תאריך

יולי 24, 2023 12:06 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katbrun77

תאריך

יולי 24, 2023 11:13 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ciafre

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

This plant keys well to D. appalachiense and the habitat (canopy gap in a shale woodland) fits for that taxon. I am not convinced that D. appalachiense isn't a hybrid (boscii x linearifolium), but that entity is currently G1 and state historic for PA. But until more evidence is provided, this must be treated as species of conservation significance.

The attached photos provide some support for the morphological intermediacy of this individual with D. boscii and D. linearfolium. Both potential parent species were within 3m of the hybrid; boscii was approx. 1.5m uphill and may be the mother plant.

Images 1-3: Details and habit of just D. appalachiense.

Images 4&5: D. appalachiense (left) and D. boscii (right).

Images 6-9: D. boscii (left), D. appalachiense (middle), and D. linearifolium (right). Three spikelets from each taxon are shown.

Note the intermediate leaf shape and spikelet size of D. appalachiense compared with its putative parents. The longer culms and bearding of the nodes could be traits from boscii. The exertion and width of the vernal inflorescences, as well as the long spreading hairs present on the upper sheaths, could be traits from linearifolium.

Observations of the putative parents:
D. boscii: https://www.inaturalist.org/observations/176857848
D. linearifolium: https://www.inaturalist.org/observations/176827234

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamamo

תאריך

אוקטובר 6, 2020 09:42 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

galecannon

תאריך

אוגוסט 11, 2022 04:08 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

floundark

תאריך

מאי 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsaffer

תאריך

ספטמבר 26, 2020 02:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

howardhorne

תאריך

יוני 1, 2023 11:53 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ciafre

תאריך

מאי 23, 2023 09:35 לפנה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ciafre

תאריך

מאי 23, 2023 12:13 אחה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mreala

תאריך

פברואר 2023

תמונות/קולות

מה

מטה-זהב (סוג Solidago)

מתצפת.ת

dsmorris

תאריך

אוגוסט 17, 2022 01:24 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennmcpheedyson

תאריך

אפריל 10, 2019 11:47 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gillydilly

תאריך

נובמבר 2022

תיאור

Opening in swamp woods, low ground, wet soil. Sprawling growth with erect flower stems, growth was more upright where other plants provided support.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elacroix-carignan

תאריך

יוני 2022

תיאור

ELC1095 Spécimen récolté, déposé à l'herbier MT (Montréal). Avec @elbourret. Achene at the top lupuliformis, at the bottom nearby Carex lupulina.
Marécage à Liquidambar et Acer rubrum en bordure d'un cours d'eau à flot lent à peine endigué par les castors (digue haute de moins de 30 cm). Sol limoneux. Avec Carex gigantea dans les zones plus humides, Carex lupulina, Carex louisianica, Panicum et Carex tribuloides. Zone ombragée. Pente: nulle, Exposition: Na, Drainage: mauvais. 15 plants répertoriés. Peu fréquent.

תגיות

תמונות/קולות

מה

מטה-זהב (סוג Solidago)

מתצפת.ת

englehardt

תאריך

אוגוסט 6, 2021 04:32 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

howardhorne

תאריך

ספטמבר 7, 2022 10:40 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rjmcfisher

תאריך

מאי 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emilye_nc

תאריך

אפריל 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

selena5

תאריך

אפריל 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurie114

תאריך

אפריל 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicaferrall

תאריך

אפריל 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whiteoak

תאריך

יוני 2019

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gillydilly

תאריך

אוקטובר 29, 2020 03:19 אחה"צ EDT

תיאור

Roadside. Obviously colonial in nature. Lower leaves gone. Flowers 2cm in diameter. Some pics taken outdoors, some indoors, hence the color difference.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james5

תאריך

ספטמבר 18, 2020 09:27 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whiteoak

תאריך

יולי 13, 2020 02:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericpo1

תאריך

אוקטובר 23, 2019 04:07 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flwildbeauty

תאריך

אוקטובר 19, 2020 01:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

etantrah

תאריך

נובמבר 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gillydilly

תאריך

אוגוסט 16, 2021 01:18 אחה"צ EDT

תיאור

Maybe?
This roadside area with a small creek running through it was logged early this year. Lots of this plant is growing, along with Penstemon, Coreopsis major, Pycnanthemum tenuifolium, along with the usual Rubus, Erichtites, and Eupatorium capillifolium. Plenty of Rudbeckia laciniata in a moist soil area.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deekyn

תאריך

מרץ 3, 2018 04:22 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarah211

תאריך

אפריל 16, 2016

תיאור

Taken along roadsides close to Okefenokee Swamp.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

northfloridacritters

תאריך

מרץ 1, 2021 02:03 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spohlman

תאריך

יוני 29, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mamamo

תאריך

יוני 5, 2021 12:10 אחה"צ EDT

תיאור

Hybrid? Pink variant? Leaves very lanceolate. Lots of Asclepias lanceolata around.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nat123alie

תאריך

ספטמבר 6, 2020 01:53 אחה"צ EDT