יומן של Wild Pollinator Count Nieuwegein

מאי 25, 2023

Pollinators, Bestuivers, iNaturalist en global interactions

Observation Fields
bee would have (visits flower of) -> plant,
flower would have - (is visited by) -> [bee]).
and
associated observation

Observations
For now, if you'd like to benefit from the identification workflow, you'd have a two observations: one of the flower, one for the bee. Then, both observations would have individual observation fields (e.g., bee would have (visits flower of) -> plant, flower would have - (is visited by) -> [bee]).

Eager to promote any helpful guides, videos etc. on https://globalbioticinteractions.org/ pages! Just holler and open an issue at https://github.com/globalbioticinteractions/globalbioticinteractions/issues/new and describe how you'd like to incorporate your guide .

Observation discussion:
https://www.inaturalist.org/observations/161189025#activity_comment_efbec8b8-6f53-4fc7-8097-9b6abd15ce63

Posted on מאי 25, 2023 09:25 לפנה"צ by optilete optilete | 0 תגובות | הוספת תגובה

מאי 19, 2023

test

observation_field_name observation_field_id interaction_type_label interaction_type_id
2nd associated organism with names lookup https://www.inaturalist.org/observation_fields/2019 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Associated parasitic / pathogenic organism with names lookup https://www.inaturalist.org/observation_fields/2049 has parasite http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002445
associated species alien to NZ https://www.inaturalist.org/observation_fields/2345 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Associated species with names lookup https://www.inaturalist.org/observation_fields/1711 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Associated With https://www.inaturalist.org/observation_fields/2682 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Being parasitized by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3041 has parasite http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002445
Depredando https://www.inaturalist.org/observation_fields/2976 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Drinking nectar from https://www.inaturalist.org/observation_fields/876 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Eaten by https://www.inaturalist.org/observation_fields/879 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
Eating https://www.inaturalist.org/observation_fields/13 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Especie visitada https://www.inaturalist.org/observation_fields/3465 visits flowers of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622
Feeding on https://www.inaturalist.org/observation_fields/1685 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
first nectar or pollen feeding insect https://www.inaturalist.org/observation_fields/2054 pollinated by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002456
Food Source https://www.inaturalist.org/observation_fields/2294 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Forms gall on https://www.inaturalist.org/observation_fields/877 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Gall Inducer https://www.inaturalist.org/observation_fields/682 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
honey bee food plant https://www.inaturalist.org/observation_fields/1965 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Hospedero https://www.inaturalist.org/observation_fields/834 parasite of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002444
Host animal https://www.inaturalist.org/observation_fields/1717 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Host plant NZ https://www.inaturalist.org/observation_fields/1712 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
host species with names lookup https://www.inaturalist.org/observation_fields/2028 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
host to parasitic fungus https://www.inaturalist.org/observation_fields/2297 parasite of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002444
Host https://www.inaturalist.org/observation_fields/47 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Hunted by https://www.inaturalist.org/observation_fields/1542 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
Hunting https://www.inaturalist.org/observation_fields/1543 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Insect Host Plant https://www.inaturalist.org/observation_fields/499 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Insect Nectar Plant https://www.inaturalist.org/observation_fields/498 visits flowers of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622
Interaction: Ate fruit of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3128 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Interaction: Ate seed of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3131 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Interaction: Carcass scavenged by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3145 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
Interaction: Decomposer of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3143 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Interaction: Egg(s) laid on/in https://www.inaturalist.org/observation_fields/3314 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Interaction: Flower visited by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3125 flowers visited by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002623
Interaction: Fruit eaten by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3127 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
Interaction: Herbivore of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3136 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Interaction: Herbivory by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3135 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
Interaction: Infected by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3139 has pathogen http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002557
Interaction: Nested in https://www.inaturalist.org/observation_fields/3141 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Interaction: Parasite/parasitoid of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3137 parasite of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002444
Interaction: Parasitised by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3138 has parasite http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002445
Interaction: Pathogen of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3140 pathogen of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002556
Interaction: Preyed upon by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3133 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
Interaction: Preyed upon https://www.inaturalist.org/observation_fields/3134 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Interaction: Visited flower of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3126 visits flowers of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622
Is Host For https://www.inaturalist.org/observation_fields/2660 host of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002453
Kleptoparasite Forage https://www.inaturalist.org/observation_fields/3319 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Kleptoparasite Host https://www.inaturalist.org/observation_fields/3318 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Mariposas que alimenta https://www.inaturalist.org/observation_fields/343 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Observado sobre https://www.inaturalist.org/observation_fields/3496 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Other other species in group https://www.inaturalist.org/observation_fields/947 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Other Species in Group https://www.inaturalist.org/observation_fields/107 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Parasitado por https://www.inaturalist.org/observation_fields/3550 has parasite http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002445
