275-Basiscursus insecten les 1, De stream is 2 weken terug te kijken, dus tot de volgende cursusdag.

De stream is 2 weken terug te kijken, dus tot de volgende cursusdag.
Sneek
Ede
https://www.twitch.tv/focusnatura

new Twitch.Player("twitch-embed", {
channel: "focusnatura"
});

https://www.twitch.tv/focusnaturahttps://pureportal.inbo.be/en/searchAll/index/?search=rode+lijst&pageSize=25&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=PartOfNameOrTitle
LIBEL
https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=libel&originalSearch=libel&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

VLINDER
https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=vlinder&originalSearch=vlinder&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

VLEERMUIS
https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=vleermuis&originalSearch=vleermuis&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

OTTER
https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=otter&originalSearch=otter&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) STOWA

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om die kwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen de deelnemers de benodigde kennis bij elkaar en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Thema's: Ecologische waterkwaliteit, Toxiciteit, Gedragskennis, Gewasbescherming, Brakke wateren, Grondwater, Diergeneesmiddelen, Ketenverkenner, Gedragswetenschappen& Kennisvalorisatie.
http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

 1. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
  Het KIWK Ecologie webinar Maatregeleffectiviteit gaat in op het verkrijgen van inzicht in de vragen over wat we weten van de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen, hoe we deze kennis kunnen inzetten en wat dat betekent voor de KRW doelen anno 2027 en daarna. Met de analyse van >200 bestaande rapporten en >30 door waterbeheerders verzamelde gegevensbestanden over de effecten van ecologische maatregelen is een beeld verkregen van de ‘state of the art’ van ecologische maatregelen. Het bleek dat we er nog niet zijn en daarom komt ook de belangrijke vraag “hoe gaan we verder?” aan bod. Dit webinar biedt informatie over en wil een discussieplatform bieden omtrent huidige en in de toekomst benodigde kennis over ecologische maatregeleffectiviteit.
  Inleiding: Project KIWK Ecologie en Maatregeleffectiviteit Piet Verdonschot 15:00-15:05
  Lessen uit bestaande maatregeleffectstudies Anne-Marie van Noord, Jip de Vries 15:10-15:20
  Data-analyse van gemonitorde maatregeleffectstudies Gea van der Lee, Annalieke Bakker 15:30-15:40
  De weg vooruit Ralf Verdonschot 15:50-16:00
  https://www.stowa.nl/kennisimpuls
  http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst
  De waterkwaliteit is sinds 1980 significant verbeterd, maar vanaf 2009 stagneert in het grootste deel van de wateren de verbetering van de nutriëntentoestand. Dat komt doordat het huidige mestbeleid vooral gericht is op het verminderen van de nitraatbelasting van grondwater en niet op het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater. Ook wordt van sommige stoffen van de Europese lijst van probleemstoffen nog regelmatig de norm overschreden. Dit betreft echter vooral stoffen die inmiddels nagenoeg niet meer worden geloosd, maar die door nalevering uit bijvoorbeeld het sediment nog lange tijd in het water kunnen worden aangetroffen.

 2. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
  CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’
  https://www.stowa.nl/agenda/cop-beken-en-rivieren-begreppelen-van-beekdalen-wondermiddel-doodsteek
  Het is een wijdverbreid misverstand dat in verzuurde situaties waar voorheen kwel van basenrijk grondwater optrad, de aanleg van greppels zorgt voor de afvoer van zuur hemelwater en daardoor voor het herstel van de basenrijke kwel. Helaas zorgen greppels er juist vaak voor dat nat schraalland nog meer last krijgt van verdroging en verzuring.

  Camiel Aggenbach van KWR vertelt meer over dit dilemma aan de hand van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden. Vaak zijn maatregelen in de omgeving nodig die de kwelflux verhogen. Deze zullen besproken worden, maar er wordt vooral ingegaan op de optimale lokale inrichting en waterbeheer in verschillende situaties en wat ook vooral niet te doen. Een goede inrichting biedt ook kansen voor geleidelijke overgangen tussen aquatische en terrestrische milieus.

 3. Hoogleraar Zoetwater Herstelecologie aan de UvA Piet Verdonschot is hard in zijn oordeel over de wijze waarop Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders nu hun wateren monitoren en beoordelen.

