דצמבר 3, 2022

Boundary comparison for duplicate place: Provence-Alpes-Côte d'Azur

Standard place: Provence-Alpes-Côte d'Azur, FR
Community place: Provence-Alpes-Côte-d'Azur, FR

See flag 598519 for comments

הועלה ב-דצמבר 3, 2022 10:04 לפנה"צ על ידי lwnrngr lwnrngr

אוגוסט 27, 2021

Updated ranges for Surniculus dicruroides and S. lugubris

IUCN ranges modified to reflect distributions in eBird/Clements Checklist v2021 (Unchanged from v2019) see discussion on this flag

References:
BirdLife International. 2016. Surniculus dicruroides. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22736080A95124166. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22736080A95124166.en. Downloaded on 27 August 2021.

BirdLife International. 2016. Surniculus lugubris. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22728167A94972858. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22728167A94972858.en. Downloaded on 27 August 2021.

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, S. M. Billerman, T. A. Fredericks, J. A. Gerbracht, D. Lepage, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2021. The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2021. Downloaded from https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/

הועלה ב-אוגוסט 27, 2021 09:48 לפנה"צ על ידי lwnrngr lwnrngr | תגובה 1 | הוספת תגובה

ארכיונים