Parasitando a https://www.inaturalist.org/observation_fields/3010 parasite of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002444
parasitic fungus on hoast with names lookup https://www.inaturalist.org/observation_fields/2296 has parasite http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002445
Perching on https://www.inaturalist.org/observation_fields/115 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Polinizando https://www.inaturalist.org/observation_fields/3426 pollinates http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002455
pollinates https://www.inaturalist.org/observation_fields/33 visits flowers of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622
Pollinating https://www.inaturalist.org/observation_fields/246 pollinates http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002455
Predated by https://www.inaturalist.org/observation_fields/2254 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
Predating https://www.inaturalist.org/observation_fields/3011 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Prey ID https://www.inaturalist.org/observation_fields/3525 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Prey Speicies https://www.inaturalist.org/observation_fields/3245 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
second associated species https://www.inaturalist.org/observation_fields/1894 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
second nectar or pollen feeding insect https://www.inaturalist.org/observation_fields/2055 pollinated by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002456
specified substrate of fungus https://www.inaturalist.org/observation_fields/2403 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
With the prey https://www.inaturalist.org/observation_fields/839 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Related Taxa https://www.inaturalist.org/observation_fields/3799 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Interaction: Scavenged carcass of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3146 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
In Tree https://www.inaturalist.org/observation_fields/3848 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Birds Nesting in https://www.inaturalist.org/observation_fields/3845 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Parasite Host https://www.inaturalist.org/observation_fields/3829 parasite of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002444
Interacciones https://www.inaturalist.org/observation_fields/2901 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Interaction: Hemiparasite of https://www.inaturalist.org/observation_fields/4145 parasite of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002444
Interaction: Parasitoid of https://www.inaturalist.org/observation_fields/4146 parasitoid of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002208
Interaction: Used as nest by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3142 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Name of predator species https://www.inaturalist.org/observation_fields/2924 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
Depredado por: https://www.inaturalist.org/observation_fields/3456 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
Growing On Organism https://www.inaturalist.org/observation_fields/3844 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Ant attending https://www.inaturalist.org/observation_fields/4850 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Food 2: https://www.inaturalist.org/observation_fields/4995 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Food: https://www.inaturalist.org/observation_fields/4952 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Observed Species Association:Pollination https://www.inaturalist.org/observation_fields/4980 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species Association:Pollination 2 https://www.inaturalist.org/observation_fields/4981 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Plant species observed https://www.inaturalist.org/observation_fields/2544 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species Association: Cohabitation https://www.inaturalist.org/observation_fields/4955 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species Association: Cohabitation 2 https://www.inaturalist.org/observation_fields/6027 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Food 1: https://www.inaturalist.org/observation_fields/4994 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Observed Species Association: Found upon https://www.inaturalist.org/observation_fields/4961 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species Association: Found upon 2 https://www.inaturalist.org/observation_fields/5106 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species Association: Found upon 3 https://www.inaturalist.org/observation_fields/5107 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Nectar / Pollen delivering plant https://www.inaturalist.org/observation_fields/4935 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Fungivore of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3956 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Interaction: Dispersed seed of https://www.inaturalist.org/observation_fields/3129 vector of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002459
predated by https://www.inaturalist.org/observation_fields/5226 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
aggressor https://www.inaturalist.org/observation_fields/5222 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Attacking https://www.inaturalist.org/observation_fields/3549 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
on https://www.inaturalist.org/observation_fields/5267 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Phoresis https://www.inaturalist.org/observation_fields/4953 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
guest in the shell https://www.inaturalist.org/observation_fields/5370 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Shell used https://www.inaturalist.org/observation_fields/5371 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species Association: Parasitism https://www.inaturalist.org/observation_fields/5286 parasite of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002444
Observed Species Association: Predating https://www.inaturalist.org/observation_fields/5396 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Interaction: Visited plant of https://www.inaturalist.org/observation_fields/5432 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Interaction: Seed eaten by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3132 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
Putative Mycorrhizal Partner https://www.inaturalist.org/observation_fields/4963 symbiont of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002440
Observed Species Association: Roosting (Tree) https://www.inaturalist.org/observation_fields/5285 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
Mobbed by https://www.inaturalist.org/observation_fields/5879 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Planta de alimentación del Adulto https://www.inaturalist.org/observation_fields/5977 visits flowers of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622
Flowers visited by https://www.inaturalist.org/observation_fields/5530 flowers visited by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002623
Pollinator https://www.inaturalist.org/observation_fields/5923 flowers visited by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002623
Host plant https://www.inaturalist.org/observation_fields/254 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Es planta anfitriona de https://www.inaturalist.org/observation_fields/6230 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Se encuentra sobre https://www.inaturalist.org/observation_fields/6399 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Hermit Crab Shell https://www.inaturalist.org/observation_fields/6523 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Epiphytic on https://www.inaturalist.org/observation_fields/2793 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