  Er zijn overigens wel degelijk waterbeheerders die goed investeren in diagnostische monitoring en diagnose. Maar dat wordt volgens Verdonschot overschaduwd door het feit dat we ons sinds de implementatie van de KRW te veel hebben vastgebeten in de zesjaarlijkse rap
  https://publicaties.stowa.nl/stowa-ter-info-81/geen-getallen-maar-informatie-verzamelen

 4. Landscoop | Inspringen met daadkracht | december 2021
 5. 'De brandgans: forens tussen Noordpoolgebied en Nederland
 6. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
  Het programma van de gratis digitale insectenavonden (25 januari, 1 en 3 februari) is bekend! Aanmelden kan via de website van IVN: https://www.ivn.nl/.../zuid.../activiteiten/eis-dagen-2022

  3 insectenavonden EISNedeland IVN Nederland Biodiversiteit in de tuin

 7. https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
  https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047
  https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135
  https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377
  https://registry.opendata.aws/inaturalist-open-data/

 8. ist u dat we via onze agrarische landschappenkaart de kadastrale kaart 1811-1832 (ligging minuutplans) hebben ontsloten? Door op een vakje te klikken verschijnt een downloadlink naar de afbeelding van desbetreffende kadastrale kaart. https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/agrarische-landschappenkaart #landschap #erfgoed
  Mooi onderwerp voor een masterscriptie Landschapsgeschiedenis: “Gas(t) in het landschap”, onderzoek naar de invloed van gaswinning op het landschap van Centraal-Groningen sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren (1959). https://rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/2021-mascr-gast-landschap-m-van-der-meulen.pdf #gaswinning

 9. Topotijdreis is vernieuwd:
  •Scrollen door jaartallen gaat sneller.
  •Vergelijk kaarten of luchtfoto’s uit verschillende jaren met elkaar.
  •Het beeld met de kaart/foto op uw scherm is ruimer.
  •Meer mogelijkheden voor het delen via sociale media https://topotijdreis.nl


 10. Onlangs installeerde het Nederlandse Robin Radar Systems een vogelradar op een Chinees vliegveld. Een primeur. De komende jaren wil het bedrijf nog meer radars op luchthavens in China plaatsen. Maar hoe bescherm je je technologie tegen Chinese spionage en namaak? Te gast is Tanja Claasen, chief operating officer van Robin Radar Systems.

  ROBIN is in het vliegverkeer de afkorting van Radar Observation of Bird Intensity.
  https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
  TNO heeft eind jaren 80 het succesvolle ROBIN (Radar Observation of Bird Intensity) ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht, een near real-time-monitorsysteem voor vliegbewegingen door vogels boven Nederland.

  In 2010 is ROBIN afgesplitst van TNO en verder gegaan als zelfstandig bedrijf Robin Rader [1]. Hoewel het niet onduidelijk is hoe deze ondernemer de technologie en patenten van deze waardevolle innovatie zomaar heeft kunnen overnemen.

  Nadat ROBIN verder ging als een zelfstandige commerciële bedrijf, bleef het sterk afhankelijk van publieke belastinggeld in de vorm van subsidies en overheidsopdrachten van o.a. de Ministerie van Defensie en Luchthaven Schiphol
  https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
  https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive
  https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/
  Om de effecten op het vogelverkeer te bepalen is in 2004 een kennisconsortium opgericht door belanghebbenden voor de productie van windenergie op zee in Nederland: We@Sea. Een van de deelnemers is Bureau Waardenburg (BuWa) uit Culemborg. Zij hebben op dat moment problemen met het door hen gebruikte geautomatiseerde Amerikaanse meetsysteem bestaande uit twee scheepsradars. Door de golfreflectie van de zee lukt het BuWa niet om hun dataset betrouwbaar te maken. Daarom benaderen ze TNO om een vogelradar te ontwikkelen die wel zeeclutterbestendig zou zijn. Tegen eind 2006 zou zo’n vogelradar moeten worden geleverd. Dat systeem wordt het ROBIN Lite-systeem. ROBIN-Lite bestaat uit twee delen:

  Ten eerste een horizontaal ronddraaiende radar die in een diameter van 20 km rond de radar alle posities en vliegbewegingen van vogels registreert. Dit kan in principe iedere willekeurige maritieme radar zijn.
  Ten tweede een verticale radar met een paar nieuwe mogelijkheden. Deze verticale radar bestaat uit twee parallelle antennes:
  Een antenne die geen puls uitzendt maar een continu radarsignaal.
  De gekoppelde tweede antenne neemt continu alle radarreflecties waar.
  De ‘solid state’ vertikale radar maakt gebruik van geïntegreerde circuits en is daardoor minder onderhoudsgevoelig. Deze radar kan 4 tot 8 kilometer ver kijken en kan daarbij hoogte meten. Omdat de radar weinig vermogen uitstraalt – vergelijkbaar met de uitgezonden energie van een mobiele telefoon – mag hij stil staan en kun je er ook de vleugelslag van vogels mee meten.

  Met het gecombineerde systeem is te detecteren welke vogels gevaarlijk dicht in de buurt van welke windmolens vliegen. Juist die windmolens die een gevaar opleveren voor vogels, zijn dan snel stil te zetten.
  https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/


 11. הועלה ב-ינואר 18, 2022 06:35 אחה"צ על ידי ahospers ahospers

  תגובות

  לא קיימות הערות בינתיים

  הוספת תגובה

  כניסה או הרשמה להוספת הערות