With epiphyte https://www.inaturalist.org/observation_fields/6477 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species association: Parasitized by https://www.inaturalist.org/observation_fields/5956 has parasite http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002445
interaction->mutualism with https://www.inaturalist.org/observation_fields/5206 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Preying on https://www.inaturalist.org/observation_fields/7026 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Observed Species Association: Scavenging https://www.inaturalist.org/observation_fields/7205 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Plant used for nectar https://www.inaturalist.org/observation_fields/7392 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Observed Species Association: Predated by https://www.inaturalist.org/observation_fields/7478 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
Interaction->Riding On https://www.inaturalist.org/observation_fields/5029 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Plant that the organism was found on https://www.inaturalist.org/observation_fields/7623 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Epibionts / Epiphytes / Parasites https://www.inaturalist.org/observation_fields/8450 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Basibiont https://www.inaturalist.org/observation_fields/8451 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Other Organism https://www.inaturalist.org/observation_fields/8581 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Prey taxon https://www.inaturalist.org/observation_fields/8586 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
食草 https://www.inaturalist.org/observation_fields/8567 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
互動關係->被什麼生物訪花? https://www.inaturalist.org/observation_fields/8547 flowers visited by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002623
互動關係->吃什麼植物的果實/種子 https://www.inaturalist.org/observation_fields/8644 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
互動關係->正在吃什麼生物 https://www.inaturalist.org/observation_fields/8746 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Observed Species Association: Pollination 6 https://www.inaturalist.org/observation_fields/5105 pollinates http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002455
Observed Species Association: Pollination 5 https://www.inaturalist.org/observation_fields/5104 pollinates http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002455
Observed Species Association: Pollination 4 https://www.inaturalist.org/observation_fields/5103 pollinates http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002455
Observed Species Association: Pollination 3 https://www.inaturalist.org/observation_fields/5102 pollinates http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002455
Name of Associated Plant https://www.inaturalist.org/observation_fields/7807 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
互動關係->什麼生物吃這植物的果實/種子? https://www.inaturalist.org/observation_fields/8548 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
互動關係->訪什麼生物的花 https://www.inaturalist.org/observation_fields/9098 visits flowers of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622
eats https://www.inaturalist.org/observation_fields/5410 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Interaction->Decomposed by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3144 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
Host plant/substrate/nearby tree ID https://www.inaturalist.org/observation_fields/9249 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Predator taxon https://www.inaturalist.org/observation_fields/8587 preyed on by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002458
Maggot Food Source https://www.inaturalist.org/observation_fields/5241 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Interaction->fungivore of https://www.inaturalist.org/observation_fields/8409 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
found in gut of https://www.inaturalist.org/observation_fields/9674 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
Interaction->fungivory by https://www.inaturalist.org/observation_fields/8410 eaten by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002471
幼蟲寄主 https://www.inaturalist.org/observation_fields/8950 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Host Plant ID https://www.inaturalist.org/observation_fields/6586 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Interaction->Seed dispersed by https://www.inaturalist.org/observation_fields/3130 vector of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002459
Associated Larder Species https://www.inaturalist.org/observation_fields/10110 is killed by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002626
Host plant you observed https://www.inaturalist.org/observation_fields/10120 has host http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002454
Second Interaction Species https://www.inaturalist.org/observation_fields/8458 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Observed Species Association: Symbiosis https://www.inaturalist.org/observation_fields/6695 symbiont of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002440
Molluscan Mycophagy Associated Species https://www.inaturalist.org/observation_fields/10360 eats http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002470
Plant association https://www.inaturalist.org/observation_fields/10524 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
laying egg on https://www.inaturalist.org/observation_fields/10555 lays eggs on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0008507
Beaten from https://www.inaturalist.org/observation_fields/10585 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
PLANTAS DEL HUERTO https://www.inaturalist.org/observation_fields/4234 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Interacting Animal https://www.inaturalist.org/observation_fields/10854 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Other Prey Species https://www.inaturalist.org/observation_fields/3935 preys on http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002439
Is damaged by https://www.inaturalist.org/observation_fields/11078 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Name of Associated Animal https://www.inaturalist.org/observation_fields/11363 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
on Ulmus davidiana japonica https://www.inaturalist.org/observation_fields/11243 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
on Portulaca oleracea https://www.inaturalist.org/observation_fields/11250 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
on Quercus acutissima https://www.inaturalist.org/observation_fields/11197 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
on Oenothera biennis https://www.inaturalist.org/observation_fields/11207 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
Gall Species https://www.inaturalist.org/observation_fields/9627 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
Associated Pollinator https://www.inaturalist.org/observation_fields/11364 interacts with http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002437
on Eriocapitella japonica https://www.inaturalist.org/observation_fields/11295 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
on Dicranopteris linearis https://www.inaturalist.org/observation_fields/11255 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
polinização https://www.inaturalist.org/observation_fields/11438 pollinated by http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002456
Vu sur https://www.inaturalist.org/observation_fields/11463 visits http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002618
Nectar Plant https://www.inaturalist.org/observation_fields/11442 visits flowers of http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0002622

Posted on מאי 19, 2023 07:51 אחה"צ by optilete optilete | 0 תגובות | הוספת תגובה

אפריל 25, 2023

אפריל 02, 2023

Padden uit de put 3/3

Origineel:
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/77352-padden-uit-de-put-overzicht

Meer dan een miljoen amfibieën, waaronder héél veel padden, komen elk jaar onnodig aan een gruwelijk einde in putten in onze straten en trottoirs. Door het gladde beton kunnen ze er niet uitklimmen. In Houten wordt gezocht naar een oplossing, met een voor Nederland unieke proef.
https://www.ad.nl/binnenland/uniek-experiment-met-putten-moet-einde-maken-aan-gruwelijke-dood-van-miljoenen-amfibieen~ac8a561a/

𝗢𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗺𝗼𝗲𝘁 𝗽𝗮𝗱𝗱𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗿𝗳𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻𝗴𝗮𝗮𝗻 🐸 | Hoe komt een pad uit de put? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat momenteel plaatsvindt in Houten. Doel is om te kijken welke hulpmiddelen het best werken om padden en andere amfibieën te helpen uit de kolken te klimmen.
https://www.ravon.nl/Actueel/Nieuws/padden-uit-de-put

Hoe komt een pad uit de put? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat momenteel plaatsvindt in Houten. Doel is om te kijken welke hulpmiddelen het best werken om padden en andere amfibieën te helpen uit de kolken te klimmen. Dit is geen overbodige luxe, want jaarlijks komen er miljoenen padden en andere kleine diertjes in putten om het leven.
https://slotstad.nl/nieuws/artikel/onderzoek-moet-paddensterfte-in-putten-tegengaan

RAVON: Padden uit de put
Hoe komt een pad uit de put? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat
momenteel plaatsvindt in Houten.
https://www.nvwc.nl/sites/default/files/Tsjielp_nr151_apr_2023_0.pdf

Facebook
https://www.facebook.com/ravonNL/posts/pfbid0dYttaucpNmcv1RKMgaeJ8ovtLk48PtdTrMp2RBVBCCG1o74JkBpxUxSeYhZiw8y8l

De paddenwerkgroepen van Zeist doen met werkgroepen uit Leiden en Houten onderzoek naar hulpmiddelen om padden en andere amfibieën uit putten te laten klimmen. De hulpmiddelen moeten voorkomen dat padden massaal om het leven komen.
Op een terrein in Houten zijn zes afwateringsputten ingegraven waarin trapjes, strips of speciale matten zijn aangebracht. In drie testrondes zijn padden en salamanders voor het invallen van het donker in een van de putten geplaatst. De volgende dag telden vrijwilligers hoeveel dieren erin zijn geslaagd uit de verschillende putten te ontsnappen.
https://roulettefm.nl/nieuws/artikel/werkgroepen-doen-onderzoek-naar-amfibieveilige-putten

O𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗺𝗼𝗲𝘁 𝗽𝗮𝗱𝗱𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗿𝗳𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻𝗴𝗮𝗮𝗻 🐸 | Hoe komt een pad uit de put? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat momenteel plaatsvindt in Houten. Doel is om te kijken welke hulpmiddelen het best werken om padden en andere amfibieën te helpen uit de kolken te klimmen.
https://www.instagram.com/p/CqIfsUOKRBg/

Posted on אפריל 02, 2023 06:56 אחה"צ by optilete optilete | 0 תגובות | הוספת תגובה

מרץ 19, 2023

Siberische klappersprinkhaan (Bryodemella tuberculata) heeft genoom is 7x groter dan mens

Het idee dat het insectengenoom relatief klein en minder complex is, kan regelrecht de prullenbak in.

De Siberische klappersprinkhaan (Bryodemella tuberculata) is één van de meest opvallende sprinkhanen van Midden-Europa. En niet alleen door zijn opmerkelijke voorkomen. Onderzoekers zijn er namelijk in geslaagd zijn genoom in kaart te brengen. En daaruit blijkt dat deze sprinkhaan over een bizar groot genoom beschikt; de grootste van het hele insectenrijk.

https://scientias.nl/insect-met-recordbrekend-groot-genoom-ontdekt-genoom-is-7-keer-groter-dan-dat-van-ons/

Posted on מרץ 19, 2023 10:08 לפנה"צ by optilete optilete | 0 תגובות | הוספת תגובה

מרץ 08, 2023

Planten en hun wantsen ( Bas Drost)

Ik heb een waardplantenoverzicht gemaakt, mochten mensen gericht naar één soort willen zoeken. Verbeteringen/opmerkingen/suggesties zijn altijd welkom ;D. Met dank aan Marco de Haas, voor de overzichtelijke lay-out.

Bomen

Zilverspar – Abies

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Els – Alnus

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op berk.
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Berk – Betula

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Veenkielwants – Elasmucha fieberi (Acanthosomatidae)
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Coniferen en cipressen – Cupressaceae

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
In Nederland nog alleen op Jeneverbes waargenomen.
Bladpootrandwants – Leptoglossus occidentalis (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op jeneverbes.
Jeneverbes – Juniperus

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Spar – Picea

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Den – Pinus

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Linde – Tilia

Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Struiken

Meidoorn – Crataegus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Kamperfoelie – Lonicera

Kleine kielwants – Elasmostethus minor (Acanthosomatidae)
Alleen op rode kamperfoelie (L. xylosteum).
Vogelkers – Prunus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Vuilboom – Rhamnus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Lijsterbes – Sorbus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Bosbes – Vaccinium

Bosbeskielwants – Elasmucha ferrugata (Acanthosomatidae)
Alleen op blauwe bosbes (V. myrtillus).
Bosbesschildwants – Rubiconia intermedia (Pentatomidae)
Alleen op rode bosbes (V. vitis-idaea).

Kruiden

Schermbloemigen – Apiaceae

Pyjamaschildwants – Graphosoma lineatum (Pentatomidae)
Composieten – Asteraceae
Duizendblad – Achillea millefolium

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Kamille – Matricaria, Tripleurospermum en Anthemis

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Melkdistel – Sonchus

Langvleugelige glasvleugelwants – Liorhyssus hyalinus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Boerenwormkruid – Tanacetum vulgare

Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.

Ruwbladigen – Boraginaceae

Valse zuringrandwants – Enoplops scapha (Coreidae)
Alleen de nimfen zijn gebonden aan ruwbladigen, in droge, warme biotopen.
Vergeet-mij-nietgraafwants – Sebirus luctuosus (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.
Ossentonggraafwants – Sebirus morio (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.

Kruisbloemigen – Brassicaceae

Zwartgestippelde glasvleugelwants – Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae)
Koolschildwants – Eurydema oleracea (Pentatomidae)
Sierlijke schildwants – Eurydema ornata (Pentatomidae)
Zuidelijke koolschildwants – Eurydema ventralis (Pentatomidae)
Veldkers – Cardamine

Scharlaken schildwants – Eurydema dominulus (Pentatomidae)
Ook op andere kruisbloemigen.

Anjerfamilie – Caryophyllaceae

Ruitrandwants – Syromastus rhombeus (Coreidae)

Cypergrassen – Cyperaceae
Zegge – Carex

Zandzeggepantserwants – Phimodera humeralis (Scutellidae)
Alleen op wortels van zandzegge (C. arenaria).

Heidefamilie – Ericaceae
Kraaihei – Empetrum nigra

Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Voornamelijk op jeneverbes.

Wolfsmelken – Euphorbiaceae
Wolfsmelk – Euphorbia

Grote wolfsmelkwants – Dicranocephalus agilis (Stenocephalidae)
Vooral op cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zeewolfsmelk (E. maritima) en zandwolfsmelk (E. seguieriana).
Kleine wolfsmelkwants – Dicranocephalus medius (Stenocephalidae)
Vooral cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zandwolfsmelk (E. seguieriana) en amandelwolfsmelk (E. amygdaloides).
Wolfsmelkgraafwants – Cydnus aterrimus (Cydnidae)
Te verwachten op cipreswolfsmelk (E. cyparissias).

Vlinderbloemigen – Fabaceae
Oogstreeprandwants – Ceraleptus lividus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen, onder andere klavers (Trifolium), rupsklavers (Medicago) en wikke (Vicia).
Bruine getande randwants – Coriomeris denticulatus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen in droge, warme biotopen.
Brem – Cytisus
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)
Rupsklaver – Medicago
Rupsklaverrandwants – Bathysolen nubilus (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Grijsbruine getande randwants – Coriomeris scabricornis (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Gaspeldoorn – Ulex
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)

Ooievaarsbekken – Geraniaceae
Reigersbek – Erodium
Kaneelglasvleugelwants – Corizus hyoscyami (Rhopalidae)
Ook op andere waardplanten.
Reigersbekrandwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Schaarse reigersbekwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Kleine borstelige graafwants – Byrsinus flavicornis (Cydnidae)
Op kleverige reigersbek (E. lebelii).
Ooievaarsbek – Geranium
Geblokte glasvleugelwants – Rhopalus subrufus (Rhopalidae)
Robertskruid (G. robertianum) als belangrijkste waardplant.

Lipbloemigen – Lamiaceae
Ballote – Ballota
Ballotegraafwants – Tritomegas sexmaculatus (Cydnidae)
Andoorn – Stachys
Andoornschildwants – Eyarcoris venustissimus (Pentatomidae)
Voornamelijk op bosandoorn (S. sylvatica), ook op lipbloemigen uit andere genera.

Kaasjeskruiden – Malvaceae
Kaasjeskruid – Malva
Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Bremraapfamilie – Orobanchaceae
Hengel – Melampyrum pratense
Hengelgraafwants – Adomerus biguttatus (Cydnidae)

Grassen – Poaceae
Grote slanke glasvleugelwants – Chorosoma schillingii (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Kleine slanke glasvleugelwants – Myrmus miriformis (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Bruinrode glasvleugelwants – Rhopalus parumpunctatus (Rhopalidae)
Droge, onbeschaduwde, kruidenrijke graslanden.
Grote pantserwants – Eurygaster austriaca (Scutelleridae)
Droge, warme biotopen.
Schaarse/gewone pantserwants – Eurygaster maura/testudinaria (Scutelleridae)
Ruige graslanden, ook op andere kruiden.
Grote behaarde pantserwants – Odontoscelis fuliginosa (Scutelleridae)
In duinen en kalkgrasland op plekken met open zand tussen spaarzame begroeiing.

Weegbreefamilie – Plantaginaceae
Weegbree – Plantago
Weegbreeschildwants – Eysarcoris aeneus (Pentatomidae)
Voornamelijk op smalle weegbree (P. lanceolata).
Ereprijs – Veronica
Mannetjesereprijsschildwants – Stagonomus bipunctatus (Pentatomidae)
Alleen op mannetjesereprijs (V. officinalis).

Duizendknopen – Polygonaceae
Zuring – Rumex
Zuringrandwants – Coreus marginatus (Coreidae)
Schapenzuringrandwants – Spathocera dalmanii (Coreidae)
Op schapenzuring (R. acetosella) in heidevelden.

Rozenfamilie – Rosaceae
Wateraardbei – Comarum palustre
Gestippelde glasvleugelwants – Rhopalus maculatus (Rhopalidae).

Sterbladigen – Rubiaceae
Walstro – Galium
Kleefkruidgraafwants – Legnotus limbosus (Cydnidae)
Op kleefkruid (G. aparine).
Walstrograafwants – Legnotus picipes (Cydnidae)
Op meerdere soorten walstro, met name liggend walstro (G. saxatile).

Viooltjes – Violaceae
Viooltje – Viola
Viooltjeswants – Thyreocorris scarabaeoides (Thyreocoridae)
Voornamelijk op akkerviooltje (V. arvensis).

Bibliografie
Aukema, B., Heijerman, Th., & Kalkman, V. J. (2016). Veldgids wantsen deel 1. Leiden: EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden.

De lay-out verdwijnt helaas, dus daarom als bijlage de word versie (pdf is helaas te groot).

Posted on מרץ 08, 2023 12:16 אחה"צ by optilete optilete | 4 תגובות | הוספת תגובה

פברואר 17, 2023

פברואר 10, 2023

Uitgaven van de Jeugdbondsuitgeverij

Op 1 februari 1973 fuseerden de uitgeverijen van de NJN en JNM (destijds KJN en CJN) tot de Jeugdbondsuitgeverij. Sindsdien zijn er veel uitgaven geweest waar veel jeugdbonders, maar ook niet jeugdbonders, bij betrokken zijn geweest. We bedanken iedereen die een bijdrage hebben geleverd voor deze mooie jaren!
Dit hele jubileumjaar zal de JBU oude, uitverkochte tabellen via de website gratis beschikbaar stellen als pdf. Ook zullen we feestelijke activiteiten organiseren, daar over later meer informatie.

Oude, uitverkocht uitgaven van de Jeugdbondsuitgeverij zijn hier te vinden als PDF.

https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/Graafwespen_van_de_Benelux_Win_Klein_1996.pdf
https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/Hensen_1985_De_Plooivleugelwespen_NL.pdf
https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/Spillebeenvliegen_wortelvliegen_en_wolzwevers_van_noordwest-europa_VanderGoot_VanVeen_1996_rotated.pdf
https://jeugdbondsuitgeverij.nl/wp-content/uploads/2023/01/wielwebspinnentabel_Ron_van_t_Veer_1979.pdf

De plooivleugelwespen, 1985

Posted on פברואר 10, 2023 11:05 לפנה"צ by optilete optilete | 0 תגובות | הוספת תגובה

פברואר 03, 2023

ינואר 01, 2023

Natuur en Vandaag & De Wolf

https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/73859-388-naturetoday-top25-most-read-articles

Wolf onbetwist op 1

Het einde van het jaar is het moment om te bepalen welke berichten het meest gelezen werden. Hieronder staat de top 25 met de links naar de berichten. Het is overduidelijk het jaar van de wolf. Er staat een wolvenbericht staat op de eerste plaats, maar daarnaast staan er nog zes andere wolvenberichten in de top 25. Opmerkelijk is dat plaats twee, drie en vier worden ingenomen door ‘oude’ natuurberichten. De berichten ‘Top 10 insecten in huis’ en ‘Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid’ scoren al jaren hoog. De bladpootwants heeft de vierde plaats bereikt, omdat hij dit jaar een uitzonderlijk goed jaar had. Aan de bezoekersstatistieken zien we dat hij vooral in oktober massaal gezien werd.


Positie

Titel bericht

Uitgever

1

Wolf op ‘niet-bestaande’ grens bij Drenthe

Zoogdiervereniging

2

Top 10 insecten in huis (2011)

Kenniscentrum Dierplagen

3

Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid (2012)

De Vlinderstichting

4

De bladpootwants is in zeven jaar een algemene soort geworden (2014)

EIS Kenniscentrum Insecten

5

Groot aanbod slechte bijenhotels

EIS Kenniscentrum Insecten

6

Minimaal 14 zeldzame wilde katten in Nederland

ARK Natuurontwikkeling

7

Wolf onderweg door Gelderland

Wolven in Nederland

8

Wederom een wolf in Nederland

Wolven in Nederland

9

Bewijs dat koolmezen eikenprocessierupsen uit nesten eten

Hellingman Onderzoek en Advies, Wageningen University

10

Wat vinden wespen niet lekker ruiken? (2017)

De Natuurkalender, Wageningen University

11

Buxusmot nu bijna in heel Nederland

De Vlinderstichting

12

Japanse duizendknoop profiteert van (onzorgvuldig) maaibeheer

FLORON

13

Hoe vogels de vorst overleven

Vogelbescherming Nederland

14

Voorkom dat vogels met ramen ‘vechten’

Vogelbescherming Nederland

15

Wolf loopt door Gelders dorp Bennekom

Wolven in Nederland

16

Vrijwilligersnetwerk legt wolf vast op cameraval Veluwe

Wolven in Nederland, Zoogdiervereniging

17

Wolven zijn terug in Nederland

Wolven in Nederland

18

Wolf ongezien vrijwel permanent aanwezig in Nederland

Wolven in Nederland

19

Buxus dood? Dit is de oplossing

Vogelbescherming Nederland

20

Eikenprocessierupsen blijken in staat om een paar jaar in rust te gaan

Hellingman Onderzoek en Advies, Wageningen University

21

Wolf doorkruiste Nederland van noord naar zuid en is nu eerste Belgische wolf

Wageningen Environmental Research (Alterra)

22

Mezenonderzoek wijst op illegaal gebruik bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

23

Rampscenario beekvissen voltrekt zich

Stichting RAVON

24

Is het een salamander of een hagedis? (2012)

Stichting RAVON

25

Enige leefgebied donker pimpernelblauwtje vertrapt

De Vlinderstichting

TEST

Langste bezoekduur

Gemiddeld wordt een natuurbericht 3 minuten en 8 seconden gelezen. Een snelle rekensom leert ons dat alle lezers samen ruim 12,5 jaar aan het lezen zijn geweest! Hieronder staan de vijf berichten met de gemiddeld langste bezoekduur.
Positie

Titel

Tijd

Uitgever

1

Nieuwe kaart laat bodemdaling in Nederland zien

6 min 30 s

Atlas Leefomgeving

2

Koeienvlaaisafari

6 min 14 s

ARK Natuurontwikkeling

3

Drie jaar Bijenlandschap in Zuid-Holland: successen voor wilde bijen

6 min 13 s

EIS Kenniscentrum Insecten,Provincie Zuid-Holland

4

Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad

6 min 6 s

Wageningen University

5

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

5 min 48 s

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Top 10 meest gelezen natuurberichten in 2022
1.    Nog even over de valse wolfspin
2.    Nieuwe methoden succesvol in de strijd tegen de Aziatische hoornaar
3.    De waarde van Jakobskruiskruid voor onze biodiversiteit
4.    Vijf tips om van elke tuin een mereltuin te maken
5.    Archeologische schatten gevonden in Noordhollands Duinreservaat
6.    Wolvenvogels op de Veluwe
7.    Help vogels met een heg: de beste adviezen
8.    Waar zijn de vlinders?
9.    Stikstof: het probleem simpel uitgelegd
10. Bijenwolfmannen nauwelijks meer te vinden

TEST

Top 5 van meest gelezen natuurberichten sinds de start in 2008 Jaar van publicatie
1.    Wat te doen bij gezondheidsklachten door brandharen van de eikenprocessierups? 2019
2.    Wat vinden wespen niet lekker ruiken? 2017
3.    Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid 2012
4.    Sneeuwsporen verraden aanwezigheid zoogdieren 2014
5.    Invasievogels: (on)verwachte bezoekers in de tuin 2021

TEST

De meest bekeken soorten in de Nature Today-app in 2022
1.     Boerenzwaluw
2.     Bosrietzanger
3.     Merel
4.     Tjiftjaf
5.     Gierzwaluw
6.     Koolmees
7.     Koekoek
8.     Nachtegaal
9.     Grote zilverreiger
10.   Fitis

TES

De meest bekeken soorten in de Nature Today-app in 2022
1.     Boerenzwaluw
2.     Bosrietzanger
3.     Merel
4.     Tjiftjaf
5.     Gierzwaluw
6.     Koolmees
7.     Koekoek
8.     Nachtegaal
9.     Grote zilverreiger
10.   Fitis

TEST

 Tabel: Top 25 van meest gelezen berichten op Nature Today in 2017


 

Titel bericht

Uitgever

1

Sint-Jacobsvlinder waarschuwt voor giftigheid (2012)

De Vlinderstichting

2

Wat vinden wespen niet lekker ruiken?

De Natuurkalender, Wageningen University

3

Wolf op de Veluwe

Wolven in Nederland

4

Top 10 insecten in huis (2011)

Kenniscentrum Dierplagen

5

Klepelen helpt onze bermen naar de knoppen

De Vlinderstichting, FLORON

6

Zeer grote aantallen hoornaars in Noord-Nederland (2016)

De Natuurkalender, Wageningen University

7

Octopus uit Oosterschelde blijkt spectaculairder dan gedacht

Stichting ANEMOON

8

Eerste vondst van de Aziatische hoornaar in Nederland

EIS Kenniscentrum Insecten

9

Uniek: octopus in de Oosterschelde

Stichting ANEMOON

10

Achteruitgang insecten treft vogels keihard

Vogelbescherming Nederland

11

Gevaarlijke reuzenkikker nadert Nederlandse grens! (2009)

Stichting RAVON

12

50.000 hectare landbouwgrond in Drenthe afgezocht naar patrijzen

Werkgroep Grauwe Kiekendief

13

Ovaalronde krabben bereiken Nederlandse kust

Stichting ANEMOON

14

Steppekiekendief, nieuwe broedvogel voor Nederland!

Werkgroep Grauwe Kiekendief

15

Zeer veel wespenkoninginnen, veel overlast verwacht

De Natuurkalender, Wageningen University

16

Opnieuw naderen Duitse wolven de Nederlandse grens

Zoogdiervereniging

17

Er zijn de laatste weken veel molshopen. Hoe komt dat?

Zoogdiervereniging

18

Boktorren gedemoniseerd (2015)

EIS Kenniscentrum Insecten

19

Vijfde editie van de nationale spinnentelling

EIS Kenniscentrum Insecten

20

Natuurlijke bestrijding van teken met nematoden veelbelovend (2015)

De Natuurkalender, Wageningen University en Biocontrole Onderzoek en Advies

21

Bermenoproep LTO beschadigt flora en fauna

De Vlinderstichting, FLORON

22

Duitse wolven kosten weinig

Zoogdiervereniging

23

Lieveheersbeestjes en masse de winter in (2012)

De Natuurkalender, Wageningen University

24

Wereldprimeur: koekoeksjong voor de camera’s van Beleef de Lente

Vogelbescherming Nederland

25

Is het een salamander of een hagedis? (2012)

Stichting RAVON

Posted on ינואר 01, 2023 05:56 אחה"צ by optilete optilete | 0 תגובות | הוספת תגובה